/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - EU- & konkurrensrätt/Life Sciences, maj 2017

Update - EU- & konkurrensrätt/Life Sciences, maj 2017

Kan överprissättning av läkemedel vara olaglig?

Är det ens möjligt att läkemedel inom öppenvården överprisas med tanke på myndigheters inverkan på priset? Är det sanktionerat? Frågorna är högst aktuella just nu efter att EU-kommissionen har släppt ett pressmeddelande, se nedan,om att kommissionen ska granska huruvida Aspen har överprissatt fem av sina cancerläkemedel i Europa (förutom Italien). Än mer passande är det att just i skrivandets stund befinna sig i Bryssel på konferensen "EU Pharmaceutical Law Forum" och ta del av bland annat kommissionens tjänstemäns egna reflektioner.

Överprissättning kan utgöra ett brott mot det konkurrensrättsliga förbudet mot missbruk av dominerande ställning. För brott mot detta förbud kan en konkurrensskadeavgift utgå med upp till tio procent av företagets omsättning.

Det finns inte många avgöranden inom överprissättning och särskilt inte inom området för läkemedel. Frågan har dock nyligen behandlats av nationella konkurrensmyndigheter i Europa. Både i Italien (Aspen-fallet, 2016) och i England (Pfizer/Flynn Pharma, 2016) dömdes höga konkurrensskadeavgifter ut till företag för överprissättning (cirka 5 miljoner euro i Aspen-fallet och 90 miljoner pund i Pfizer/Flynn Parma-fallet). Det var i båda fallen fråga om äldre läkemedel och företagen höjde i vissa fall priserna med mer än 1 000 procent!

Nu har alltså EU-kommissionen börjat undersöka om Aspen har missbrukat sin dominerande ställning i EU (förutom i Italien där frågan redan avgjorts). Enligt kommissionen handlar det om fem av Aspens cancerläkemedel som Aspen förvärvade efter att patentskydden gått ut.

Det återstår att se om EU-kommissionen gör samma bedömning som gjorts i Italien och beslutar att företaget gjort sig skyldigt för brott mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning. För detta kan i sådant fall en hög konkurrensskadeavgift förväntas. Av diskussionerna här i Bryssel har det tydligt framkommit att, även om den legala gränsdragningen mellan accepterade höga priser och olagliga överprissättningar är oklar, det finns anledning att vara försiktig med att sätta höga priser på äldre nischläkemedel där innovationsstadiet har passerats för länge sedan.

Vi på Setterwalls kommer självklart fortsätta att följa denna utredning!

Läs pressmeddelandet här.

Kontakt

Malin Albert, Stockholm

 1. 1. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 2. 2. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 3. 3. 2017-07-07
  Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017
  Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?
 4. 4. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 5. 5. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 6. 6. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 7. 7. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...
 8. 8. 2017-06-14
  Update - Offentlig upphandling, juni 2017
  Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar Den 1 juni 2017 kompletterades LOU, LUF och LUK [1] med regler om att upphandlingar över tröskelvärdena ska inne...
 9. 9. 2017-06-07
  Update - Finansmarknad juni 2017
  Försäkringsbolags kickback från fondbolag under luppen EIOPA har i en rapport den 26 april 2017 (EIOPA BoS-17-064) presenterat resultatet av en undersökning av förekomsten och...
 10. 10. 2017-05-19
  Update - Skatterätt maj 2017
  Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt ...