/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017

Offentlig upphandling/Life Sciences

Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?

Precis som förra året var ett av de hetaste ämnena i Almedalen i år e-hälsa, digitalisering och innovation inom hälso- och sjukvården. Alla prognoser talar för att en allt större andel av befolkningen kommer att vara äldre och att detta kommer leda till ökad efterfrågan på vård. I SKL:s rapport Så möter vi vårdens utmaningar (2016) konstateras att andelen av populationen som är 85 år och äldre kommer vara dubbelt så stor om 15 år. Samtidigt råder det brist på personal inom hälso- och sjukvården – rapporter indikerar att det behövs över 200 000 nya medarbetare inom vård och omsorg fram till 2023.

Flertalet seminarier i Almedalen handlar om frågan ifall ökade satsningar på e-hälsotjänster kan lösa utmaningen att ge fler patienter kvalitativ och effektiv vård och en rad positiva exempel lyftes fram. Nya sätt att möta patienter och ökad tillgänglighet genom t.ex. videomöten nämndes som en metod för att avlasta akutmottagningar och primärvården och säkerställa effektivt utnyttjande av resurser. Vidare nämndes Artificiell Intelligens (AI) och beslutstöd som funktioner med potential att drastiskt minska tiden för läkare att ställa vissa diagnoser. Slutligen identifierades e-hälsotjänster och vårdinformationssystem som stöd för att minska vårdpersonalens administrativa arbete och på så vis främja en mer effektiv verksamhet.

Vid vår bevakning av semiarierna kan vi konstatera att flertalet branschföreträdare emellertid även såg vissa hinder för en framtida digitalisering av hälso- och sjukvården. Bland annat efterfrågades förändringar av ersättningssystem och regulatoriska förändringar för att möjliggöra informationsutbyte i högre utsträckning mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare. Det konstaterades att de system och IT-stöd som finns idag ger möjligheter till mycket större informationsutbyte än vad som sker men att bl.a. patientdatalagen och annan lagstiftning utgör hinder för ett sådant utbyte. Vidare hördes från ett flertal håll röster för ökade satsningar på upphandling eller inköp av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem. Enligt uppgifter från ComputerSweden och rapporter framtagna på uppdrag av Slit (Landstingens IT-strateger/IT-chefer ) uppgår IT-kostnaderna för landstingen till 2,87 procent av den totala omsättningen (en andel som legat i stort sett stilla sedan 2004) vilket kan jämföras med offentlig sektor generellt där IT-kostnadernas andel är 3,3 procent av den totala omsättningen.

Setterwalls kommentar:
Vi på Setterwalls ser med spänning fram emot utvecklingen inom detta område och även de regulatoriska förändringar som sannolikt kommer att ske de närmsta åren. Samtidigt så bedömer vi att dagens lagstiftning ger större utrymme för informationsutbyte än vad som synes vara den generella uppfattningen. Här är det inte bara fråga om att reformera lagstiftningen vilket tar tid utan också att hitta tekniska lösningar, organisationsstrukturer och samarbeten som möjliggör informationsutbyte enligt gällande lag. Vi hoppas även på ökade satsningar och upphandlingar av system inom detta område. Här gäller det dock att inte bara satsa pengar utan framförallt att genomföra riktigt bra upphandlingar med väl utarbetade kommersiella villkor och att finna innovativa upphandlingsformer för att säkerställa att offentlig sektor får de bästa lösningarna.

Slutligen får vi passa på att önska Glad Sommar!

Setterwalls
Fredrik Olsson
Malin Albert

 1. 1. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 2. 2. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 3. 3. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 4. 4. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 5. 5. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 6. 6. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...
 7. 7. 2017-06-14
  Update - Offentlig upphandling, juni 2017
  Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar Den 1 juni 2017 kompletterades LOU, LUF och LUK [1] med regler om att upphandlingar över tröskelvärdena ska inne...
 8. 8. 2017-06-07
  Update - Finansmarknad juni 2017
  Försäkringsbolags kickback från fondbolag under luppen EIOPA har i en rapport den 26 april 2017 (EIOPA BoS-17-064) presenterat resultatet av en undersökning av förekomsten och...
 9. 9. 2017-05-19
  Update - Skatterätt maj 2017
  Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt ...
 10. 10. 2017-05-17
  Update - EU- & konkurrensrätt/Life Sciences, maj 2017
  Kan överprissättning av läkemedel vara olaglig? Är det ens möjligt att läkemedel inom öppenvården överprisas med tanke på myndigheters inverkan på priset? Är det sanktionerat?...