Henrik Davidsson

Associate / Stockholm

Språk

svenska engelska
Profil

Jag ingår i Setterwalls Corporate/M&A-grupp och är verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt. Jag ingår även i Setterwalls grupp för Rekonstruktion och insolvens.

Jag biträder svenska och utländska företag i olika branscher, främst i samband med företagsförvärv, kapitalanskaffningar och bolagsrättsliga ärenden, med särskild inriktning mot energi- och infrastrukturbranscherna. Därutöver har jag flera års erfarenhet av legala frågor inom området för finansiell kris och bistår med rådgivning till borgenärer och andra, bl.a. avseende finansiella omstruktureringar och andra transaktioner, säkerheter och realisationer samt insolvensrättsliga aspekter i tvister och kommersiella avtal.

Karriär
2015-, Setterwalls
2017-2019,Attunda tingsrätt , tingsnotarie
2015,Uppsala universitet, juristexamen
2014,University of Zurich
Meriter
Externa publikationer
2017Getting the Deal Through - Restructuring & Insolvency 2017, avsnittet avseende Sverige
2016Superförmånsrätten de lege lata – Avtalsrättsliga överväganden i ett insolvensrättsligt system?, Affärsjuridiska Uppsatser 2016, Iustus Förlag