Responsive image

Henrik Davidsson

Associate

Profil

Jag ingår i Setterwalls Corporate/M&A-grupp och är verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt. Jag ingår även i Setterwalls grupp för Rekonstruktion och insolvens.

Jag biträder svenska och utländska företag i olika branscher, främst i samband med företagsförvärv, kapitalanskaffningar och bolagsrättsliga ärenden, med särskild inriktning mot energi- och infrastrukturbranscherna. Därutöver har jag flera års erfarenhet av legala frågor inom området för finansiell kris och bistår med rådgivning till borgenärer och andra, bl.a. avseende finansiella omstruktureringar och andra transaktioner, säkerheter och realisationer samt insolvensrättsliga aspekter i tvister och kommersiella avtal.

Till medarbetare
Karriärmeriteruppdrag
Karriärmeriteruppdrag

2015-,

Setterwalls

2017-2019,

Attunda tingsrätt , tingsnotarie

2015,

Uppsala universitet, juristexamen

2014,

University of Zurich

Externa publikationer

2017

Getting the Deal Through - Restructuring & Insolvency 2017, avsnittet avseende Sverige

2016

Superförmånsrätten de lege lata – Avtalsrättsliga överväganden i ett insolvensrättsligt system?, Affärsjuridiska Uppsatser 2016, Iustus Förlag