article / 17 May 2017

Kan överprissättning av läkemedel vara olaglig?

Responsive image

Är det ens möjligt att läkemedel inom öppenvården överprisas med tanke på myndigheters inverkan på priset? Är det sanktionerat? Frågorna är högst aktuella just nu efter att EU-kommissionen har släppt ett pressmeddelande, se nedan,om att kommissionen ska granska huruvida Aspen har överprissatt fem av sina cancerläkemedel i Europa (förutom Italien). Än mer passande är det att just i skrivandets stund befinna sig i Bryssel på konferensen ”EU Pharmaceutical Law Forum” och ta del av bland annat kommissionens tjänstemäns egna reflektioner.

Överprissättning kan utgöra ett brott mot det konkurrensrättsliga förbudet mot missbruk av dominerande ställning. För brott mot detta förbud kan en konkurrensskadeavgift utgå med upp till tio procent av företagets omsättning.

Det finns inte många avgöranden inom överprissättning och särskilt inte inom området för läkemedel. Frågan har dock nyligen behandlats av nationella konkurrensmyndigheter i Europa. Både i Italien (Aspen-fallet, 2016) och i England (Pfizer/Flynn Pharma, 2016) dömdes höga konkurrensskadeavgifter ut till företag för överprissättning (cirka 5 miljoner euro i Aspen-fallet och 90 miljoner pund i Pfizer/Flynn Parma-fallet). Det var i båda fallen fråga om äldre läkemedel och företagen höjde i vissa fall priserna med mer än 1 000 procent!

Nu har alltså EU-kommissionen börjat undersöka om Aspen har missbrukat sin dominerande ställning i EU (förutom i Italien där frågan redan avgjorts). Enligt kommissionen handlar det om fem av Aspens cancerläkemedel som Aspen förvärvade efter att patentskydden gått ut.

Det återstår att se om EU-kommissionen gör samma bedömning som gjorts i Italien och beslutar att företaget gjort sig skyldigt för brott mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning. För detta kan i sådant fall en hög konkurrensskadeavgift förväntas. Av diskussionerna här i Bryssel har det tydligt framkommit att, även om den legala gränsdragningen mellan accepterade höga priser och olagliga överprissättningar är oklar, det finns anledning att vara försiktig med att sätta höga priser på äldre nischläkemedel där innovationsstadiet har passerats för länge sedan.

Vi på Setterwalls kommer självklart fortsätta att följa denna utredning!

Läs pressmeddelandet här.

Do you want to get in touch with us?

Please fill out the form and we will contact you as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.