article | 19 May 2017

Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag

Responsive image

Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt för ingående moms på konsultkostnader som ett bolag har haft i samband med en omstrukturering som innefattade avyttring av dotterbolag. HFD konstaterade att de förvärvade konsulttjänsterna utgör allmänna omkostnader i bolagets verksamhet och att avdrag för den ingående momsen därmed ska medges.

Utgångspunkten är att ett moderbolag inte har rätt till avdrag för ingående moms som avser tjänster som har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av dotterbolagsaktier.

HFD-avgörandet (mål nr 5311—5312-15) rör ett bolag som bedrev momspliktig skogsrörelse. Inom ramen för en omstrukturering för att uppnå större effektivisering inom kärnverksamheten avyttrades samtliga aktier i två dotterbolag som drev verksamhet skild från skogsrörelsen. I samband med omstruktureringen anlitade moderbolaget externt biträde avseende juridiska och finansiella frågor. Bolaget yrkade avdrag för den ingående momsen på kostnaderna för dessa tjänster.

I målet noterar HFD att EU-domstolen i senare avgöranden utvecklat sin praxis i riktning mot ett mer ändamålsinriktat och närmast funktionellt synsätt för att bedöma om en ingående transaktion objektivt kan kopplas till den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet och att avdrag för den ingående momsen därför ska medges. Mot bakgrund härav och bolagets syfte att effektivisera och förbättra den kvarvarande skogsrörelsen anser HFD att de aktuella konsultkostnaderna ska ses som allmänna omkostnader i bolagets samlade verksamhet. Avdragsrätt ska därför medges för den ingående momsen för de aktuella tjänsterna.

HFD påpekar särskilt att ”[d]et får förutsättas att, som bolaget anfört, kostnaderna för konsulttjänsterna inte kunnat övervältras på köparna av dotterbolagen utan kommit att ingå i priset på bolagets produkter i den skogsförvaltande verksamheten”. En aktieförsäljning där konsultkostnader beaktats i priset för aktierna bör därför fortsatt inte medföra avdragsrätt för den ingående momsen.

Setterwalls kommentar
HFDs avgörande är välkommet och innebär större möjligheter att göra avdrag för ingående moms på rådgivningskostnader i samband med aktieöverlåtelser. Förhoppningsvis kommer svensk praxis att fortsätta följa den av EU-domstolen fastslagna vägen om ett mer ändamålsinriktat och funktionellt synsätt avseende frågor kring avdragsrätten.

Vi hjälper er gärna att se över era möjligheter att begära tillbaka ingående moms hänförligt till kostnader i samband med tidigare genomförda aktieöverlåtelser.

Contact:

Practice areas:

Tax law

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Do you want to get in touch with us?

Please fill out the form and we will contact you as soon as possible.