article | 03 Jul 2017

Skatteverket om beskattning av styrelsearvode

Responsive image

I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Tax lawsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelsearvoden normalt ska beskattas som tjänst. Läs hela nyhetsbrevet här.

Skatteverket har nu kommenterat HFD:s avgörande och gör klart att det inte längre är möjligt att tillämpa Skatteverkets ställningstagande den 11 december 2008 om utfärdande av F-skattesedel efter ändrat näringsbegrepp (dnr 131 751308-08/111) när det gäller möjligheten att redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet (dnr 202 278405-17/111).

Skatteverket menar att avgörandet från HFD den 20 juni 2017 innebär att styrelsearvode normalt beskattas som inkomst av tjänst, men att fakturering i enlighet med tidigare avgöranden även fortsättningsvis kan ske för vissa avgränsade uppdrag, utförda av s.k. styrelseproffs, för specifika insatser i andra företag.

Skatteverket meddelar också att för de avtal som ingåtts före HFD:s avgörande där ledamoten uppfyllt kriterierna enligt det tidigare ställningstagandet och fakturerar via företag eller enskild näringsverksamhet bör dessa avtal normalt kunna fortlöpa viss tid, utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Enligt Skatteverket bör detta dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFD:s avgörande och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s avgörande) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.

Setterwalls kommentar
Som förväntat visar HFD:s avgörande att Skatteverkets tidigare ställningstagande inte längre är applicerbart och inte kan användas för avtal ingångna efter HFD:s avgörande den 20 juni 2017. Avgörandet medför att utrymmet för att fakturera styrelsearvode är betydligt mindre än det som Skatteverket tidigare meddelat.

Av Skatteverkets kommentar kan slutsatsen dras att myndigheten inte aktivt kommer att försöka ompröva eller efterbeskatta styrelsearvode som avtalats och fakturerats innan HFD:s avgörande samt att Skatteverket ger viss respit för redan ingångna avtal.

Vi hjälper er gärna att se över era nuvarande rutiner för betalning av styrelsearvoden.

Contact:

Practice areas:

Tax law

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Do you want to get in touch with us?

Please fill out the form and we will contact you as soon as possible.