article | 22 Jun 2017

Nytt avseende styrelsearvoden

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde den 20 juni 2017 Tax lawsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelsearvoden normalt ska beskattas som tjänst.

I det nu fastställda förhandsbeskedet konstaterade Tax lawsnämnden att en styrelseledamot med nio uppdrag ska beskattas i inkomstslaget tjänst för styrelsearvodena. Skatteverket har tidigare kommunicerat uppfattningen att om det fortlöpande finns minst tre styrelseuppdrag bör styrelsearbete kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet, under förutsättning att arbetet inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget .

HFD konstaterade för sin del att de aktuella styrelseuppdragen inte är sådana tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag som krävs för att styrelsearvodena ska kunna allokeras till bolag.  HFD:s avgörande innebär att utrymmet för att tillhandahålla tjänster avseende styrelseuppdrag via bolag är stark begränsat. Avgörandet åskådliggör också att utrymmet för att fakturera styrelsearvode är mycket mer begränsat än den tillämpning som förevarit sedan Skatteverket kommunicerade sin inställning (se ovan). Skatteverket har ännu inte kommenterat HFD:s avgörande.

Mot bakgrund av HFD:s avgörande bör både utbetalare och mottagare av styrelsearvoden se över sin nuvarande hantering om arvodena faktureras från styrelseledamotens eget bolag.

Contact:

Practice areas:

Tax law

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Do you want to get in touch with us?

Please fill out the form and we will contact you as soon as possible.