Setterwalls personuppgiftspolicy

Gällande från 2018-05-16
Senast uppdaterad 2018-12-12.

Som ett led i vår verksamhet kan vi, Setterwalls Advokatbyrå AB, org. nr 556774-5772, (”Setterwalls”) och kontorsbolagen Setterwalls Advokatbyrå Stockholm AB, org. nr 556874-3230, Setterwalls Advokatbyrå Göteborg AB, org. nr 556594-3221, och Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, org. nr 556624-3787, komma att behandla personuppgifter som rör dig.

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss (förutom när så följer av lag, t.ex. ett editionsföreläggande), men om du inte gör det kan det medföra att vi inte kan åta oss uppdrag för dig, inte kan behandla din ansökan om jobb hos oss, inte kan skicka nyhetsbrev eller seminarieinbjudan till dig, etc.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och att försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. I denna policy, under var och en av rubrikerna:

 • Personuppgifter med anknytning till uppdrag (punkten 1)
 • Personuppgifter om arbetssökande (punkten 2)
 • Personuppgifter om kontaktperson hos klient, leverantör eller samarbetspartner (punkten 3)
 • Personuppgifter med anknytning till seminarium, event, nyhetsbrev eller annat utskick (punkten 4)
 • Personuppgifter om webbplatsbesökare (punkten 5)
 • Personuppgifter om annan person (punkten 6)

informerar vi dig om vem av oss som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som rör dig, vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och för vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. I denna policy informerar vi dig också om vilka anknytande rättigheter du har och hur du kan kontakta oss (de personuppgiftsansvariga) med exempelvis frågor kring denna policy eller vår personuppgiftsbehandling [1].

 

1. Personuppgifter med anknytning till uppdrag

När du eller någon annan anlitar Setterwalls för ett uppdrag kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 1.

Vem är personuppgiftsansvarig? Respektive kontorsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som med anknytning till uppdraget utförs av medarbetare vid kontoret och är samtidigt personuppgiftsbiträde för Setterwalls och för det eller de övriga kontorsbolag, som är involverade i uppdragets utförande.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas? De personuppgifter vi kan komma att behandla utgörs av:
(a) För klient som är fysisk person: Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), kopia av pass eller annan identitetshandling, uppdragsbenämning, uppgift om vad uppdraget avser och syftar till, uppgift om varifrån de tillgångar som kommer att användas i uppdraget kommer, uppgift om klienten eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person samt uppgift om vår fakturering, betalningshistorik och betalningspåminnelser till/med klienten.

(b) För klient som är juridisk person: Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och kopia av pass eller annan identitetshandling för kontaktperson respektive verklig huvudman för klienten, uppgifter i registreringsbevis eller liknande för klienten samt uppgift om sådan verklig huvudman eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person.

(c) För motpart som är fysisk person: Namn, personnummer (eller annan information om födelsedata), kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) samt uppdragsbenämning.

(d) För motpart som är juridisk person: Namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) för kontaktperson hos motparten.

(e) För andra personer som förekommer i uppdraget (t.ex. motpartsombud, skiljemän, för uppdraget anlitade andra konsulter samt vittnen): Namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer).

(f) Enstaka uppgift om att klient, kontaktperson eller verklig huvudman för klient eller någon de agerar för i uppdraget har fällts för brott, haft näringsförbud eller flera konkurser bakom sig, haft dålig publicitet som gäller affärsförhållanden eller på annat sätt kan antas vara oseriös, eller enstaka uppgift om att uppdraget utgör, eller misstänks utgöra, led i penningtvätt eller annan brottslig gärning.

(g) Annan enstaka uppgift om lagöverträdelse eller enstaka känslig personuppgift (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) när uppdraget, utifrån dess natur, aktualiserar sådan personuppgift (t.ex. uppdrag om avsked eller uppsägning pga. personliga skäl eller om påstådd diskriminering).

(h) Andra personuppgifter än enligt (a)–(g) ovan som uppdraget, utifrån dess natur, aktualiserar.

I övrigt behandlar vi inga känsliga personuppgifter.

Hur samlas personuppgifterna in? Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, motpart, motpartsombud eller annan person som förekommer i uppdraget eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller källor. Personuppgifter enligt (f) ovan samlar vi inte in aktivt och personuppgifter enligt (f) och (g) ovan samlar vi bara in i den begränsade utsträckning det är nödvändigt för ändamålet.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra och göra erforderliga jävskontroller, att utvärdera och besluta om vi kan åta oss eller behöver avträda uppdraget samt att fullgöra våra legala, regulatoriska och risk management-förpliktelser i övrigt. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt sådan kontroll och utvärdering och ett effektivt och korrekt sådant beslutsunderlag respektive av att det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, EU:s marknadsmissbruksförordning, andra tillämpliga lagar samt Advokatsamfundets regelverk.
 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra och göra fakturering, redovisning av uppdraget och arvode och kundfordringsindrivning samt att i övrigt tillvarata våra rättigheter med anknytning till uppdraget. Behandlingen sker på basis av vårt (och klientens) berättigade intresse av en effektiv och korrekt fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning och kundfordringsindrivning respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.
 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att utföra uppdraget och agera juridiskt ombud för klienten. Behandlingen sker på basis av vårt och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt kommunikation och möten med i uppdraget förekommande personer, en effektiv och korrekt dokumentation, administration, handläggning i övrigt samt utvärdering av uppdraget respektive av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.
 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen intern statistik och analys samt utveckling av vår verksamhet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att följa och utveckla verksamheten.
 •  Trots det sagda kan personuppgifter enligt punkten (f) ovan komma att behandlas endast för ändamålen att utvärdera och besluta om vi kan åta oss eller behöver avträda uppdraget respektive att fullgöra våra legala förpliktelser. Behandlingen sker på basis av att, och endast i den begränsade omfattning, det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.
 • Trots det sagda kan personuppgifter enligt punkten (g) ovan komma att behandlas endast för ändamålet att utföra uppdraget och agera juridiskt ombud för klienten. Behandlingen sker på basis av att, och endast i den begränsade omfattning, det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas? Personuppgifterna kan omfattas av advokatsekretess och vår tystnadsplikt och delas, med de begränsningar som följer av Advokatsamfundets regelverk, med de andra kontorsbolagen, men kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i följande fall (och då med iakttagande av Advokatsamfundets regelverk):

 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klientens försäkringsgivare (rättsskyddsförsäkring), motpart, motpartsombud, skiljenämnd, domstol, myndighet, bank, annan med anknytning till uppdraget engagerad konsult eller liknande person i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata klientens intressen och inte strider mot klientens instruktioner.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klientens revisor eller annan person i enlighet med klientens instruktioner.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Finanspolisen när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.
 • Personuppgifter kan, när vi har klientmedel för klienten hos banken, komma att lämnas ut till vår bank när banken begär upplysning om klienten och verklig huvudman och vår dokumentation kring detta enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism, förutsatt att klienten som ett villkor för användandet av vårt klientmedelskonto har samtyckt till att sådant utlämnande får ske.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Advokatsamfundet när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt Advokatsamfundets regelverk.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet eller annan när och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till vår ansvarsförsäkringsgivare, vår revisor, vår mäklare av ansvarsförsäkring, ombud vi eller sådan ansvarsförsäkringsgivare anlitat, Kronofogdemyndigheten, inkassoföretag, domstol, skiljenämnd eller vår motpart eller dess ombud i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Som huvudregel överförs inga personuppgifter utanför EU/ EES. Så kan dock komma att ske när det i det enskilda fallet är nödvändigt för ändamålet med behandlingen (t.ex. för att på uppdrag av klienten instruera ombud i USA eller annat land utanför EU/EES); i sådant fall kommer vi att tillse att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis utgöras av att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller säkerställas via EU-godkända standardavtalsklausuler. Om du vill ha information om överföringen ska du lämna in en skriftlig begäran till oss via de kontaktuppgifter som anges i punkten 10.

Hur länge lagras personuppgifterna? Personuppgifterna lagras under den tid vi enligt Advokatsamfundets regelverk är skyldiga att bevara akten för uppdraget, dvs. under tio år efter uppdragets avslutande (eller den längre tid som uppdragets natur påkallar), varefter uppgifterna raderas. Trots det sagda kan vi även därefter komma att lagra namn, personnummer (eller motsvarande uppgift) och uppdragsbenämning för fysisk person som är klient eller motpart för att möjliggöra erforderliga jävskontroller i enlighet med Advokatsamfundets regelverk. Se även under punkterna 3 och 6 om vissa uppgifter som rör kontaktpersoner m.fl.

 

2. Personuppgifter omarbetssökande

När du söker jobb eller på annat sätt anmäler intresse för ett jobb hos oss kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 2.

Vem är personuppgiftsansvarig? Respektive kontorsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som med anledning av jobbansökan eller intresseanmälan om jobb vid kontoret utförs av medarbetare vid kontoret och är samtidigt personuppgiftsbiträde för det eller de övriga kontorsbolag, som sådan ansökan eller anmälan också avser.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas? De personuppgifter som vi kan komma att behandla utgörs av namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), personnummer (eller annan information om födelsedata), kön, sökt tjänst eller kontor och tjänst av intresse, information i personligt brev, CV samt ingivna meriter och övriga handlingar, information lämnad av referenser, dina testvärden, anteckningar och summeringar från intervjuer och samtal under rekryteringsförfarandet samt summeringar och analyser kring dig av rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringen. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).

Hur kan personuppgifterna komma att samlas in? Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig genom vårt digitala rekryteringsverktyg eller på annat sätt eller av rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringen respektive samlas in från angivna referenser, genom tester du gör under rekryteringsförfarandet och från privata eller offentliga register och andra källor.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas? Personuppgifterna behandlas för ändamålet att genomföra rekryteringsförfarandet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt rekrytering. Om du samtyckt till att vi får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, behandlas uppgifterna för det ändamålet på basis av sådant samtycke.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas? Personuppgifterna kan komma att delas med de andra kontorsbolag och kan komma att lämnas ut till eventuell rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringsförfarandet. Inga personuppgifter överförs utanför EU/ EES.

Hur länge lagras personuppgifterna? Personuppgifterna kan komma att lagras under den tid rekryteringsförfarandet pågår, varefter uppgifterna raderas. Om du samtyckt till att vi får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, kan uppgifterna i stället komma att bevaras i två år efter lämnat samtycke (eller tills samtycket dessförinnan återkallas), varefter de raderas. Trots det sagda kan vi komma att lagra uppgifterna så länge en arbetssökande som inte anställts kan vidta rättliga åtgärder i anledning av rekryteringsförfarandet.

 

3. Personuppgifter om kontaktperson hos klient, leverantör eller samarbetspartner
Om du är, eller är kontaktperson hos, klient, leverantör eller samarbetspartner till oss kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 3.

Vem är personuppgiftsansvarig? Respektive kontorsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av medarbetare vid kontoret rörande sina klient-, leverantörs- och samarbetspartnersrelationer och är samtidigt personuppgiftsbiträde för Setterwalls och för det eller de övriga kontorsbolag, som berörs av klient-, leverantörs- eller samarbetspartnersrelationen.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas? Namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande i våra seminarier och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi haft med dig (förutom inom ramen för ett uppdrag). Vi behandlar inga känsliga personuppgifter (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). Inom ramen för ett uppdrag kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas i enlighet med punkten 1.

Hur samlas personuppgifterna in? Personuppgifterna lämnas till eller inhämtas av oss inom ramen för ett uppdrag i enlighet med punkten 1 eller lämnas annars till oss av, eller på uppdrag av, dig, klienten, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

 • Personuppgifterna kan komma att behandlas i enlighet med punkten 1.
 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera relationen med klienten/leverantören/samarbetspartnern. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att administrera relationerna med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners.
 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, vidmakthålla och utveckla relationen med klienten/leverantören/samarbetspartnern och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster (t.ex. genom inbjudningar till seminarier och event och tillställande av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att vidmakthålla och utveckla relationerna med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra våra tjänster.
 • Om du inte motsatt dig det kan dina personuppgifter, i tillämpliga fall med iakttagande av Advokatsamfundets regelverk, komma att behandlas för ändamålet att genom anlitad tjänsteleverantör genomföra bransch- eller marknadsundersökning (som undersökningen Årets Advokatbyrå eller rankingen av Chambers and Partners och Legal 500) att läggas till grund för konkurrentbenchmark samt analys och utveckling av vår verksamhet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att benchmarka och utveckla verksamheten.
 • Om du samtyckt därtill kan dina personuppgifter komma att behandlas för ändamålet att använda dig som referens för annan klient/leverantör/samarbetspartner eller potentiell klient/leverantör/samarbetspartner (t.ex. i samband med offentlig upphandling). Behandlingen sker på basis av sådant samtycke.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas? Personuppgifterna kan omfattas av advokatsekretess och vår tystnadsplikt och delas, med de begränsningar som följer av Advokatsamfundets regelverk, med kontorsbolagen, men kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i följande fall (och då med iakttagande av Advokatsamfundets regelverk):

 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med punkten 1.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till klient, leverantör eller samarbetspartner eller potentiell klient, leverantör eller samarbetspartner som efterfrågar referens om oss.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till anlitad tjänsteleverantör för genomförande av bransch- eller marknadsundersökning.

Som huvudregel överförs inga personuppgifter utanför EU/ EES. Så kan dock komma att ske när det i det enskilda fallet är nödvändigt för ändamålet med behandlingen; i sådant fall kommer vi att tillse att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis utgöras av att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller säkerställas via EU-godkända standardavtalsklausuler. Om du vill ha information om överföringen ska du lämna in en skriftlig begäran till oss via de kontaktuppgifter som anges i punkten 10.

Hur länge lagras personuppgifterna? I den del uppgifterna är del av ett uppdrag lagras de i enlighet med punkten 1. Härutöver kan personuppgifterna komma att lagras så länge som klient-/leverantörs-/samarbetspartsrelationen föreligger och raderas inom tre månader efter att klient-/leverantörs-/samarbetspartsrelationen sagts upp av oss eller klienten/leverantören/samarbetspartnern eller efter det att vi fått besked om att din ställning som kontaktperson för klienten/leverantören/samarbetspartnern upphört. Trots det sagda kan personuppgifter utgörandes av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick komma att lagras även därefter för att behandlas för marknadsföringsändamål, tills du motsätter dig det, varvid de raderas. Dina personuppgifter kommer dock alltid att sparas i den utsträckning och under den tid som vi är skyldiga till det enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

 

4. Personuppgifter med anknytning till seminarium, event, nyhetsbrev eller annat utskick
När du genom vår webbplats, våra sociala media, vårt digitala utskick-/inbjudningssystem eller på annat sätt anmäler intresse för våra seminarier, event, nyhetsbrev och andra utskick eller anmäler dig till något av våra seminarier eller event kommer vi samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 4.

Vem är personuppgiftsansvarig? Respektive kontorsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av medarbetare vid kontoret rörande utskick av nyhetsbrev eller inbjudningar etc. eller rörande anmälningar till seminarium och event och är samtidigt personuppgiftsbiträde för Setterwalls och för det eller de övriga kontorsbolag, som berörs av sådant utskick eller sådan anmälan.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas? De personuppgifter som vi kan komma att behandla utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick och om önskat deltagande i seminarium eller event samt, om det gäller ett seminarium eller event med mat, särskilda matpreferenser.

Hur samlas personuppgifterna in? Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig genom vår webbplats, våra sociala media, vårt digitala utskick-/ inbjudningssystem eller på annat sätt.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera utskick av inbjudningar till seminarium och event och av nyhetsbrev och andra utskick till dig. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att administrera utskick till dig i enlighet med dina angivna önskemål.
 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera (inklusive att ordna relevant mat) genomförandet av seminarium eller event med dig som deltagare. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att administrera genomförandet av seminariet eller eventet med dig som deltagare i enlighet med dina angivna önskemål.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas? Personuppgifterna delas som huvudregel inte med någon utomstående, förutom genom namnbricka du kan erbjudas bära under seminarium eller event eller deltagarförteckning till deltagarna i seminariet eller eventet. Personuppgifterna kan komma att delas med vår revisor vid utförandet av internrevision. Inga personuppgifter överförs utanför EU/ EES.

Hur länge lagras personuppgifterna? Uppgift om dina matpreferenser raderas så snart aktuellt seminarium eller event genomförts. I övrigt kan personuppgifterna komma att lagras tills dess du avregistrerar dig för våra seminarier, event, nyhetsbrev och andra utskick, varvid de raderas.

 

5. Personuppgifter om webbplatsbesökare
När du använder vår webbplats kommer vi (utöver de personuppgifter du kan komma att lämna via vår webbplats genom vårt digitala rekryteringsverktyg, vilket redogörs för under punkten 2, eller genom att anmäla intresse för seminarium, event, nyhetsbrev eller andra utskick eller anmäler dig till något av våra seminarier eller event, vilket redogörs för under punkten 4) samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 5.

Vem är personuppgiftsansvarig? Respektive kontorsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling angående webbplatsbesökande som utförs av medarbetare vid kontoret och är samtidigt personuppgiftsbiträde för Setterwalls och för de övriga kontorsbolagen.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas? De uppgifter som vi kan komma att behandla utgörs av IP-adress (dock anonymiseras dessa), e-postadress (dock anonymiseras dessa) besökta sidor, tidpunkt och varaktighet för besök samt cookies (som är en textfil som lagras på datorn hos den som besöker en webbplats) och liknande uppgifter som skapas av använda cookies, och i förekommande fall i samverkan med sk. pixeltaggar, genom din användning av vår webbplats, dock att inga sådana uppgifter knyts till specifik person.

Hur samlas personuppgifterna in? Personuppgifterna samlas in och skapas av cookies och pixeltaggar genom din användning av vår webbplats. I Setterwalls cookiepolicy informeras du närmare om vilka cookies och vilka uppgifter det är fråga om. Som anges i vår cookiepolicy kan du ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild cookie. När du besöker vår webbplats får du via ett pop-up-fönster möjlighet att godkänna eller stänga av cookies vid ditt besök på webbplatsen; när du där godkänner cookies samtycker du i enlighet med vår cookiepolicy till vår användning av cookies i enlighet med den policyn.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas? Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att analysera användningen av vår webbplats och utveckla webbplatsen. Behandlingen sker på basis av ditt ovan nämnda samtycke och av vårt berättigade intresse av att analysera användningen av vår webbplats och utveckla den.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas? Personuppgifterna delas inte med någon utomstående, förutom att de personuppgifter som samlas in och skapas av Google Analytics cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA och kan av Google komma att lämnas ut till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning; läs vidare i Setterwalls cookiepolicy för ytterligare information kring detta.

Hur länge lagras personuppgifterna? Hur länge personuppgifterna lagras beror på genom vilken cookie uppgifterna samlats in; från att bara sparas så länge du har webbläsaren öppen (sk. sessionscookie) till högst 24 månader enligt vad som närmare anges för respektive cookie i Setterwalls cookiepolicy.

 

6. Personuppgifter om annan person
Om du är, eller är kontaktperson hos, potentiell klient, leverantör eller samarbetspartner kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med denna punkt 6.

Vem är personuppgiftsansvarig? Respektive kontorsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av medarbetare vid kontoret rörande sina potentiella klient-, leverantörs- och samarbetspartnersrelationer och är samtidigt personuppgiftsbiträde för Setterwalls och för det eller de övriga kontorsbolag, som berörs av den potentiella klient-, leverantörs- eller samarbetspartnersrelationen.

Vilka personuppgifter kan komma att behandlas? Namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande i våra seminarier och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi haft med dig (förutom inom ramen för ett uppdrag). Vi behandlar inga känsliga personuppgifter (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). Inom ramen för ett uppdrag kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas i enlighet med punkten 1.

Hur samlas personuppgifterna in? Personuppgifterna lämnas till eller inhämtas av oss inom ramen för ett uppdrag i enlighet med punkten 1 eller lämnas annars till oss av, eller på uppdrag av, dig, klient, leverantör, samarbetspartner, potentiell klient, leverantör eller samarbetspartner eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

 • Personuppgifterna kan komma att behandlas i enlighet med punkten 1.
 • Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, etablera, vidmakthålla och utveckla relationen med dig som potentiell klient/leverantör/samarbetspartner eller med potentiell klient/leverantör/ samarbetspartner du är kontaktperson hos och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster (t.ex. genom inbjudningar till seminarier och event och tillställande av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att etablera, vidmakthålla och utveckla relationerna med potentiella klienter, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra våra tjänster.

Med vem kan personuppgifterna komma att delas? Personuppgifterna kan komma att delas med de andra kontorsbolagen, men överförs inte utanför EU/EES. Personuppgifterna kan även komma att delas med vår revisor vid utförandet av internrevision.

Hur länge lagras personuppgifterna? I den del uppgifterna är del av ett uppdrag lagras de i enlighet med punkten 1. Härutöver kan personuppgifterna komma att lagras tills du motsätter dig det, varvid de raderas.

 

7. Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att på din begäran kostnadsfritt få information från oss om användningen av personuppgifter som rör dig.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som rör dig som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som rör dig i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter som rör dig är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

8. Språkversioner
Denna policy finns i både en svensk- och en engelskspråkig version. För registrerade med hemvist i Sverige gäller den svenskspråkiga versionen. För övriga registrerade gäller den engelskspråkiga versionen.

 

9. Tillägg och ändringar
Vi kan komma att göra tillägg till eller ändringar i denna policy. Om vi gör det kommer vi publicera den uppdaterade policy på vår webbplats och hänvisa till den i våra e-mail och i våra utskick genom vårt digitala utskick-/inbjudnings-system. Om så sker ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade policyn.

 

10. Hur kan du kontakta oss?
Kontakta oss på privacy@setterwalls.se eller på adress Setterwalls Advokatbyrå, Box 1050, 101 39 Stockholm, Box 11235, 404 25 Göteborg eller Box 4501, 203 20 Malmö om du har frågor rörande denna policy eller vår personuppgiftsbehandling eller annars vill utnyttja de rättigheter som tillkommer dig i anledning av vår personuppgiftsbehandling.

____________________

[1]. Denna policy omfattar inte vår behandling av personuppgifter som rör våra medarbetare.