uppdrag | 29 aug 2022

Inga interimistiska förbud innan patent meddelats

Responsive image

Setterwalls har nyligen framgångsrikt företrätt ett läkemedelsbolag med att försvara sig mot ett yrkande om utfärdande av interimistiskt vitesförbud innan patent meddelats. Efter flera turer i domstolarna avslog Patent- och marknadsdomstolen motpartens yrkanden och klargjorde att interimistiska vitesförbud förutsätter att patent meddelats.

Patentsökanden ansökte om stämning i april 2022 och framställde bl.a. flera alternativa yrkanden om interimistiskt vitesförbud pga. påstått intrång i en patentansökan gällande en doseringsregim för ett MS-läkemedel. Den tekniska besvärskammaren vid EPO hade beslutat att patent skulle meddelas med viss lydelse, men patentet hade ännu inte meddelats av EPO eller validerats i Sverige vid tidpunkten för talans väckande. Patentsökanden anförde att det i denna situation borde vara möjligt att utfärda ett interimistiskt vitesförbud samt framställde alternativa yrkanden om att sådant förbud skulle meddelas med omedelbar verkan eller i vart fall med verkan från patentets meddelande.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) avvisade patentsökandens talan och utfärdade inte stämning. Enligt PMD saknades lagstöd för att ta upp en intrångstalan innan patentet hade meddelats. Dessutom framstod det enligt PMD som svårt och olämpligt att tillåta patentsökande att väcka intrångstalan baserat på en patentansökan.

Patentsökanden överklagade PMD:s avvisningsbeslut till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), som i beslut meddelat i maj 2022 undanröjde PMD:s beslut och återförvisade målet till PMD. Enligt PMÖD framstod det som sannolikt att patentet skulle komma att meddelas innan målets slutliga avgörande. Därmed fanns det förutsättningar för att påbörja en meningsfull förberedelse av målet, varför talan inte skulle avvisas. PMÖD tog inte ställning till patentsökandens interimistiska förbudsyrkanden, utan återförvisade målet till PMD för fortsatt handläggning.

PMD utfärdade därefter stämning och förelade Setterwalls klient att inkomma med svaromål. Setterwalls klient lämnade in svaromål, i vilket man bestred patentsökandens yrkanden och gjorde gällande att interimistiska förbud inte får utfärdas innan patent meddelats. Klienten väckte samtidigt talan om ogiltigförklaring av det ännu inte meddelade patentet, under anförande av att en sådan talan måste tillåtas för det fall intrångstalan tillåts. PMD delade denna bedömning och utfärdade stämning i ogiltighetsmålet.

Efter viss skriftväxling mellan parterna i både intrångs- och ogiltighetsmålen, beslutade PMD den 23 augusti 2022 att avslå samtliga patentsökandens interimistiska förbudsyrkanden. PMD konstaterade att det vid beslutstidpunkten fortfarande inte hade meddelats något patent. Vidare konstaterade PMD att det provisoriska skyddet enligt 88 § patentlagen endast kan göras gällande retroaktivt, efter det att patent meddelats. PMD konstaterade att inte heller 15 kap. 3 § rättegångsbalken gav stöd för att bifalla yrkandena, eftersom patentsökanden inte kunde ha något anspråk mot svaranden då det ännu inte existerade något patent på vilket ett sådant anspråk kunde grundas.

Utgången var inte oväntad, särskilt inte efter att en rad domstolar i olika europeiska länder kommit fram till liknande slutsatser i parallella processer rörande samma patentansökan. Det återstår att se om patentsökanden överklagar beslutet till PMÖD eller om patentsökanden framställer nya förbudsyrkanden om och när patentet har meddelats.

Vi anser att PMD:s beslut är välövervägt och bidrar till att skapa rättssäkerhet på området. Motsatt utgång hade riskerat att skapa osäkerhet gällande vilka patentansökningar som kan läggas till grund för interimistiska åtgärder och hur tidigt under patentansökningsförfarandet som sådana åtgärder får initieras. Vi tror att en sådan ordning vare sig hade gagnat rättighetsinnehavare eller påstådda intrångsgörare.

(Se PMD:s beslut av den 23 augusti 2022 i mål nr PMT 7797-22)

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.