uppdrag | 31 jan 2020

Setterwalls företrädde framgångsrikt Teva i patenttvist vid Patent- och marknadsöverdomstolen

Responsive image

Setterwalls har sedan 2014 framgångsrikt företrätt läkemedelsbolaget Teva i en omfattande patenttvist mot Boehringer Ingelheim. I dom meddelad den 31 januari 2020 fastställde Patent- och marknadsöverdomstolen underinstansens dom och biföll därmed Tevas begäran om att ett patent gällande kapselformuleringar av KOL-läkemedlet tiotropium skulle ogiltigförklaras p.g.a. bristande uppfinningshöjd. Därmed kan patentet inte hindra Tevas försäljning av ett konkurrerande läkemedel på den svenska marknaden.

Setterwalls har företrätt det världsledande generikabolaget Teva i en patenttvist mot Boehringer Ingelheim. Teva väckte talan om ogiltigförklaring av Boehringer Ingelheims patent på kapselformuleringar av KOL-läkemedlet tiotropium. Boehringer Ingelheim försvarade patentet i en rad olika alternativa utföranden. Tvisten kom framför allt att handla om huruvida kapselformuleringarna hade uppfinningshöjd samt om huruvida Boehringer Ingelheims alternativa utföranden hade stöd i den ursprungliga patentansökan. Efter cirka tre års tvistande och sju dagars huvudförhandling meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom den 18 maj 2018. Tevas talan bifölls fullt ut och de relevanta patentkraven ogiltigförklarades på grund av bristande uppfinningshöjd, bristande stöd i grundhandlingarna samt otillåten utvidgning av patentets skyddsomfång.

Boehringer Ingelheim överklagade domen och i november 2019 hölls huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen. Förhandlingen rörde bland annat frågor om vad som krävs för att en teknisk effekt ska vara plausibel för fackmannen, om patentansökningar kan bekräfta innehållet i fackmannens allmänna kunskaper, uppfinningshöjd samt när ett omformulerat patentkrav kan anses ha stöd i grundhandlingen respektive utvidga skyddsomfånget jämfört med de beviljade patentkraven. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde vissa delfrågor annorlunda än underinstansen, men kom till samma slutsats och ogiltigförklarade således patentet. Domen, som inte får överklagas, meddelades den 31 januari 2020.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.