artikel | 10 jun 2015

Förslag till nytt regelverk på upphandlingsområdet

Responsive image

Den 4:e juni överlämnade regeringen ett förslag till nytt regelverk om upphandling till Lagrådet. Förslaget innefattar både en ny lag om offentlig upphandling, en ny lag om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna samt en ny lag om offentlig upphandling av koncessioner.

Förslaget beror främst på de nya EU-direktiv som utfärdats angående offentlig upphandling, offentlig upphandling av enheter som är verksamma inom försörjningssektorerna och offentlig upphandling av koncessioner (LUK-direktivet) som nu ska implementeras i svensk lag.

Vad gäller förslaget om en ny lag om offentlig upphandling som avser att ersätta lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är de största nyheterna följande:

  • Tre grunder för utvärdering av anbud fastställs: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris
  • Bestämmelser om möjligheterna att beakta livscykelkostnader införs
  • Ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog
  • Kortare tidsfrister för anbudsansökningar och anbud införs
  • Obligatorisk elektronisk kommunikation vid upphandlingar etableras som huvudregel
  • Ett nytt förfarande kallat ”innovationspartnerskap” införs, vilket syftar till att skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara eller tjänst
  • Nya bestämmelser om så kallade ”blandade kontrakt” (bl.a. om skyldighet att motivera varför ett kontrakt inte delats upp), förtydligade regler om ramavtal samt bestämmelser om ändring av kontrakt under löptiden införs 

 

Vad gäller förslaget om en ny lag för upphandlande enheter verksamma inom försörjningssektorerna gäller i stort sätt samma förändringar som i LOU. Däremot kommer lagen i dess nya form inte längre att tillämpas på prospektering av olja och gas eller vissa posttjänster.

Utöver de nya lagarna ämnade att ersätta LOU och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) föreslås även en ny lag, som avser att implementera LUK-direktivet angående upphandling av koncessioner. Lagen följer i allt väsentligt samma struktur som LOU och LUF men är mindre detaljerad och mer flexibel.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.