Responsive image

Verksamhetsområde

Offentlig upphandling

Vårt specialistteam inom offentlig upphandling har lång erfarenhet av de olika typer av frågor och utmaningar som kan uppkomma i samband med offentlig upphandling och ingående av offentliga kontrakt.

 

Erfaret team inom offentlig upphandling

Våra experter ger konkret rådgivning och hjälp med strategiska frågor under hela upphandlingsprocessen, både till leverantörer och till upphandlande myndigheter och enheter. Vi har omfattande erfarenhet av att bistå på båda sidor i den offentliga affären och stöttar regelbundet i frågor avseende exempelvis analys och förberedelser, genomförande och deltagande i upphandlingsprocessen samt avtalsförhandling och uppföljning. När det gäller biträde i samband med deltagande eller genomförande av upphandlingar har vi särskild erfarenhet av att bistå vid komplexa och specialiserade upphandlingar avseende exempelvis IT, hälso- och sjukvård, infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet.

Vi tillhandahåller rådgivning avseende samtliga upphandlingstyper, innefattande bland annat upphandling inom försörjningssektorerna enligt LUF och upphandling på försvars- och säkerhetsområdet enligt LUFS samt tillämpning av valfrihetssystem enligt LOV.

Vi har också särskild erfarenhet av biträde vid upphandlingar av OPS-projekt och andra typer av offentlig-privat samverkan, koncessionsupphandling, innovationsupphandling och offentlig-privata innovationssamarbeten (OPI).

Vårt stöd till upphandlande myndigheter och enheter innefattar bland annat följande:

 • Biträde under marknadsundersökningar och behovsanalyser
 • Utredning avseende olika genomförandemodeller och handlingsalternativ
 • Granskning och kvalitetssäkring av upphandlingsdokument
 • Upprättande av avtalsutkast och avtal
 • Stöd i samband med förhandling och konkurrenspräglad dialog
 • Rådgivning avseende särskilda frågor såsom exempelvis säkerhetsskydd och andra frågor som kan aktualiseras i den offentliga affären (se mer under Offentlig verksamhet)

Vid större projekt har vi naturligtvis möjlighet att projektleda och koordinera insatser på många områden i syfte att säkerställa både att processen är förenlig med upphandlingslagstiftningen och att den leder till en lyckad affär.

Vår rådgivning till leverantörer omfattar allt från stöd till mindre leverantörer i den första kontakten med den offentliga marknaden till kvalificerad rådgivning för etablerade leverantörer till den offentliga sektorn avseende affärskritiska frågor. Vi bistår löpande med bland annat:

 • Strategiska frågor
 • Granskning och kvalitetssäkring av anbud
 • Biträde under förhandling och dialog
 • Stöd vid ingående och uppföljning av avtal
 • Rådgivning i samband med self cleaning och i andra typer av frågor som kan påverka möjligheterna att delta i upphandlingar

Vidare tillhandahåller vi såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer rådgivning i samband med partsbyte och överlåtelser av upphandlade kontrakt och biträder regelbundet i frågor om handlingsoffentlighet och sekretess i samband med upphandling.

Våra experter har erfarenhet av alla typer av domstolsprocesser, såsom överprövningar av upphandlingar och av upphandlade avtals giltighet samt skadeståndsprocesser och processer gällande upphandlingsskadeavgift och kan därmed bistå både upphandlande myndigheter och leverantörer i samband med domstolsprocess.

Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom offentlig upphandling.

Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns myndigheter, kommuner, branschorganisationer, många av landets ledande företag samt ledande internationella koncerner.

Stockholm:

Erik Gadman

Göteborg:

Helena Colliander

Malmö:

Martin Levinsohn

 • Offentlig upphandling
  I liked the team’s flexibility and the way it handled my problems or questions right away. We got the help needed, and the lawyers were keen on doing the best for us. It reassured me, they put in the right amount of time.
 • Offentlig upphandling
  Good time management, a professional approach and excellent quality.
  Legal 500
 • Offentlig upphandling
  Their availability when really needed and customer adaptability.
  Legal 500
 • Offentlig upphandling
  Setterwalls was always to put in the specialists needed and they were very responsive
  Chambers & Partners Europe
 • Offentlig upphandling
  They are easy to reach, have a professional approach and a good commercial sense
  Legal 500
 • Offentlig upphandling
  The team is very flexible and effective in its cooperation and delivers a high-quality service
  Legal 500
 • Offentlig upphandling
  The team has managed all the different matters we have needed help with in a very good and satisfactory way
  Chambers & Partners Europe