artikel / 10 dec 2015

Nytt lagförslag för att motverka staplade visstidsanställningar

Responsive image

Regeringen lämnade förra veckan över ett nytt lagförslag till riksdagen om skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar. Lagförslaget är tänkt att motverka risken för att anställda fastnar i tidsbegränsade anställningar under lång tid genom att flertalet visstidsanställningar staplas på varandra, t.ex. genom att en anställd först är vikarie och därefter blir visstidsanställd.

Regeringens lagförslag har föranletts av att TCO, i samband med att de nuvarande reglerna trädde i kraft 2007, anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. Därefter har EU-kommissionen vid flera tillfällen riktat kritik mot den svenska lagstiftningen. Frågan har drivits parallellt av olika arbetstagarorganisationer och regeringen har motiverat lagförslaget med att nuvarande regler inte lever upp till EU-rättens krav och att det finns en överhängande risk för att Sverige stäms i EU-domstolen. Regeringen inhämtade under hösten Lagrådets yttrande, vilket inte innehöll några invändningar mot förslaget. 

Enligt den nuvarande regleringen i anställningsskyddslagen övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om arbetstagarens sammanlagda anställning i en allmän visstidsanställning överstiger två år inom loppet av en femårsperiod.

Regeringens förslag innebär att en allmän visstidsanställning inte enbart ska övergå till en tillsvidareanställning om anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod, utan även om det sker under en längre period och tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete då har följt på varandra. Anställningarna ska anses ha följt på varandra om en senare anställning tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Därutöver föreslås en ökad informationsskyldighet för arbetsgivaren, vilket ska ge den anställde ökade möjligheter att tillvarata sin rätt till tillsvidareanställning. Enligt regeringen är den nuvarande regeln om arbetstagarens rätt till information om sin anställning inte tillräcklig. Om förslaget godtas åläggs arbetsgivaren att skriftligen, och inom tre veckor från det att begäran framställts, informera arbetstagaren om alla anställningar som har betydelse för omvandlingsreglerna.

Förslaget är inte tänkt att innebära en inskränkning av flexibiliteten på arbetsmarknaden. På samma sätt som idag ska det vara möjligt för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal komma överens om andra regler som är anpassade till förhållandena i olika branscher. Arbetsmarknadsministern har tidigare under hösten förklarat att det har förts en dialog med företrädare från såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer och enligt regeringens uppfattning finns det en acceptans bland parterna för den inriktning som nu föreslås.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Arbetsrätt och pensioner

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.