artikel | 06 sep 2023

Tredje gången gillt? Setterwalls har på nytt framgångsrikt företrätt läkemedelsbolag med att försvara sig mot interimistiska förbudsyrkanden

Responsive image

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) upphävde interimistiska förbud och förtydligade hur giltighetspresumtionen ska tillämpas vid prövningen av giltighetsinvändningar som försvar mot interimistiska förbudsyrkanden i patentmål. PMÖD:s beslutsskäl indikerar att giltighetspresumtionen är mindre rigid än vad många tidigare har utgått från. PMÖD konstaterade – för ovanlighetens skull – att det är av vikt för rättstillämpningen att PMÖD:s beslut får överklagas till Högsta domstolen (HD).

Som Setterwalls tidigare har rapporterat här och här så har Setterwalls vid två tidigare tillfällen under 2022 framgångsrikt företrätt läkemedelsbolag med att försvara sig mot interimistiska förbudsyrkanden baserade på en patentansökan och ett patent gällande en doseringsregim för läkemedlet fingolimod, som används vid behandling av multipel skleros.

I rond 1 konstaterade Patent- och marknadsdomstolen (PMD) att interimistiska förbud inte kan utfärdas baserat på en patentansökan som ännu inte har beviljats. I rond 2 – efter att patentet hade beviljats – konstaterade PMD att interimistiska förbud inte kunde utfärdas, eftersom det framstod som sannolikt att patentet saknade uppfinningshöjd och skulle komma att ogiltigförklaras. PMÖD beviljade inte prövningstillstånd.

Därefter har patenthavaren – med liknande argument – framställt interimistiska förbudsyrkanden mot ett tredje läkemedelsbolag, som inte företräds av Setterwalls. Under våren 2023 valde PMÖD överraskande att bifalla patenthavarens yrkanden och utfärdade således interimistiskt förbud mot det tredje läkemedelsbolaget. PMÖD gjorde en mycket strikt tillämpning av giltighetspresumtionen. Det synsätt som ligger till grund för PMÖD:s beslutsskäl skulle i praktiken innebära att det sällan är meningsfullt för svaranden att framställa giltighetsinvändningar som försvar mot interimistiska förbudsyrkanden i patentmål.

Med stöd av PMÖD:s beslut gentemot det tredje läkemedelsbolaget, valde patenthavaren att framställa nya interimistiska förbudsyrkanden mot Setterwalls klienter under våren 2023. PMD biföll yrkandena med hänvisning till PMÖD:s beslut.

Setterwalls klienter överklagade PMD:s beslut till PMÖD och gjorde gällande att PMÖD:s beslut gentemot det tredje läkemedelsbolaget baserades på en felaktig tillämpning av giltighetspresumtionen och att beslutet under inga omständigheter kunde läggas till grund för utfärdande av förbud mot Setterwalls klienter i ljuset av de tidigare besluten. PMÖD beviljade prövningstillstånd och beslutade att de utfärdade förbuden inte skulle vara i kraft under PMÖD:s prövning av överklagandena (s.k. inhibition).

Den 5 september 2023 meddelade PMÖD slutligt beslut. PMÖD biföll överklagandet och upphävde de interimistiska förbuden mot Setterwalls klienter. Av beslutsskälen framgår att PMÖD fann att PMÖD i beslutet gentemot det tredje läkemedelsbolaget hade gjort en alltför strikt tillämpning av giltighetspresumtionen. Det måste finnas ett större utrymme att inom ramen för den interimistiska prövningen bedöma om ett patent har beviljats på felaktiga grunder, både i situationer där nya omständigheter och bevis framkommit och i situationer där det framkommer att beslutet att bevilja patentet har materiella brister. PMÖD konstaterade att det är ändamålsenligt och rimligt att en förnyad bedömning av giltighetsfrågan sker inom ramen för den interimistiska prövningen, eftersom detta minskar risken för att det utfärdas interimistiska förbud som i grunden är oriktiga.

PMÖD gick därefter vidare och gjorde en preliminär prövning av den giltighetsinvändning som framställts av Setterwalls klienter. I likhet med PMD:s bedömning under rond 2, konkluderade PMÖD att det var sannolikt att patentet saknade uppfinningshöjd och därför inte kommer att stå sig vid en slutlig giltighetsprövning. Följaktligen biföll PMÖD överklagandet och upphävde förbuden mot Setterwalls klienter.

Det är ovanligt att PMÖD tillåter att dess beslut överklagas till HD. I detta fall konstaterade PMÖD att beslutet rör frågor där det är av vikt för rättstillämpningen att ett överklagande prövas av HD. PMÖD:s beslut får därför överklagas till HD. Det återstår att se om patenthavaren överklagar beslutet och om HD i så fall tar upp saken till prövning.

Vi kommer givetvis att följa utvecklingen.

(Se PMÖD:s beslut av den 5 september 2023 i mål PMÖ 7680-23 och 7681-23)

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.