artikel / 02 feb 2017

Varning – avtal kan ogiltigförklaras om de ingåtts under inverkan av korruption

Responsive image

Under de senaste veckorna har flera fall av misstänkt korruption uppmärksammats i Sverige. Förutom straffrättsliga konsekvenser för enskilda individer kan korruption också innebära stora ekonomiska förluster för de inblandade aktörerna genom bl.a. bad will. Korruption kan också utgöra grund för uteslutning i framtida offentliga upphandlingar.

En annan aspekt som inte uppmärksammats i samma utsträckning är risken för att avtal som ingåtts under inverkan av korruption ogiltigförklaras. Av förarbetsuttalanden (Prop. 2003/04:70 s 46 f.) framgår nämligen att det är möjligt för en avtalspart att väcka talan om ogiltigförklaring eller jämkning av ett avtal som ingåtts under inverkan av korruption.

Har ett företag eller en organisation t ex inte kontroll över att samtliga dess avtal ingåtts korruptionsfritt finns risk att avtal angrips i händelse av avslöjanden om korruption. Om så sker och avtalet ogiltigförklaras ska de prestationer som redan utförts återlämnas och parterna försättas i samma situation som om avtalet aldrig ingåtts.

Vi uppmanar därför företag och organisationer att kontinuerligt se över sitt arbete mot korruption och säkerställa att det finns rutiner som är anpassade för den egna verksamheten så att korrupt beteende kan förhindras och upptäckas. Företag som utför prestationer som inte kan återlämnas (tjänster) bör också se över sina allmänna avtalsvillkor och reglera vilken kompensation som ska utgå om avtalet skulle upphöra i förtid.

 

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar är en särskild sammansatt grupp med specialister från olika verksamhetsområden. Vi har juridisk kunskap och lång erfarenhet inom risk- och compliance, inkluderande antikorruption, penningtvätt, konkurrensfrågor och annat som kan utgöra ett hot mot en kommersiell verksamhet. Genom vår tillgång till egna och externa specialister kan vi snabbt sätta samman en anpassad grupp för att förebygga, utreda eller hantera en situation som uppkommit inom det enskilda företaget eller organisationen. Vi tillhandahåller därutöver utbildning och kan bistå med att ta fram whistleblowingsystem.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Compliance & Investigations

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.