Enhetligt patentsystem (enhetlig patentdomstol, UPC; enhetspatent, UP)

Med det nya enhetliga patentsystemets (UPC, UP) ikraftträdande sker den största förändringen på patentmarknaden sedan 1970-talet. Setterwalls är ytterst väl positionerat i den nya patentmiljön. Vi är sedan länge ledande i svenska patenttvister. Dessutom har vi unika erfarenheter från rättsaktsförhandlingarna, systemets genomförande (lagstiftning) på europeisk och nationell nivå liksom det europeiska igångsättandet. Setterwalls patentteam står redo att hjälpa dig i strategiska frågor och i tvister.

Informationen uppdateras löpande och de senaste sammanfattningarna och nyheterna om UP, UPC finns här. Följ Setterwalls på Linkedin för alla våra nyheter.

Enhetliga patentsystemet (UP, UPC) i sammandrag
Det enhetliga patentsystemet består av europeiska patent med enhetlig verkan (enhetspatent, UP) och den enhetliga patentdomstolen (UPC), båda med paneuropeisk räckvidd. Enhetlig verkan innebär att ett enhetspatents rättsverkan samt eventuella begränsning, överlåtelse, ogiltighet eller förfall gäller lika för alla deltagande länder. Enhetlig verkan kommer innehavaren av ett europeiskt patent enkelt kunna ansöka om hos det europeiska patentverket (EPO) inom en månad från patentmeddelandet. Årsavgifterna för enhetspatent motsvarar summan av de som gäller nationellt i Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket (UK) och Nederländerna; ”TOP 4” blir alltså priset för samlat patentskydd i uppemot 25 länder. UPC får ensam behörighet i tvister om enhetspatent och därpå grundade tilläggsskydd. Efter en övergångsperiod gäller exklusiviteten även validerade europeiska patent och därpå grundade tilläggsskydd. I UPC kan en patenthavare i ett slag uppnå t.ex. vitesförbud med paneuropeisk rättskraft. På motsvarande sätt kan en konkurrent få ett ogrundat patent ogiltigförklarat för alla deltagande länder samtidigt. UPC-processen är påfallande effektivt utformad, där huvudförhandling i första instans normalt hålls inom ett år. Domstolsavgifternas nivå ligger i linje med avgifterna i Tyskland i dag. I början utgör både enhetspatenten och UPC alternativ till dagens patentsystem, m.a.o. attraktiva delar av ett utökat europeiskt smörgåsbord. Efterhand övertar UPC helt jurisdiktionen i fråga om europeiska patent.

Geografiskt verkansområde
UPC är en domstol i två instanser. Förstainstansrätten får en centralavdelning med säte i Paris och sektioner i London och München. Förstainstansrätten kan även omfatta lokala och regionala avdelningar som deltagande länder frivilligt inrättar. Noterbart är att Sverige och baltstaterna delar en regional avdelning med säte i Stockholm. Andrainstansrätten finns i Luxemburg och ansvarar för rättspraxis enhetlighet. Varje domarsits har multinationell sammansättning. I domstolsorganisationen ingår även andra organ såsom ett kansli, ett utbildningscenter för domare samt ett medlings- och skiljeinstitut.

Utbredning av enhetspatentens enhetliga verkan till ett visst land förutsätter både att landet deltar i det fördjupade samarbetet om enhetligt patentskydd (dvs. binds av EU:s patentförordningar) och att landet har ratificerat avtalet om en enhetlig patentdomstol (domstolsavtalet, UPCA).

Av kartan nedan framgår det enhetliga patentskyddets initiala geografiska utbredning (och motsvarande UPC-jurisdiktion), förutsatt att Tyskland tillträtt domstolsavtalet och att Förenade kungariket (UK) deltar i patentpaketet (UP och UPC). Se Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tyskland, UK och Österrike (mörkblå bakgrund).

Där framgår även den vidare geografiska utbredningen, ifall de övriga länder som undertecknat domstolsavtalet fullföljer tillträdet genom ratificering. Se Cypern, Grekland, Irland, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern (ljusblå bakgrund). 

Kartan utvisar också lokaliseringen av hittills beslutade domstolsavdelningar (orange, röda, grön punkter), inkl. regionavdelningen i Stockholm, och andra domstolsorgan (vit, gula punkter).

Igångsättande och tidsförhållanden
EU:s patentförordningar har trätt i kraft men deras tillämplighet kräver att även domstolsavtalet (UPCA) träder i kraft. Hittills har 16 länder tillträtt avtalet; systemets verkansområde blir alltså stort från start och lär växa efterhand (”Geografiskt verkansområde” ovan). När Tyskland tillträder avtalet blir systemet som helhet tillämpligt 3–4 mån senare på en given dag (art. 89.1 UPCA). Men för att domstolen ska vara redo då måste slutförberedelser göras under en provisorisk avtalstillämpning. Detta regleras av ett protokoll (PPA) som hittills elva länder tillträtt. När två länder till inkl. Tyskland tillträtt protokollet inleds provisorisk tillämpning (art. 3 PPA) – som lär behöva pågå ca 8 mån. Österrike har undertecknat protokollet med avsikt att ratificera detta. Tysklands avtals- och protokolltillträden ligger klara men har ifrågasatts i landets författningsdomstol, vars beslut vi väntar på. Givet att systemet sätts igång, vilket vi tror starkt på, lär registrering av undantag från UPC:s jurisdiktion, s.k. opt out (art. 83.3 UPCA, ”Strategiska vägval” nedan), erbjudas från ungefär tiden för Tysklands avtalstillträde, dvs. ungefär mitt under den provisoriska tillämpningen. Det nya patentsystemet kan alltså bli tillämpligt med ganska kort förvarning. Patentmarknadens aktörer och intressenter bör förbereda sig. Setterwalls står redo att hjälpa till.

Brexit
Våren 2018 ratificerade Förenade kungariket (UK) domstolsavtalet. Som det andra tillträdande landet av tre med vetorätt (art. 89.1 UPCA) förde UK därmed avtalet och reformen ett stort steg närmare ikraftträdande. Samtidigt innebär osäkerheten om EU-utträdet en osäkerhet kring UK:s långsiktiga deltagande i det nya patentsystemet. Europeisk (inkl. brittisk) industri har tydligt signalerat att man vill ha kvar UK i systemet. Om UK lämnar EU, med eller utan avtal, krävs politisk vilja för att UK ska delta i systemet på sikt. Om UK stannar i EU, deltar även UK i patentsystemet. Setterwalls medarbetare har unik erfarenhet från systemets faktiska uppbyggnad. Vi förstår de olika alternativen för patentreformen på djupet och följer utvecklingen noga.

Strategiska vägval
Patentmarknadens aktörer och intressenter behöver göra ett antal strategiska vägval i den nya europeiska patentmiljön. Innovatörer ställs inför det bekanta men vitaliserade valet av patenteringsväg: nationellt patent eller europeiskt patent. Om valet blir ett europeiskt patent, väntar beträffande de i UP/UPC deltagande länderna ett nytt ställningstagande: enhetlig verkan eller nationell validering. Under en övergångsperiod kan vissa avsteg göras från UPC:s behörighet i tvister om europeiska patent. Då kan innehavaren av en europeisk patentansökan, ett europeiskt patent utan enhetlig verkan eller ett därpå grundat tilläggsskydd välja att registrera undantag från UPC:s jurisdiktion, s.k. opt out (och senare ev. återkalla detta). Under övergångsperioden finns även möjligheter för en rättighetshavare resp. en konkurrent att i nationell domstol väcka intrångstalan resp. ogiltighetstalan gällande ett europeiskt patent utan enhetlig verkan, eller ett därpå grundat tilläggsskydd. UPC-rättegången innebär också viss valfrihet i fråga om var (vilken avdelning) och på vilket språk processen förs osv.. Setterwalls står redo att bistå klienter i både strategiska frågor och patenttvister.

Senast uppdaterad 2019-02-28.

Användbara länkar

UPC Preparatory Committee
Dokument, frågor & svar, nyheter mm:  https://www.unified-patent-court.org/

EPO
UP/UPC (inkl. Unitary Patent Guide): https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
UP Select Committee: https://www.epo.org/about-us/governance/administrative-council/bodies/se...

EU:s ministerråd
UPCA-anslutningar: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agree...
PPA-anslutningar: https://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/treaties-agree...

EU-kommissionen
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unita...

 

Senaste updates om UP/UPC

14 juli 2021: Den tyska författningsdomstolen avslår inhibitionsbegäran mot Tysklands ratificering av UPCA – ett steg närmare UPC

14 januari 2021: UP/UPC Update: Tyskland avvaktar med ratificering av UPCA

4 januari 2021: UP/UPC Update: Nya klagomål i tyska författningsdomstolen mot Tysklands ratificering av UPCA

30 november 2020: UP/UPC Update: Tysklands Förbundsdag antar lagförslag för ratificering av UPCA

18 september 2020: UP/UPC Update: UPC Preparatory Committee signalerar ett funktionellt UPC inom en snar framtid

22 juni 2020: UP/UPC Update: Tyskland presenterar ny lagstiftning för ratificering av UPC-avtalet

30 mars 2020: UP/UPC Update: Tyskland signalerar fortsatt stöd för UPC och arbete mot ratificering av domstolsavtalet

20 mars 2020: UP/UPC Update: Tyska författningsdomstolens majoritet underkänner formerna för Förbundsdagens UPCA-ratificering

18 mars 2020: UP/UPC Update: Tyska författningsdomstolen publicerar avgörande om UPC på fredag

10 mars 2020: UP/UPC Update: UK:s steg att lämna UPC beklagas i House of Lords

28 februari 2020: UP/UPC Update: Förenade kungariket ser ut att vilja lämna Enhetliga patentsystemet

2 december 2019: UP/UPC Update: Förberedelsekommitténs ordförande diskuterar UPC-läget

21 november 2019: UP/UPC Update: Signal att UPC-målet avgörs tidigt nästa år

8 november 2019: UP/UPC Update: Europaparlamentet publicerar studie som öppnar för brittiskt deltagande

29 maj 2019: UP/UPC Update: Domarrekryteringen öppnas upp igen

24 maj 2019: UP/UPC Update: Lokalerna för förstainstansrättens säte i Paris visas upp

22 februari 2019: UP/UPC Update: Tyska författningsdomstolen listar patentreformsmålet för avgörande 2019

9 februari 2019: UP/UPC Update: Österrike närmar sig anslutning till provisorisk tillämpning

Kontakta oss

Kontaktperson