artikel | 26 apr 2016

Aktiva bakterier är ett otillåtet hälsopåstående

Responsive image

Arla Foods har marknadsfört en serie mjölkprodukter och yoghurtar i serien Arla Wellness i förpackningar märkta med begreppet ”aktiva bakterier”. Förvaltningsrätten i Stockholm har fastslagit att uttrycket är att betrakta som ett hälsopåstående, och därtill ett otillåtet sådant enligt EU-förordning nr 1924/2006. 

Vad handlar det om?
Arla Foods har av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad (Nämnden) som tillsynsmyndighet förelagts att upphöra med att för produktgruppen Arla Wellness marknadsföra bakterier som goda eller aktiva. Kärnfrågan i målet har varit huruvida begreppet ”aktiva bakterier” är att betrakta som ett hälsopåstående enligt EU-förordningen (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (Förordningen). Härefter har domstolen haft att pröva om påståendet är tillåtet eller ej.

Parternas grunder och argumentation
Arla Foods gjorde gällande bland annat att ”aktiva bakterier” endast är en ”neutral och nödvändig konsumentupplysning” och att det således inte utgör sådant hälsopåstående som avses i Förordningen. Bolaget hänvisade också till ett avgörande från en domstol i Tyskland avseende probiotika och gjorde gällande att en mera strikt tillämpning i Sverige skulle ha handelshindrande verkan.

Nämnden framhöll i huvudsak att uttrycket ”aktiva bakterier” ger konsumenten intrycket av att produkten har en positiv hälsoeffekt och att det därmed omfattas av förbudet i Förordningen. Till grund för sitt yrkande hänvisade Nämnden till Livsmedelsverkets vägledning till Förordningen, i vilket det anges att ”uttryck som med aktiva bakteriekulturer används för att beskriva att ingående bakteriekulturer har positiva hälsoeffekter.” Med denna tolkning är uttrycket ett icke specifikt hälsopåstående som saknar tillhörande godkänt hälsopåstående, vilket innebär att det är otillåtet. 

Förvaltningsrättens bedömning
Förvaltningsrätten gick på Nämndens linje och konstaterade att begreppet ”aktiva bakterier” i enlighet med Livsmedelsverkets vägledning beskriver att en ingående bakteriekultur har positiva hälsoeffekter. Vidare låter produktnamnet ”Wellness” i sig förstå att produkten ger god hälsa. Detta åtminstone antyder för genomsnittskonsumenten att det finns ett samband mellan de aktiva bakterierna i produkterna och god hälsa. Därmed är ”aktiva bakterier” att betrakta som ett sådant hälsopåstående som åsyftas i Förordningen. Då det inte finns ett godkänt hälsopåstående avseende aktiva bakterier är uttrycket otillåtet enligt Förordningen och får inte användas i marknadsföringen.

I fråga om risken för handelshindrande verkan konstaterar förvaltningsrätten att det ankommer på domstolarna att tolka och tillämpa EU-rätten och att den omständigheten att en nationell domstol i Tyskland har funnit att ett näraliggande begrepp inte utgör ett hälsopåstående fråntar inte den svenska domstolen denna skyldighet.

Arla måste därför sluta använda uttrycket i sin marknadsföring av Arla Wellness-produkterna. Bolaget har beviljats en omställningsperiod på sex månader från och med att domen vunnit laga kraft.

Avslutande reflektioner
Vi har tidigare rapporterat om en dom från Marknadsdomstolen avseende otillåtna påståenden rörande kosttillskottet VitaePro. Domarna visar på vikten av att noga värdera vad som kan anses vara ett hälsopåstående, vilka hälsopåståenden som är utvärderade och godkända samt hur de får användas.

EU-kommissionen har ett register över samtliga utvärderade hälsopåståenden. Härtill kommer att även allmänna, ospecifika påståenden räknas som hälsopåståenden eller kan bidra till hur ett annat begrepp i marknadsföringen ska uppfattas och därmed omfattas av prövningen enligt Förordningen. Det kan, som i här aktuellt fall, till exempel gälla ett namn eller varumärke som antyder en hälsofördel.

Är man osäker bör man inhämta råd innan man lanserar ett nytt varumärke eller en reklamkampanj.

Avslutningsvis, och ur en praktisk synvinkel, kan noteras att den uppmärksamhet som Arla Foods fått i frågan sannolikt i marknadsföringsvärde mer än väl uppväger den nu förelagda omställningen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.