artikel | 28 apr 2016

Nya skiljedomsregler

Responsive image

Fördelarna med ett skiljeförfarande sägs ofta vara att det är snabbt och flexibelt. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren lanserade nyligen nya skiljedomsregler och vid årsskiftet förväntas Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts nya skiljedomsregler träda i kraft. Skiljeförfarandet moderniseras och effektiveras alltså både på lokal samt nationell nivå.  

Skiljeförfarandet såsom tvistelösningsmetod uppskattas av många inom näringslivet eftersom det ofta är en snabb och effektiv process samt att parterna kan avtala om att förfarandet ska vara konfidentiellt. För att på bästa sätt möta det ökade antalet skiljeförfaranden och göra processen än mer attraktiv arbetar skiljedomsinstituten aktivt för att ytterligare förbättra och effektivisera förfarandet.

De nya lokala skiljedomsreglerna
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (”Sydsvenska Handelskammaren”) administrerar de skiljeförfaranden där parterna i skiljeavtal kommit överens om att just Sydsvenska Handelskammarens regler ska gälla. För lokalt förankrade parter innebär ett skiljeförfarande i södra Sverige möjligheter till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. De positiva effekterna för det regionala näringslivet förväntas också bli större om fler väljer att hänvisa till Sydsvenska Handelskammarens skiljedomsregler i sina skiljeavtal. I mars 2016 lanserade Sydsvenska Handelskammaren nya skiljedomsregler som hade i syfte att modernisera förfarandet. Lanseringen av de nya reglerna var ett led i att tillmötesgå det regionala näringslivets ökade efterfrågan av lokalt förankrade skiljedomsregler. Det ska dock understrykas att reglerna, trots en lokal förankring, anpassats både för en nationell och global marknad.

Sydsvenska Handelskammarens nya skiljedomsregler innehåller bland annat nyheten att medling numera ingår som ett moment i det ordinära skiljeförfarandet. Fördelen med detta kan vara att parterna effektivt löser den uppkomna tvisten och samtidigt förmår bevara den tidigare affärsrelationen. 

Som ett led i arbetet med ett lokalt förbättrat och utökat skiljedomsinstitut beslutade Sydsvenska Handelskammaren 2015 även att utöka sitt skiljeråd som nu består av åtta ledamöter. Setterwalls är representerat i rådet genom Nina Siegl som innehar posten som vice ordförande. Nina Siegl har även varit med och tagit fram de nya skiljedomsreglerna.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts nya skiljedomsregler
Det arbetas inte enbart lokalt med att förbättra och effektivisera administreringen av skiljeförfaranden. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”) tillsatte i september 2014 en kommitté med uppdraget att se över SCC:s skiljedomsregler och praxis. Översynen har omfattat reglerna för ett ordinärt förfarande, ett förenklat förfarande samt för investeringstvister. Förslaget till de nya reglerna avseende det ordinära förfarandet innehåller bland annat bestämmelser om ”multiparty”- och ”multicontract”-tvister samt tillsättandet av administrativa sekreterare. Vad gäller särskilt det förenklade förfarandet föreslås förändringar i själva inledandet av en process. De nya reglerna som nu är på remiss förväntas träda i kraft vid årsskiftet och blir starten för SCC:s hundraårsjubileum.

Om ni har några frågor avseende skiljeförfaranden och de nya skiljedomsreglerna är ni självklart välkomna att kontakta oss i Setterwalls tvistelösningsgrupp.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Tvistelösning

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.