artikel | 16 apr 2020

Är en ”informell” företagsrekonstruktion lösningen för mitt bolag?

Responsive image

Många företag befinner sig just nu i ekonomiska knipa. Flertalet av dessa har i grunden en sund affär, men har på grund av den COVID-19-pandemi som just nu hemsöker världen fått likviditetsproblem. Kanske funderar du som företagsledare eller ägare på om någon form av företagsrekonstruktion skulle vara en lösning för ditt bolag? Setterwalls reder ut vad som skiljer en informell rekonstruktion från en formell och hur man som ägare/företagsledare kan resonera.

1. Vad innebär en formell företagsrekonstruktion?

Syftet med en formell företagsrekonstruktion är att – via ett juridiskt förfarande genom domstolsbeslut – skapa en möjlighet för ett bolag med betalningssvårigheter att freda sig själv under en tid för att lösa sina ekonomiska problem. Under rekonstruktionen kan bolaget inte försättas i konkurs och bolaget får ett visst skydd mot sina fordringshavare. Dessutom får bolagets avtalsparter inte säga upp avtal med bolaget med hänvisning till bolagets ekonomiska svårigheter. Därtill kickar en lönegaranti in.

En ansökan om rekonstruktion görs hos tingsrätten och en rekonstruktör utses. Denne undersöker om verksamheten kan fortsätta att bedrivas och bolagets ledning måste följa rekonstruktörens anvisningar. Dessutom får bolaget inte åta sig nya förpliktelser, betala skulder eller överlåta, upplåta eller pantsätta egendom utan rekonstruktörens samtycke.

Rekonstruktören ska ta reda på om det finns möjlighet att träffa en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna enligt vilken bolagets skulder sätts ned så att bolagets obeståndssituation, dvs. att bolaget inte kan betala sina skulder i tid och detta problem inte enbart är tillfälligt, upphör. Ibland nås inte en uppgörelse med fordringsägarna och då kan domstolen gå in och besluta om ett offentligt ackord vilket innebär att alla skulder sätts ned med en andel som beslutas av domstolen. En sådan uppgörelse sker mot fordringsägarnas vilja.

En rekonstruktion pågår vanligtvis i tre månader. I vissa fall kan en förlängning ske upp till max ett år. Om rekonstruktören tillsammans med bolagets ledning inte lyckats få bolaget på fötter under denna tid har rekonstruktionen misslyckats och företaget kan försättas i konkurs.

2. Vad innebär en informell företagsrekonstruktion?
Vid en informell rekonstruktion, ibland kallad en finansiell företagsrekonstruktion, gör bolaget med betalningssvårigheter i princip samma sak som vid en formell rekonstruktion – fast utan att ansöka om formell rekonstruktion hos domstolen.

Bolagets ledning sätter sig ned och gör en ingående strategiskt analys av bolaget. Vilka delar av verksamheten är lönsamma? Har bolaget rätt strategi? Bör en omorganisation göras? Behövs alla anställda? – är några av de frågor som ingår i analysen. Därefter görs en noggrann likviditetsprognos. Hur kan bolagets likviditet förstärkas? Vilka kostnader kan kapas?

Med strategi- och likviditetsanalyserna i ryggen kontaktar ledningen fordringsägarna och förklarar det ekonomiska läget. Om relationen till fordringsägarna är god kan en överenskommelse om ett frivilligt ackord ofta nås, dvs. fordringsägarnas skulder sätts ned med viss andel. Den del av skulderna som överstiger den överenskomna andelen behöver bolaget inte betala. Varför går då fordringsägarna med på detta? Jo, för att det är bättre att få sin skuld delvis betald än att inte få den betald alls, vilket ofta är konsekvensen om bolaget istället går i konkurs.

Ledningen pratar även med de anställda. Kan löner sänkas under en tid? Hur kan arbetet ställas om? Behöver några anställda gå?

3. Varför informell rekonstruktion istället för formell?
Varför kan en informell rekonstruktion vara att föredra framför en formell? Den formella rekonstruktionens uppenbara fördelar – ett lagligt skydd mot konkurs, offentligt ackord, lönegaranti och att avtalsparter inte får säga upp avtal – åtnjuter ett bolag inte vid en informell rekonstruktion.

Nackdelarna med en formell företagsrekonstruktion är dock många. Det formella förfarandet genom domstol tar tid – ofta en bristvara i en finansiellt ansträngd situation. Dessutom blir företagets ekonomiska problem kända hos allmänheten eftersom en ansökan om rekonstruktion är offentlig och inte sällan snappas upp av media.

Ledningens handlingsutrymme begränsas kraftigt av rekonstruktören. Även om de flesta rekonstruktörer är kompetenta tar det tid för rekonstruktören att sätta sig in i och helt förstå bolagets verksamhet. Rekonstruktören och ledningen har inte sällan olika uppfattning om hur bolagets verksamhet bäst skall omstruktureras, vilket skapar spänningar som inte alltid främjar bolagets bästa.   

Ett företag som genomgår en formell rekonstruktion får inte betala några skulder. Ett bolag har ofta många små fordringsägare och några få stora. Många gånger är den bästa lösningen för ett bolag i ekonomiska knipa att betala sina mindre fordringsägare som vanligt och att göra en ackordsuppgörelse med de stora men få fordringsägarna. En sådan lösning sparar tid. En frivillig ackordsuppgörelse skadar dessutom inte bolagets relation med fordringsägarna lika mycket som vid ett offentligt ackord, vilket sker mot fordringsägarnas vilja. Eftersom syftet med alla rekonstruktioner är att bolaget skall leva vidare, är en fortsatt god relation med de viktigaste fordringsägarna av största vikt.

Vid en formell rekonstruktion har bolaget möjlighet att använda sig av en lönegaranti som gäller för löneutbetalningar upp till tre månader före rekonstruktionen, samt en månad efter att bolaget gått in i en rekonstruktion. Men dessa ska betalas tillbaka av företaget när rekonstruktionen är klar, även om en del av återbetalningen omfattas av ackord. Att komma överens med de anställda och/eller använda de korttidspermitteringar som regeringen beslutat om COVID-19s spår är i många fall smidigare. 

4. Är företagsrekonstruktion rätt för mitt bolag i dessa coronatider?
Hur skall man som ägare eller företagsledare resonera kring om en företagsrekonstruktion – formell eller informell – kan vara en lösning i COVID-19s tidevarv?

Först och främst bör man ställa sig frågan om man i grunden har en underliggande lönsamhet i bolaget, trots de likviditetsproblem man upplever i nuläget. Vissa branscher kommer fortsätta som vanligt när den primära Corona-krisen är över medan vissa branscher troligen kommer att ändras i grunden. Hur ser det ut för ditt bolag?

Därefter bör en noggrann likviditetsprognos göras. Ett av problemen med nuvarande kris är att ingen vet när den kommer att klinga av. Således får man räkna på hur länge företaget kan ”ligga på is” och göra en realistisk bedömning. I nuläget tyder mycket på att det kommer att ta månader snarare än veckor innan den omedelbara krisen är över. Frågor att analysera är: Finns det några reserver i bolaget? Om intäkterna är obefintliga eller i princip obefintliga under en tid framöver, hur mycket kan då kostnaderna sänkas? Går det att med enkla grepp ställa om verksamheten så att den får någon intäktsström som kan möjliggöra ett övervintrande? Vi har sett exempel på restauranger som under en period går över till ”take away” och hotell som hyr ut rum på månadsbasis. Kan ägaren tänka sig att gå in med kapital för att möjliggöra att företaget ligger på is under en tid? Kan någon annan extern part skjuta till pengar?

Om analysen visar att det finns en uthållighet och att bolaget kan ligga på is under en tid och ändå klara sina löpande kostnader – givet rekonstruktions positiva effekter – kan detta vara en väg att välja. För att spara tid och behålla goda relationer med sina fordringsägare är en informell rekonstruktion ofta ett bra förstahandsalternativ.

Kontakta oss om du behöver hjälp med, eller har allmänna frågor om, en informell företagsrekonstruktion. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag i ekonomisk knipa.

Innehållet i denna text är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Kommersiella avtal, Obestånd, rekonstruktion & konkurs

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.