artikel / 05 feb 2015

Energikartläggning februari 2015

Responsive image

Har ditt företag koll på den obligatoriska energikart-läggningen?

Nya EU-regler innebär att stora företag måste genomföra energikartläggningar senast den 5 december 2015. I Sverige har Energimyndigheten möjlighet att vid vite förelägga stora företag att genomföra energikartläggningen.
Vad är ett stort företag?
Med stora företag menas enligt lagen företag som:
– sysselsätter minst 250 personer och
– har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Tänk på att antalet anställda och finansiella uppgifter i vissa länkade företag (såsom koncernbolag) ska tas med i beräkningen när antalet anställda och finansiella tröskelvärden ska bestämmas.

Vad är det som de stora företagen måste göra och när?
Enligt EU-reglerna måste de stora företagen genomföra energikartläggningar senast den 5 december 2015. En energikartläggning är till för att veta hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva en verksamhet. Energimyndigheten, som har ansvar för tillsynen av energikartläggningen i Sverige, har uppmärksammat att det inte i dagsläget finns tillgång till tillräckligt många certifierade energikartläggare och har därför gått ut med information om att kartläggningen inte behöver genomföras före utsatt datum. Däremot vill myndigheten ha en rapport vari det ska anges om verksamheten omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas. Om företagets verksamhet i Sverige inte är omfattande kan företaget förklara detta i rapporten och därigenom helt eller delvis undgå kartläggningen.

EU-direktivet vs. lagen om energikartläggning i stora företag – skillnad?
Energieffektiviseringsdirektivet (direktiv 2012/27/EU) har genomförts i svensk rätt genom lagen om energikartläggning i stora företag. Lagen trädde ikraft i juni 2014. Det kan noteras att de företag som omfattas av skyldigheten att genomföra energikartläggning enligt EU-direktivet är de företag som inte omfattas av SMF-företagsdefinitionen (SMF-företag är ett företag som har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro). Det är med andra ord inte samma krets företag som måste genomföra dessa energikartläggningar enligt lagen som enligt EU-direktivet. För att förklara detta på ett enkelt sätt kan det illustreras med ett exempel. Anta att ett företag har 15 anställda och 60 miljoner euro i omsättning. Detta företag är inte ett SMF-företag enligt EU-direktivet eftersom omsättningen är för hög. Enligt EU-direktivet är det därför ett företag som ska genomföra en energikartläggning. Däremot uppfyller företaget enligt lagen inte kravet på 250 personer och behöver därför inte genomföra en energikartläggning. Energimyndigheten uppmanar svenska företag att i nuläget hålla sig till definitionen i den svenska lagen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Energi & råvaror

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.