artikel | 24 feb 2014

Får man säga upp personal för säkerhets skull?

Responsive image

Även om det är arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om det är arbetsbrist får man som huvudregel inte säga upp personal ”för säkerhets skull”. Frågan ställs ofta på sin spets vid verksamhetsövergångar, t.ex. om ett entreprenadavtal löper ut. Har entreprenören då rätt att säga upp personal innan man vet om avtalet kommer att förlängas? Och hindras inte sådana uppsägningarn av regeln om uppsägningsförbud inför en verksamhetsövergång?

AD har tidigare inte kunnat ge riktigt klara besked men nu är flera mål uppe till prövning där olika rederier har blivit stämda för att ha sagt upp personal innan deras trafikavtal löpt ut. Och i ett mål som gällde en entreprenad vid Forsmark har AD till slut klargjort vad som gäller.

Det allmänna förbudet att säga upp ”för säkerhets skull”
Huvudregeln är att det är upp till varje arbetsgivare att själv bedöma om det finns behov av att genomföra en omstrukturering och neddragning av personal. Om arbetsgivaren har gjort en noggrann och seriös bedömning av det företagsekonomiska läget kan en domstol i princip inte ifrågasätta arbetsgivarens bedömning och uppsägningarna är då sakligt grundade.

Samtidigt får arbetsgivaren bara ta hänsyn till sådana förhållanden som med säkerhet kan överblickas – man får alltså inte väga in förhållanden som endast med större eller mindre sannolikhet kommer att inträffa. Som ni förstår ger sådana motiveringar från tidigare domar upphov till viss osäkerhet hur det ska tillämpas i praktiken.

Uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergångar
En verksamhetsövergång innebär att en verksamhet going concern överlåts från ett bolag till ett annat och reglerna gäller ofta vid entreprenader och outsourcing. Regelverket kommer från EU-rätten och innebär att personalen ska gå över på oförändrade villkor. Det finns också en regel som säger att överlåtaren inte får säga upp personal innan övergången, så att köparen inte ska kunna välja att bara ta över vissa anställda.

I vårt exempel med ett entreprenadavtal som är på väg att löpa ut gäller uppsägningsförbudet om det står klart att en verksamhetsövergång enligt lagens definition kommer att äga rum under uppsägningstiden eller i anslutning till att uppsägningarna löper ut. Det innebär att man måste göra en prognos om det kan bli en verksamhetsövergång, om man inte får en förlängning av entreprenadavtalet.

AD 2013 nr 202
Bakgrund

En entreprenör hade ingått ett entreprenadavtal vid Forsmarks kärnkraftverk inom området kraft & belysning. Entreprenadavtalet skulle löpa ut den 31 december 2013 och uppdragsgivaren startade under 2012 en upphandlingsprocess för den nya avtalsperioden.

Följande hände:

  • I maj 2013 fick entreprenören reda på att det stod mellan dem och ett annat bolag i upphandlingen.
  • I juni 2013 sa entreprenören upp sina 150 anställda så att deras anställningstid skulle löpa ut samma dag som entreprenadavtalet löpte ut (31 december 2013). 
  • I september 2013 fick entreprenören meddelande om att de hade vunnit upphandlingen.
  • I oktober 2013 träffade entreprenören ett nytt entreprenadavtal med uppdragsgivaren.
  • Den 31 december 2013 löpte personalens uppsägningstider ut.
  • Entreprenören nyrekryterade men erbjöd inte all uppsagd personal återanställning.

Parternas syn
Arbetstagarsidan hävdade att entreprenören sagt upp personalen i strid med förbudet mot att säga upp ”för säkerhets skull”, samt i strid med uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergångar. Tvisten gällde nio anställda som arbetade inom kraft & belysning. Arbetstagarsidan yrkade på ogiltigförklaring och allmänt skadestånd.

Entreprenören hävdade att uppsägningarna var sakligt grundade eftersom det vid tidpunkten för uppsägningarna fanns arbetsbrist. Entreprenören menade att de var tvungna att säga upp personalen vid den tidpunkt det gjordes, för att undvika senare uppsägningskostnader för personal som då inte hade kunnat sysselsättas.

AD:s beslut
Uppsägningarna skedde inte för säkerhets skull
Det var klart att entreprenadavtalet skulle upphöra den 31 december 2013. Eftersom uppdragsgivaren – vid tidpunkten för uppsägningarna – inte hade beslutat om vem som vunnit upphandlingen så var det vid uppsägningstillfället ovisst om entreprenören skulle få fortsätta som entreprenör. Entreprenören agerade därför korrekt när de tog hänsyn till personalens uppsägningstider, och sa upp anställningarna så att de upphörde samtidigt som entreprenadavtalet skulle löpa ut. Uppsägningarna gjordes därför inte för säkerhets skull.

Uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergång gällde inte heller
Först prövade AD om det skulle blivit en verksamhetsövergång om entreprenören förlorat upphandlingen och en annan entreprenör hade fått den fortsatta entreprenaden. AD gjorde bedömningen att den verksamhet som bedrevs under entreprenadavtalet var en sådan verksamhet som huvudsakligen baseras på arbetskraft, och för sådana typer av verksamheter krävs det att den nya entreprenören tar över en huvuddel av entreprenörens personal, för att det ska utgöra en verksamhetsövergång.

Arbetstagarsidan menade att det, med hänsyn till personalens erfarenhet och kännedom om Forsmark, var sannolikt att de skulle tas över av en ny entreprenör. Däremot var det inte bevisat att en ny entreprenör faktiskt skulle ha tagit över merparten av personalen. Därför var det vid uppsägningstillfället inte klart att det skulle bli fråga om en verksamhetsövergång, om en annan entreprenör vunnit upphandlingen. Uppsägningarna var därför inte i strid med uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergångar.

SLUTSATS
AD:s avgörande var inte en vanlig dom utan ett beslut under pågående mål. Avgörandet är ändå vägledande och ger en klarhet i vad som gäller vid t.ex. entreprenadavtal som löper ut.

Uppsägningar inför ev. byte av entreprenör strider inte mot förbudet mot att säga upp ”för säkerhets skull”. Om det inte är klart om det kommer att ske en verksamhetsövergång är det inte heller i strid med det särskilda uppsägningsförbudet. Då är det också ok att anpassa uppsägningstidpunkten så att uppsägningstiderna löper ut samtidigt som entreprenadavtalet.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Arbetsrätt och pensioner

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.