artikel | 28 jan 2021

Fastighetsägares ansvar för deponi inom tidigare ägd fastighet – nytt avgörande i MÖD

Responsive image

Det finns ett stort antal äldre deponier och avfallsupplag i Sverige. Det är allt från gamla kommunala soptippar, till industrideponier och olagliga dumpningsplatser. Utgångspunkten är att den som bedrivit den aktiva deponeringen ansvarar för deponin, men i många fall kan även fastighetsägaren ha ett ansvar att vidta åtgärder för att begränsa eller avhjälpa miljö- och hälsopåverkan från deponin.  

Mark- och miljööverdomstolen har i ett nytt avgörande klargjort vilket ansvar fastighetsägare kan ha för en deponi på en tidigare ägd fastighet. I avgörandet framhåller MÖD att det skulle leda för långt att generellt anse att den som tidigare ägt en fastighet med en deponi, utan att själv varit delaktig i den aktiva verksamheten, ska kunna föreläggas att utföra miljöundersökningar avseende deponin. Om deponeringen däremot orsakat en föroreningsskada, t.ex. genom att läcka miljöfarliga ämnen, under den tid då fastighetsägaren ägt fastigheten kan även den tidigare fastighetsägaren få ett ansvar för föroreningen.

Välkommen att kontakta vår miljörättsgrupp om du har frågor eller behöver hjälp med anledning av ovanstående.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.
The content is a general description of informative nature only and is not legal advice to use as a basis for assessments in an individual case.

 

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.