artikel / 03 mar 2017

Ny EU-förordning om kvarstad på bankmedel

Responsive image

Den 18 januari 2017 trädde en ny EU-förordning (kvarstadsförordningen) ikraft som ger privatpersoner och företag möjlighet att utverka ett beslut om kvarstad på bankmedel som verkställs direkt inom nästan hela EU. Kvarstadsförordningen ger också en fordringsägare möjlighet att få fram gränsöverskridande information om en gäldenärs bankkonton.

Ordinarie möjligheter till kvarstad
Den nya EU-förordningen innebär ingen ändring i medlemsstaternas nationella kvarstadsregler. Det finns väsentliga skillnader i medlemsstaternas nationella system för kvarstadsbeslut inklusive förutsättningarna för att meddela sådana beslut. Kvarstadsbeslut enligt nationella regler kan beviljas för alla typer av tillgångar, men det är endast gäldenärens egendom i den stat där beslutet fattas som kan beläggas med kvarstad. I Sverige gäller enligt regler i 15 kap. rättegångsbalken att domstol kan förordna om kvarstad, förutsatt att fordringsägaren kan påvisa sannolika skäl för sin fordran, och det skäligen kan befaras att gäldenären undandrar sig att betala skulden.

Sedan tidigare är det även möjligt att söka kvarstad i ett land till säkerställande av en fordran som prövas i ett annat land inom EU. Detta möjliggörs genom art. 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Nya Bryssel I-förordningen). Om till exempel en borgenär har stämt en gäldenär inför tysk domstol kan borgenären ansöka om kvarstad i svensk domstol avseende tillgångar som finns här. Kvarstadsansökan prövas då enligt de nationella bestämmelserna om kvarstad (i exemplet bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken). 

De nya reglerna  
Kvarstadsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden i privaträttslig natur) kompletteras av två nya svenska författningar, dels lag (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU, dels förordning (2016:919) om kvarstad på bankmedel inom EU. Dessa nyheter träder ikraft den 18 januari 2017 och skapar tillsammans ett gemensamt regelverk för kvarstad på bankmedel till säkerställande av fordringsanspråk i privaträttsliga tvister som är gränsöverskridande. Det nya förfarandet kan användas som ett alternativ till medlemsstaternas nationella förfaranden. Till skillnad från medlemsstaternas nationella kvarstadsförfaranden så gäller det nya förfarandet endast kvarstad på bankmedel, men fördelen är att man genom en ansökan i ett land kan få kvarstad på bankmedel inom nästan hela Europa. Kvarstadsförordningen gäller i EU:s samtliga medlemsstater med undantag för Storbritannien och Danmark.

Förutsättningar för tillämpning av kvarstadsförordningen
Användning av kvarstadsförordningen förutsätter att den fordran som ska säkerställas med kvarstaden är privaträttslig samt att den prövas i domstol och inte i skiljeförfarande. Kvarstadsförordningen är inte tillämplig mot en gäldenär som har inlett ett konkursförfarande, ackord eller liknande som omfattas av EU:s insolvensförordning. Tvisten ska vara gränsöverskridande vilket den anses vara om ett bankkonto finns i ett annat land än det land där talan om kvarstad väcks eller det land där borgenären hör hemma. Endast bankmedel på bankkonton i en eller flera medlemsstater kan vara föremål för kvarstad. Konton som förs av en bankfilial inom EU omfattas även om bankens huvudkontor finns utanför EU.

För att få beviljat en kvarstad enligt kvarstadsförordningen krävs att det föreligger ett brådskande behov av en säkerhetsåtgärd i form av kvarstad, eftersom det finns reell risk för att det, utan en sådan åtgärd, inte kommer att gå att verkställa fordringsägarens fordran mot gäldenären eller bli betydligt svårare att göra detta. Om fordringsägaren ännu inte har en dom på sin fordran mot gäldenären, ska fordringsägaren även övertyga domstolen om att det är sannolikt att han kommer att vinna målet om fordran mot gäldenären. Domstolen kan även förelägga fordringsägaren att ställa säkerhet för den skada som kvarstaden kan vålla gäldenären. Fordringsägarens skadeståndsansvar är emellertid tämligen snävt.

Inhämtning av kontoinformation
Sedan tidigare har de offentliga fordringsägarna haft möjlighet till omfattande informationsutbyte i samband med indrivning av skatter. Kvarstadsförordningen innebär att även enskilda fordringsägare får en begränsad möjlighet till ett nytt gränsöverskridande informationsutbyte om bankkonton i samband med kvarstad. En borgenär behöver inte ange exakta uppgifter om det bankkonto som ska kvarstadsbeläggas, det är tillräckligt att den bank som innehar kontot anges. Om borgenären inte känner till hos vilken bank gäldenären har ett konto i en viss medlemsstat kan borgenären begära att dessa uppgifter ska hämtas in. Framgång med en sådan begäran kräver dock att borgenären redan har ett verkställbart avgörande. Om borgenären har ett avgörande, men detta ännu inte är verkställbart, så kan kontoinformation ändå inhämtas om det belopp som ska säkerställas är betydande och borgenären kan visa fara i dröjsmål. 

Erkännande och verkställighet
Ett beslut om kvarstad som meddelats i en medlemsstat i enlighet med kvarstadsförordningen ska erkännas och verkställas i övriga medlemsländer utan något särskilt förfarande. Alla myndigheter som medverkar i verkställigheten av beslutet ska agera utan dröjsmål.

Fördelar med det nya förfarandet
Kvarstadsförordningens användbarhet begränsas av att den inte är tillämplig om den fordran som ska säkerställas med kvarstaden prövas i skiljeförfarande. Där så inte är fallet erbjuder den dock flera fördelar. En gäldenärs bankmedel kan vara placerade i flera medlemsstater och kan enkelt flyttas. Tidigare har en borgenär då varit tvungen att söka kvarstad i varje land för sig med tillämpning av väsentligen olika nationella regler. Kvarstadsförordningen ger i sådana fall en borgenär möjlighet att genom ett enhetligt förfarande i ett land få kvarstad på bankmedel inom hela EU förutom Storbritannien och Danmark. Dessutom öppnas nya möjligheter för en borgenär att få fram information om en gäldenärs bankkonton. I framtiden kan tillämpningsområdet komma att utvidgas även till andra lättrörliga tillgångar som t.ex. finansiella instrument.

Vill du veta mer?
Om du är intresserad av att få närmare information om vad den nya kvarstadsförordningen och lagstiftningen kan komma att innebära för just ditt företag är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Tvistelösning

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.