artikel / 08 jan 2014

Nya regler för e-handel

Responsive image

Enligt ett nytt EU-direktiv införs regler om ett gemensamt och starkare konsumentskydd i EU, vilket bland annat påverkar flera av de lagar som gäller för e-handel. I Sverige beslutade riksdagen före jul om ett antal lagändringar, bland annat i konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen. Samma regler kommer med förslagen att gälla i alla EU-länder, vilket gör det enklare att veta vad som gäller vid försäljning av varor och tjänster inom EU. Lagändringarna innebär en rad förändringar och vi redogör för de några av de viktigare nedan.

Lagändringarna kommer i Sverige att träda i kraft den 13 juni 2014. Det innebär bland annat att företag som bedriver e-handel före detta datum behöver uppdatera sina allmänna villkor och sin information på webben samt förändra de interna rutiner som berörs. Vi rekommenderar alla företag som bedriver e-handel att i god tid ta hjälp för att se över sina allmänna villkor samt göra en juridisk granskning av sin webbplats för att säkerställa att dessa överensstämmer med de nya reglerna.

Ångerrätt
Ångerfristen om 14 dagar som gäller i Sverige kommer i och med EU-direktivet gälla i alla EU-länder. Detta innebär en stor skillnad i vissa länder som idag har sju dagar.

Kravet att konsumenten, vid utövande av ångerrätt, ska lämna tillbaka varan i ”väsentligen oförändrat skick” tas bort. Däremot ska konsumenten ersätta näringsidkaren för den värdeminskning som uppkommer till följd av att konsumenten har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt.

Återbetalningen till en konsument som utövar sin ångerrätt ska ske senast inom 14 dagar. Tidigare skulle återbetalning ske inom 30 dagar.

I Sverige har det sedan innan varit möjligt att låta konsumenten stå för returfrakten. Nu kommer näringsidkare kunna kräva att konsumenten står för returfrakten i samtliga länder, förutsatt att tydlig information ges om detta. Detta blir en stor förändring till fördel för e-handlare som säljer i exempelvis Finland och Tyskland.

Informationsskyldighet
Informerar inte näringsidkaren om kostnader för leverans och porto eller andra tillkommande kostnader, är konsumenten enligt den nya lagen inte skyldig att betala sådana kostnader.

För att konsumenten ska vara bunden av en beställning som görs på en näringsidkares webbplats krävs nu att konsumenten uttryckligen påtagit sig förpliktelsen att betala, t.ex. genom att trycka på en knapp där det framgår att beställningen medför en skyldighet att betala.

En nyhet är att information ska ges om vilken maskin- och programvara som krävs för digitala produkter. Utöver detta innehåller EU-direktivet ett flertal andra krav på information som måste lämnas på webbplatsen vid e-handel.

Leveranstid och hävning
Den nuvarande bestämmelsen om att en vara ska avlämnas inom skälig tid från köpet ersätts med en bestämmelse om att varan ska avlämnas senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks.

En konsument får enligt nuvarande regler häva ett köp vid dröjsmål om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för denne. Denna omedelbara hävningsrätt för en konsument utökas till att även omfatta situationer där köparen innan avtalet ingicks har informerat säljaren om att leverans en viss sista dag är av avgörande betydelse för honom eller henne. Det gäller också när säljaren har förklarat för köparen att han inte avser att leverera.

Den uttryckliga begränsningen i hävningsrätten i fråga om varor som tillverkats eller anskaffats särskilt för köparen efter dennes anvisningar tas bort. En köpare kan alltså häva köp även av denna typ av vara.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.