artikel | 24 jan 2014

Lagrådsremiss om prissättning av läkemedel

Responsive image

En utvecklad värdebaserad prissättning
Lagrådsremissen med förslag om prissättning av läkemedel, som många av oss väntat på, är nu offentlig. Remissen behandlar även andra viktiga frågor, såsom förhandlingsrätten för apotek, leveranser till apotek, utbyte av läkemedel och sanktionsavgifter. Här fokuseras på prissättningsfrågorna.

Regeringen konstaterar att Sverige har priser i nivå med jämförbara länder på nya läkemedel men att TLV behöver ”tillämpa nya instrument och utveckla befintliga” för att säkerställa en rimlig prisnivå under ett läkemedels hela livscykel. Detta får sägas vara remissens fokus.

Den värdebaserade prissättningen för originalläkemedel ska utvecklas. Detta läggs dock främst på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som ska utreda ett stort antal frågor. Vad detta i praktiken kommer att innebära för företagen är därför fortfarande osäkert. Här följer lagrådsremissens huvuddrag.

Pris kopplat till volymer
Regeringen anser att det finns behov av en mer dynamisk prismodell. Den nuvarande modellen säkerställer inte att läkemedel är kostnadseffektiva när de används i klinisk vardag eller när användningen förändras.

Regeringen uppehåller sig mycket kring TLV:s möjligheter att samordna pris- och volymkomponenterna inom ramen för sina pris- och subventionsbeslut. Bedömningen är att med en koppling till volymåtaganden borde priserna kunna sänkas så att läkemedlen blir kostnadseffektiva för fler patienter vilket ökar kostnadseffektiviteten i användningen. Enligt regeringen borde detta vara av intresse även för läkemedelsbolagen. Även om priset blir lägre skapas förutsättningar för ökade volymer men också att läkemedlen kommer till användning i klinisk vardag.

Ett stort ansvar läggs på TLV. 

Omprövningarna av läkemedel ska utvecklas
Regeringen vill ha effektivare omprövningar inom förmånerna och man skissar på ett par vägar.

Regeringen anser att TLV vid omprövningarna bör kunna begränsa antalet läkemedel i en terapigrupp och erbjuda företagen att inkomma med nya priser utifrån det begränsade utbudet.

Vidare pekas på att TLV bör kunna jämföra prisnivån i Sverige med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Häri ligger en form av internationell referensprissättning.

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel
Läkemedels- och apoteksutredningens förslag om internationell referensprissättning (IRP) för läkemedel som ingått i förmånerna en viss tid genomförs inte.

I stället föreslås en takprismodell som bygger på en överenskommelse som har tecknats mellan regeringen och LIF. Läs mer här.

Prissättning på generiska läkemedel och utbyte av läkemedel på apotek
Den nuvarande modellen för utbyte av läkemedel som fått generisk konkurrens kommer att bibehållas. Förslaget om längre utbytes- och förberedelseperioder kommer dock inte att införas eftersom det är tveksamt om detta är förenligt med det nuvarande s.k. transparensdirektivet.

Regeringen kommer dock att återkomma i fråga om generiskt utbyte, bl.a. anser man att generisk förskrivning är intressant.

Konsekvenser för företagen
De av Läkemedels- och apoteksutredningen lämnade förlagen om IRP kommer i dagsläget inte att införas. Detta beror på överenskommelsen som har tecknats med LIF.

Överenskommelsen innebär att den forskande läkemedelsindustrin har åtagit sig att 2014 sänka sina priser för läkemedel som är äldre än 15 år med motsvararande 400 miljoner kronor räknat i lägre försäljningsintäkter baserat på apotekens inköpspriser (AIP). Från 2015 regleras den utvecklade takprismodellen. För åren 2015–2017 beräknas nya prissänkningar träda ikraft och generera lägre försäljningsintäkter motsvarande ytterligare 400 miljoner kronor räknat på AIP.

Vad TLV:s utveckling av den värdebaserade prissättningen kommer att leda till i praktiken, vet vi i dagsläget inte.  Vi kommer att bevaka detta noga.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.