artikel | 04 maj 2016

Tiden för implementering av nya upphandlingsdirektiven är slut – vad händer nu?

Responsive image

Den 18 april skulle de nya EU-direktiven inom offentlig upphandling ha varit implementerade i samtliga medlemsländer. Här i Sverige har dock som bekant lagstiftningsarbetet tagit längre tid än beräknat och några nya lagar på upphandlingsområdet ser inte ut att bli verklighet förrän tidigast under början av nästa år.  De nya bestämmelserna i EU-direktiven kan ändå komma att få betydelse genom bl.a. den EU-rättsliga principen om direkt effekt. Kortfattat innebär den att bestämmelser i EU-direktiv kan tillämpas direkt i Sverige, under förutsättning att bestämmelsen medför en rättighet för enskilda (t.ex. en leverantör), är ovillkorlig (vilket utesluter t.ex. frivilliga bestämmelser i direktiv) samt är klar och precis.

Upphandlingsmyndigheten har nyligen publicerat en vägledning kring nyheterna i den kommande lagstiftningen och hur perioden fram till de nya lagarna träder i kraft ska hanteras. I vägledningen har Upphandlingsmyndigheten lyft fram några bestämmelser i direktivet som skulle kunna få direkt effekt och således kunna åberopas av leverantörer trots att nya lagar på upphandlingsområdet ännu inte trätt i kraft. Nedan redogörs för några av dessa. 

Fler upphandlingar än nu ska annonseras på EU-nivå
I det nya LOU-direktivet försvinner uppdelningen mellan A- och B-tjänster, och fler tjänster kommer att omfattas av det direktivstyrda området. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar därför att sådana B-tjänster som omfattas av det nya direktivstyrda området annonseras på EU-nivå.

Myndigheter ska som huvudregel inte ställa högre krav på ekonomisk kapacitet än en årsomsättning två gånger det upphandlade kontraktsvärdet
Som utgångspunkt ska myndigheter enligt det nya direktivet inte uppställa högre krav på årsomsättning än två gånger kontraktsvärdet, en princip som Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att upphandlande myndigheter redan nu börjar tillämpa.

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) ska godtas av upphandlande myndigheter
Det nya LOU-direktivet introducerar användningen av ESPD som ska förenkla administrationen för anbudsgivare genom att det kan användas som ett preliminärt bevis för att alla obligatoriska krav för deltagande i upphandlingen uppfylls. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att upphandlande myndigheter redan nu godtar ESPD.

I det nya LOU-direktivet införs också nya regler som medför att upphandlande myndigheter under vissa omständigheter kan bli skyldiga att förkasta onormalt låga anbud. Även om Upphandlingsmyndigheten inte anser detta vara en bestämmelse som ger direkt effekt, rekommenderar Upphandlingsmyndigheten ändå myndigheter att redan nu börja agera utefter denna nya regel.

Angående tjänstekoncessioner, som nu inte regleras i svensk lagstiftning men i det nya upphandlingsdirektivet om tjänstekoncessioner, rekommenderar Upphandlingsmyndigheten att upphandlande myndigheter redan nu börjar tillämpa reglerna i direktivet bl.a. om när och hur annonsering ska ske. Upphandlingsmyndighetens informationsskrift går att läsa här.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.