artikel | 27 sep 2016

Update – Arbetsrätt nr 6, 2016

Responsive image

Rätt till uppsägningslön efter omplacering till tjänst med lägre lön?

Under hösten 2014 uppstod arbetsbrist hos ett transportföretag. Under de fackliga förhandlingarna erbjöds den anställde som berördes av arbetsbristen omplacering till en ledig tjänst med lägre månadslön. Av omplaceringserbjudandet framgick att den anställde skulle komma att sägas upp om erbjudandet inte accepterades.

Den anställde accepterade omplaceringserbjudandet och samtliga parter var överens om att erbjudandet var skäligt. Den lokala fackklubben gjorde dock gällande att den anställde hade rätt till sin tidigare, högre lön under den tid som motsvarade uppsägningstiden om sex månader som han skulle haft rätt till om han blivit uppsagd. Först därefter skulle lönen kunna ändras till det lägre belopp som följde av den nya tjänsten. Annars skulle omplaceringen likställas med en uppsägning.

Företaget och dess arbetsgivarorganisation motsatte sig kravet, varpå fackförbundet ansökte om stämning och yrkade på ersättning motsvarande skillnaden mellan den högre och den lägre lönen under sex månader.

Arbetsdomstolen konstaterade inledningsvis att lagen om anställningsskydd (LAS) syftar till att skydda en fortsatt anställning och inte en viss befattning. Om den anställde accepterar ett skäligt erbjudande om omplacering sker ingen uppsägning enligt lagens mening. Arbetsdomstolen betonade snarare att omplaceringserbjudandet i själva verket lämnas just i syfte att undvika en uppsägning. Det gäller även om det i erbjudandet anges att ett avböjande kan leda till uppsägning och den anställde accepterar, trots missnöje med villkoren i erbjudandet.

Fackförbundets talan avslogs och bolaget och dess arbetsgivarorganisation tilldömdes ersättning för sina rättegångskostnader.

Setterwalls reflektioner: Arbetsdomstolen har i flera tidigare domar klargjort att LAS primärt syftar till att trygga anställningen i sig och inte innebär något befattningsskydd eller skydd för särskilda anställningsvillkor. Trots det är det vanligt att arbetstagarorganisationer kräver uppsägning med tidigare lön vid omplaceringar. Arbetsgivarsidan har konsekvent motsatt sig sådana krav och det är välkommet att det nu finns ett tydligt besked. Om en anställd accepterar ett skäligt omplaceringserbjudande innebär det inte en uppsägning enligt lagens mening, och därmed finns det ingen skyldighet att betala den tidigare lönen under motsvarande uppsägningstid. Här kan du läsa hela rättsfallet.

Expertskatt för utländska arbetstagare, förslag på förändringar

Setterwalls skatteexpert Karl-Johan Nörklit var nyligen moderator vid Svenskt Näringslivs seminarium om expertskatten, som är en skattelättnad som vissa utländska nyckelpersoner kan få när de arbetar i Sverige. Från att inledningsvis endast ha omfattat experter, forskare och vissa ledande befattningshavare är det sedan några år möjligt att få skattelättnad för alla utländska medborgare som arbetar i Sverige om de tjänar minst 89.000 kr per månad (2016 års nivå). Lättnaden innebär att endast 75 % av inkomsten tas upp till beskattning hos den anställde och blir föremål för sociala avgifter under de inledande tre åren om avsikten är att anställningen ska fortgå under högst fem år. Svenskt Näringsliv har tagit fram en rapport med förslag på vissa förändringar av dessa regler, och där syftet är att förenkla reglerna samt att få fler personer att omfattas av expertskatten. Här kan du läsa hela rapporten.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Arbetsrätt och pensioner

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.