artikel | 27 sep 2016

Regeringens budgetproposition för 2017

Responsive image

Den 20 september överlämnade regeringen sin budgetproposition för 2017 till riksdagen. Flera ändringar föreslås på skatteområdet, både för individer och företag. Nedan sammanfattar vi de viktigaste förslagen.

  • Ett förtydligande i koncernbidragsreglerna föreslås, som innebär att ett värde motsvarande koncernbidraget ska överföras från givaren till mottagaren senast den dag då givaren ska lämna inkomstdeklaration. Att en värdeöverföring ska ske har tidigare fastslagits i rättspraxis och förslaget innebär därför främst att en specifik tidpunkt fastslås i lagstiftningen.
  • Regeringen föreslår också att ventilregeln för affärsmässigt betingade förvärv av underskottsföretag genom kapitaltillskott ändras. Regeln, som innebär att förvärvsutgifter för ett underskottsföretag under vissa förutsättningar inte ska minskas med lämnade kapitaltillskott från de senaste två åren, ändras för att möjliggöra friare prövningar av Skatteverket och domstolarna. Kapitaltillskottet ska vidare i fortsättningen anses ha som högst samma värde som de tillgångar som förvärvats i underskottsföretaget. Det kan alltså väntas bli svårare att behålla delar av tidigare års underskott när ägarförändringar genomförs med kapitaltillskott.
  • Avdragsrätten för representationsutgifter avseende måltider slopas helt på inkomstskattens område. Från och med den 1 januari 2017 föreslås endast matutgifter för enklare förtäring vid representation vara avdragsgilla istället för den tidigare gällande gränsen på 90 kronor per måltid. Avdragsrätten för ingående moms på representationsutgifter avses förtydligas och i fortsättningen uppgå som högst till ett belopp beräknat enligt ett underlag på 300 kronor per person och tillfälle.
  • Regeringen föreslår vidare att uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt begränsas till konsumentprisindex plus en procentenhet, att jämföra med tidigare års uppräkning med konsumentprisindex plus två procentenheter. De nya skiktgränserna bestäms till 438 900 kronor respektive 638 500 kronor. Förslaget väntas innebära att ytterligare 39 000 personer kommer att betala marginalskatt på 20 % och 13 000 personer hamnar över gränsen för marginalskatt på 5 % av överstigande inkomster.
  • Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet på miljöbilar förlängs med fyra år fram till 2020. I samband med förlängningen begränsas nedsättningen till ett maximalt belopp om 10 000 kronor per år, mot tidigare års takbelopp om 16 000 kronor.
  • Ett tillfälligt stöd för enskilda näringsidkare utan tidigare anställda föreslås också när en första nyanställning genomförs. Stödet innebär att arbetsgivaravgifterna för näringsidkarens första anställde minskas under högst tolv månader.
  • Momsregistrering föreslås bli frivillig för näringsverksamhet med en total omsättning under 30 000 kronor. Förslaget avser att underlätta för små verksamheter, där momsregistrering kan medföra stora administrativa bördor.
  • Räntan på skattekonton begränsas till som lägst 0 % istället för gällande 0,5625 %. Begränsningen är en följd av att allt fler använt skattekontot som sparkonto.

Regeringen har också aviserat att man avser lägga förslag om vissa kommande förändringar.

  • Takbeloppet om 1 450 000 kronor för uppskov på kapitalvinstbeskattning vid försäljning av bostad slopas under en fyraårsperiod. Enligt förslaget ska takbeloppet inte gälla för försäljningar från 21 juni 2016 till 30 juni 2020. Uppskjuten skatt beläggs dock med ränta under uppskovstiden.
  • Som ett steg i regeringens arbete mot skatteundandragande föreslås att arbetsgivardeklarationer fortsättningsvis ska innehålla uppgifter på individnivå. Istället för att lämna kontrolluppgifter årsvis avser regeringen att uppgifter om utbetalda löner och avdragen skatt ska lämnas månadsvis.

Kommentar
Som väntat föreslås inga stora förändringar, men den s.k. FÅAB-utredningen som väntas presentera sina slutsatser senast den 1 november 2016 nämns inte i budgetpropositionen. En annan kommande utredning som inte tas upp i propositionen är utredningen om fastighetspaketeringar och stämpelskatt, vars slutsatser förväntas i mars 2017. Förändrade skatteregler som påverkar fåmansbolag och fastighetsbolag kan alltså väntas inom den närmaste tiden.

Vi kan också vänta oss ytterligare åtgärder mot aggressiv skatteplanering framöver. Internationellt har BEPS-projektet under OECD:s ledning nyligen avslutats med en rad föreslagna åtgärder som ska implementeras nationellt. På EU-nivå antogs i juni 2016 ett direktiv mot skatteundandragande på den inre marknaden, där regler om bl.a. utflyttningsbeskattning och en allmän skatteflyktsklausul föreslås. Direktivets åtgärder ska implementeras senast den 31 december 2018.

Så snart FÅAB-utredningen presenterats återkommer vi med information. Håll också utkik efter våra kommande seminarier om FÅAB-utredningen och vad dess förslag kommer att innebära för fåmansföretagarna.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.