Antikorruption & interna utredningar

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar arbetar för att skydda er verksamhet och era transaktioner. Hos Setterwalls hjälper vi våra klienter att se till att deras affärer sker i enlighet med tillämpliga regler, samtidigt som vi säkerställer skydd mot korruption.

Förebygga
För att minska risken för att en överträdelse sker, hjälper vi våra klienter att utveckla strukturer, rutiner och riktlinjer för god bolagsstyrning och regelefterlevnad (compliance). Vi hjälper också till att öka medvetenheten bland personal och ledning för sådana frågor. Vi tillhandahåller även utbildning.

 

Upptäcka
Vi hjälper till med planering och utförande av utredningsarbete för att identifiera lagstridiga eller riskfyllda beteenden och arbetssätt, bl.a. rörande mutor, korruption och penningtvätt. Sådana analyser kan innefatta genomgång av t.ex. utförda transaktioner, interna policys och arbetsinstruktioner. Vi kan också hjälpa till med att ta fram sk. whistleblowingsystem.

Utreda
Vi ger våra klienter stöd och råd när det gäller interna utredningar. Det kan innefatta att vi koordinerar våra juridiska bedömningar med teknisk och annan expertis, liksom att vi skyddar känslig information under det att en utredning pågår.

Hantera
Vi bistår med råd avseende hur olika överträdelser ska hanteras på bästa sätt. Det kan handla om disciplinära åtgärder mot anställda, anmälningar till myndigheter eller andra åtgärder för att undvika att det inträffade upprepas.

 

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar är en särskild sammansatt grupp med specialister från olika verksamhetsområden. Vi har juridisk kunskap och lång erfarenhet inom risk- och compliance, inkluderande antikorruption, penningtvätt, konkurrensfrågor och annat som kan utgöra ett hot mot en kommersiell verksamhet. Genom vår tillgång till egna och externa specialister kan vi snabbt sätta samman en anpassad grupp för att förebygga, utreda eller hantera en situation som uppkommit inom det enskilda företaget eller organisationen. Vi tillhandahåller därutöver utbildning och kan bistå med att ta fram whistleblowingsystem.

 

 

Setterwalls är som exklusiv svensk byrå “partner firm” till TRACE International. Trace är en världsomfattande organisation som arbetar för att åstadkomma kommersiell transparens och motverka korruption. Genom organisationen har Setterwalls ett omfattande nätverk över hela världen av expertis inom området för antikorruption och utredningar.

Ladda ned information