Tvister inom fastighetsområdet

Setterwalls har en stor och kompetent processgrupp med särskild kompetens inom fastighetsrelaterade tvister.

Vi biträder i alla de olika tvister som kan dyka upp som ett led i affärsverksamhet relaterade till fastigheter. Som exempel kan nämnas tvister rörande överlåtelse av fastigheter (felansvar, nyttjanderättsfrågor och sakrättsliga tvistefrågor med mera), entreprenader, miljö och frågor relaterade till exploatering av fastigheter.

Utöver det har fastighetsgruppen egen kompetens att tvista i de angelägenheter som är specifika för fastighetsrätten, såsom medlingar hos hyresnämnden, andra ärenden hos hyresnämnden såsom exempelvis fastställande av arrende, indirekt besittningsskydd vid lokalhyra, giltigheten av nyttjanderättsupplåtelser, plan- och byggfrågor, såsom överklagade detaljplaner och invändningar mot bygglov, fastighetsbildningsprocesser, både avseende själva fastighetsbildningsprocessen hos lantmätaren som sådan, men även till exempel överklaganden rörande ersättningsnivåer vid tvångsvisa ingrepp, ledningsrättsfrågor, tvister om lokalisering av servitut, med flera tvistefrågor. Byrån har även kompetens i tvistefrågor som ligger i gränslandet mellan fastighets- och miljörätten, som exempelvis strandskydd.

Kontakta oss