Finansiering företag – en förutsättning för verksamheten

Vilken typ av finansieringsform just du bör använda varierar beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver och vilka risker som är förenade med denna verksamhet.

Olika typer av lån (ofta i kombination med någon form av säkerhet för lånet) är den vanligaste formen av finansiering. Next Level-paketet innehåller en mall för skuldebrev som vi anpassat så att mallen ska kunna användas för de vanligaste typerna av lån. Beroende på lånets utformning och eventuella säkerheter som ska ställas för lånet kan det krävas skuldebrev som avviker från mallen, alternativt att tilläggsavtal till skuldebrevet upprättas. Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste finansieringsformerna.

En verksamhet kan antingen finansieras genom intern eller extern finansiering. Intern finansiering innebär finansiering genom egna medel. Detta förutsätter att bolaget har egna medel att tillskjuta. De flesta företagen behöver dock även någon form av extern finansiering i form av banklån, olika krediter, leasing, riskkapital eller dylikt.

 

Se upp för att hamna i händerna på bankens godtyckliga agerande – förhandla fram fördelaktiga låneavtal
Du har precis fått igång verksamheten i ditt nya bolag och känner att tiden är inne för att ta ytterligare ett expansionssteg. För att finansiera detta planerar du att ta ett banklån. Du har därför bokat ett möte med en bankman, går dit nervös och med förhoppningen att banken ska godkänna din låneansökan. Mötet går bra och efter mötet går du lättad därifrån med ett lån på begärt belopp. Pappret med lånevillkor, som ni inte diskuterade särskilt ingående, sätter du in i en pärm och tänker inte så mycket mer på.

Ett tag senare skjuter räntorna plötsligt i höjden och fakturorna till banken avseende lånet blir därför mycket höga. Samtidigt tappar du ett avtal med en kund och du får därför likviditetsproblem. Trots att du för banken intygar att du vet att du kommer att få ett kontrakt om bara någon månad hotar banken med uppsägning och att ta egendom från bolaget, eftersom du enligt lånevillkoren gick med på att realisera säkerheter i bolaget. Vad var det som gick fel?

Det är viktigt att du vågar ställa krav på lånevillkoren och inte ingår avtal med villkor som du riskerar att inte klara av om företagets ekonomiska utveckling tillfälligt går ned. Ogynnsamma räntevillkor kan leda till att ditt företag inte har möjlighet att betala räntan under vissa perioder. Ofördelaktiga uppsägningsvillkor kan leda till att banken väljer att säga upp lånet och realisera eventuella säkerheter som har ställts för lånet. Bankens villkor kan i värsta fall leda till att du förlorar ditt företag, trots att företagets ekonomiska problematik endast är tillfällig.

 

Olika finansieringsformer

Lån och krediter
Lån och olika former av krediter är de vanligaste externa finansieringsformerna. För att ditt företag ska få lån och krediter krävs att du kan visa upp en affärsplan och en budget för företaget. Affärsplanen och budgeten är väldigt viktiga eftersom dessa även kommer att ligga till grund för bankerna och kreditgivarnas bedömning av riskerna i den verksamhet som du har för avsikt att driva. Affärsidén kommer på så sätt också ha betydelse för hur mycket kapital du kan få låna och vilka säkerheter som kommer att krävas för dessa lån. Vid val av banklån eller annan typ av kredit bör du även fundera på sådant som ränta, löptid, amorteringskrav, möjligheter att säga upp lånet, vilka säkerheter som du kan tänka dig att ställa för det aktuella lånet m.m.

Säkerheter
För att få ett banklån och andra typer av krediter krävs i de allra flesta fall att någon form av säkerhet ställs. Det kan exempelvis röra sig om borgensåtagande, pant eller företagshypotek. Borgen innebär att en person eller ett företag tar på sig ett eget ansvar för att företagets lån eller kredit återbetalas. Ett borgensåtagande kan antingen vara obegränsat eller begränsat till ett visst belopp. Vid pantsättning ställs viss egendom som säkerhet för ett lån eller en kredit. Företagshypotek innebär att företagets lösa egendom ställs som säkerhet. Vid val av säkerhet bör du fundera över vad som är bäst lämpat för just din verksamhet samt vilket eventuellt personligt ansvar du kan tänka dig att ta och hur detta eventuella ansvar i sådant fall ska begränsas.

Leasing
Leasing kan vara ett sätt att finansiera de maskiner och inventarier som behövs för verksamheten. Leasing innebär att företaget får möjlighet att utnyttja objektet under en bestämd period och avbetalar objektet under nyttjandeperioden. Objekten ägs under leasingperioden av leasinggivaren och utgör säkerhet för denne. Efter leasingperiodens slut har företaget som leasat objektet ofta möjlighet att köpa loss detta till restvärdet.

Riskkapital
En annan typ av extern finansiering är riskkapital där en utomstående aktör investerar i företagets egna medel. Ofta sker detta i utbyte mot aktier och inflytande i bolaget.

Crowdfunding/gräsrotsfinansiering
En typ av finansiering som har blivit vanligare på senare tid är crowdfunding. Crowdfunding kan ges i form av lån/kredit, som ett slags riskkapital i utbyte mot aktier och i vissa fall som rent ideella bidrag. Det som skiljer crowdfunding från traditionella former av finansiering är att istället för professionella aktörer är det privatpersoner som går in och investerar i företaget. Finansiering genom crowdfunding brukar ske genom att projektet/företaget läggs upp på en crowdfundingplattform, som vanligtvis är en hemsida.

 

Företagets väg till börsen
I vissa fall kan en börsintroduktion vara ett naturligt nästa steg för ditt företag. Att notera bolagets aktier kan vara motiverat av flera skäl. Fördelarna med en notering är exempelvis att bolaget får möjlighet att ta in nytt kapital från kapitalmarknaden och bolagets aktier kan sedan användas som betalning vid förvärv. En notering kan också leda till att bolagets aktier kan omsättas till pengar, vilket ger en möjlighet till aktieägare att lämna bolaget. En notering kan därutöver även möjliggöra aktierelaterade incitamentsprogram och i vissa fall förbättra rekryteringsmöjligheterna.

En av de viktigaste fördelarna med en notering är att bolaget får en kvalitetsstämpel som också kan bidra till ökad kännedom om bolaget och de produkter eller tjänster som bolaget tillhandahåller. I Sverige finns två marknader för aktiehandel som är reglerade; NASDAQ OMX Stockholm (NASDAQ OMX) och Nordic Growth Market NGM Equity (NGM Equity). Därutöver finns det tre handelsplattformar för aktiehandel vilka är NASDAQ OMX First North (First North), NGM Nordic MTF (Nordic MTF) och AktieTorget. För att en notering ska få genomföras uppställs ett antal krav. Kraven syftar framförallt till att bolaget ska vara organiserat på ett sätt som inte riskerar marknadens förtroende för bolaget och för den handel som sker på marknadsplatserna.

För upptagande till handel av ett bolags aktier krävs att det föreligger tillräcklig tillgång och efterfrågan på bolagets aktier. NASDAQ OMX kräver som huvudregel att bolaget ska ha publicerat fullständiga redovisningshandlingar för minst tre år för att godkänna en notering. NGM Equity och Nordic MTF kräver att bolaget ska kunna visa ”vinstintjäningsförmåga”. Eftersom en noteringsprocess ofta är både tid- och resurskrävande för bolaget är det viktigt att starta planeringen i god tid.

Nedan kan du ladda ner användbar information som kan underlätta för ditt växande start-up företag.

Ladda ner informationen