Förebygg och hantera tvister

Undvik tvister
Tvister beror främst på oklarheter som inte reds ut i tid. Det händer alltför ofta att parter som ska ingå avtal med varandra är så entusiastiska inför ett nytt samarbete att parterna helt enkelt glömmer bort att enas om hur samarbetet ska se ut. Det är lätt att förlita sig på sina goda relationer, och att förbise vikten av att skydda sina tillgångar och att använda väl genomarbetade avtal.

 

Bestäm i förväg hur tvister ska lösas
En vanlig klausul i alla avtal är en s.k. tvistlösningsklausul som reglerar hur eventuella tvister ska lösas. Att ha rätten på sin sida är nämligen inte mycket värt om man saknar effektiva medel för att göra sin rätt gällande.

En av de viktigaste frågorna som brukar regleras i tvistlösningsklausulen är vilket rättsligt förfarande som ska tillämpas. Regleras inget annat mellan parterna ska tvister avgöras i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och i sista hand Högsta domstolen). Parter kan istället avtala om att tvister ska avgöras genom s.k. skiljeförfarande, vilket är ett privat förfarande där parterna utser ”domarna” (s.k. skiljedomare).

Båda förfarandena har sina för- och nackdelar. Kortfattat är skiljeförfaranden normalt snabbare och mer effektiva än domstolsprocesser. Skiljeförfaranden blir heller inte offentliga. Däremot kan ett skiljeförfarande ofta bli dyrare, eftersom parterna inte bara ska ersätta sina egna ombud utan även skiljedomarna. Vi rekommenderar att du diskuterar valet av förfarande inför ingåendet av varje avtal och du kan alltid kontakta oss om du känner dig osäker.

 

Om tvist trots allt skulle uppstå
Varje tvist är unik. Skulle ditt företag hamna i en tvist rekommenderar vi att du lämnar över tvisten till en duktig och erfaren jurist, så tidigt som möjligt. Det kommer att underlätta utredningen, stärka ditt företags position och öka chanserna för att tvisten får ett snabbt avslut. På så sätt kan du och dina anställda lugnt återgå till att fokusera på företagets egentliga verksamhet.

 

Tänk igenom med tvistelösningsklausuler – ett praktiskt exempel
Du får efter flera ansträngningar möjligheter att sälja ett av ditt företags produkter till Företaget A. Företaget presenterar sitt standardavtal som du tycker verkar bra. Betalning om 50 000 kr ska ske mot faktura, med förfallodag 30 dagar efter leverans. Stämningen är god och Företaget lovar dessutom att köpa fler produkter av dig om den här första visar sig vara bra.

Du levererar produkten till Företaget tillsammans med fakturan, allt i enlighet med avtalet. Men någon betalning sker inte, trots att du skickar påminnelser till Företaget. Till slut betalar Företaget 10 000 kr, och meddelar att man inte avser att betala mer eftersom produkten ”varit behäftad med fel” och Företaget haft stora kostnader för att avhjälpa felet.

Efter en snabb genomläsning av avtalet kan du konstatera att Företaget agerat fel som inte betalat allt, alldeles oavsett om varan varit felaktig. Du tvivlar också på att den faktiskt varit fel. När du läser igenom avtalet mer noggrant upptäcker du en tvistlösningsklausul där det framgår att tvister som grundar sig på avtalet ska avgöras genom skiljeförfarande med tre skiljedomare enligt SCC:s regler. Efter lite utredning bestämmer du dig till slut för att släppa kravet och låta saken bero. Redan kostnaden för att inleda skiljeförfarandet är nämligen lika stor som ditt krav mot Företaget.

Skiljeklausuler är ofta standard i kommersiella avtal. Innan du skriver på ett avtal med en skiljeklausul bör du dock fundera igenom på konsekvenserna av en sådan klausul. Fördelarna med skiljeförfarande, snabbheten och sekretessen, betyder ingenting om det medför så stora kostnader att du inte har råd att driva en process om du skulle behöva.