uppdrag | 27 jan 2023

Patent på lekplatsgungor var ogiltigt

Responsive image

Setterwalls har nyligen framgångsrikt företrätt ett företag som utvecklar och säljer lekplatsutrustning i en patenttvist gällande tvåpersonsgungsitsar för föräldrar och barn. Patent- och marknadsdomstolen konstaterade att motpartens patent var ogiltigt och att klientens gungsits inte skulle ha gjort intrång ens om patentet varit giltigt.

Patenthavaren ansökte om stämning i januari 2021 och framställde bl.a. yrkanden om vitesförbud, ålägganden om återkallelse av produkter från marknaden och fastställande av skadeståndsskyldighet pga. påstått intrång i ett europeiskt patent gällande utformningen av en tvåpersonsgungsits avsedd för föräldrar och barn. Setterwalls klient bestred intrångspåståendet och anförde att dess tvåpersonsgungsits inte omfattades av patentets skyddsomfång. Klienten väckte dessutom talan om att patentet skulle ogiltigförklaras i Sverige pga. bristande stöd i grundhandlingen samt bristande nyhet och uppfinningshöjd.

Huvudförhandling hölls under tre dagar i december 2022 och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) meddelade dom den 25 januari 2023.

PMD prövade först ogiltighetstalan. Gällande stöd i grundhandlingarna konstaterade PMD att en patentansökan inte får ändras så att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen. Mot denna bakgrund konstaterade PMD att patentkravet angav att gungsitsen skulle ha ”basdelar” (i plural), medan grundhandlingen endast nämnde gungsitsar med en ”basdel” (i singular). PMD ansåg att en utföringsform med flera ”basdelar” inte kunde utläsas från grundhandlingarna, varken explicit eller implicit. Därmed saknades stöd i grundhandlingarna och patentet skulle ogiltigförklaras.

Patenthavaren hade i andra till fjärde hand begärt att patentet skulle upprätthållas i begränsad lydelse, enligt olika föreslagna kravuppsättningar. I och med att samtliga kravuppsättningar innefattade särdraget ”basdelar” (i plural) så konstaterade PMD att de inte avhjälpte problemet och att patentet därmed inte kunde upprätthållas i begränsad lydelse.

Med hänvisning till instansordningens princip och patenthavarens argument om att begreppet ”basdelar” kunde läsas som ”basdel”, valde PMD att även pröva om den påstådda uppfinningen enligt patentet skulle ha haft uppfinningshöjd för det fall särdraget ”basdelar” hade haft stöd i grundhandlingarna. PMD nöjde sig att pröva en av klientens uppfinningshöjdsattacker, vilken baserades på en YouTube-video som demonstrerade användningen av en annan tvåpersonsgungsits före patentets prioritetsdag. PMD ansåg att den påstådda uppfinningen visserligen uppfyllde nyhetskravet jämfört med den tidigare kända tvåpersonsgungsitsen, men bedömde att det skulle ha varit närliggande för fackmannen att göra de modifieringar som krävdes för att nå fram till den påstådda uppfinningen. Följaktligen saknade patentet även uppfinningshöjd.

PMD prövade därefter patenthavarens intrångspåståenden under det hypotetiska antagandet att patentet var giltigt. I och med att klientens tvåpersonsgungsits endast hade en ”basdel” (singular) så konstaterade PMD att gungsitsen föll utanför patentets skyddsomfång, som endast omfattade gungsitsar med minst två ”basdelar”. Följaktligen hade klientens gungsits inte gjort intrång i patentet ens om patentet hade varit giltigt.

Det återstår att se om patenthavaren överklagar domen till Patent- och marknadsöverdomstolen. Vi anser att PMD:s beslut är välövervägt och att det på ett pedagogiskt sätt illustrerar hur kravet på stöd i grundhandlingarna tillämpas av Patent- och marknadsdomstolen i situationer där bristen behäftar det ursprungligen beviljade patentet.

(Se PMD:s dom av den 25 januari 2023 i mål nr PMT 379-21 och 5963-21)

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.