uppdrag | 20 mar 2019

Setterwalls företrädde framgångsrikt Europrofil i tvist gällande påstått patentintrång

Responsive image

Setterwalls har företrätt Europrofil AB (Europrofil) i en patenttvist vid Patent- och marknadsdomstolen. Den övergripande frågan i målet var om Europrofil gjort sig skyldigt till patentintrång. Genom dom meddelad den 28 februari 2019 bekräftade Patent- och marknadsdomstolen att Europrofils marknadsföring av två olika bjälklagsformar inte gjorde direkt eller medelbart intrång i åberopade patentkrav.

Ergonomic Construction Sweden AB (ECS) stämde Europrofil för intrång i ett patent gällande bjälklagsformar. Intrångspåståendena omfattade två olika produkter och förfaranden. Enligt ECS gjorde Europrofils marknadsföring såväl direkt intrång som medelbart intrång i vart och ett av två olika patentkrav (ett förfarandekrav och ett produktkrav). I dom meddelad den 28 februari 2019 ogillade Patent- och marknadsdomstolen samtliga intrångspåståenden och beslutade att ECS skulle ersätta samtliga Europrofils rättegångskostnader. Målet rörde frågor av såväl teknisk som rättslig natur. I de relativt utförliga domskälen gör Patent- och marknadsdomstolen flera bedömningar som kan vara av generellt intresse.

För det första innehåller domskälen en utförlig analys av hur begreppet ”bjuda ut” i 3 § patentlagen ska förstås. Frågan i målet gällde framför allt huruvida Europrofil genom bruksanvisningar i en produktkatalog som fanns publicerad på Europrofils hemsida kunde anses ha bjudit ut ett förfarande, trots att Europrofil ostridigt hade slutat att sälja de komponenter som behövdes för att utföra förfarandet. Patent- och marknadsdomstolen konstaterade att publiceringen av katalogen inte kunde anses vara ett sätt för Europrofil att rikta ett kommersiellt erbjudande till marknaden och att publiceringen inte kunde anses ha skett i syfte att någon kund skulle förvärva någon rätt att utöva förfarandet. Mot denna bakgrund konkluderade Patent- och marknadsdomstolen att publiceringen av katalogen inte utgjorde ett utbjudande i patentlagens mening. Patent- och marknadsdomstolen uttalar sig även om tolkningen av begreppen ”tillhandahålla”, ”erbjuda” samt ”medel” i bestämmelsen om medelbara patentintrång i 3 § patentlagen.

För det andra uttalar sig Patent- och marknadsdomstolen om tolkning av patentkrav. Patent- och marknadsdomstolen anför att patentkrav ska tolkas i ljuset av uppfinningstanken samt att uppfinningstanken definieras i förhållande till känd teknik. Efter att ha konstaterat att det åberopade patentet innehåller en ”oerhört knapphändig” redovisning av känd teknik och att ECS inte hade åberopat ytterligare utredning gällande känd teknik eller fackmannens allmänna kunskaper, så konstaterade Patent- och marknadsdomstolen att det som utgångspunkt måste bli fråga om en snäv språklig tolkning av patentkravet. Patent- och marknadsdomstolen noterade även att PRV under ansökningsförfarandet gjort påpekanden som gav stöd för den snäva tolkningen av skyddsomfånget. Baserat på denna tolkning konkluderade Patent- och marknadsdomstolen att påtalade förfaranden och produkter inte gjorde intrång i patentet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.