uppdrag | 11 nov 2022

Setterwalls har framgångsrikt företrätt två läkemedelsbolag med att försvara sig mot yrkanden om interimistiska vitesförbud

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt två läkemedelsbolag med att försvara sig mot yrkanden om interimistiska vitesförbud vid Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”). PMD ansåg att giltighetspresumtionen brutits.

Som Setterwalls tidigare rapporterat här, så beslutade Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”) den 23 augusti i år att inte utfärda ett interimistiskt vitesförbud baserat på en ännu inte beviljad patentansökan. Patentsökanden valde att överklaga PMD:s beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen (”PMÖD”), men återkallade överklagandet när det stod klart att EPO snart skulle bevilja patentet. Sökanden framställde därefter på nytt yrkanden om interimistiskt vitesförbud, med en begäran om att PMD skulle pröva yrkandena så snart det aktuella patentet fått verkan i Sverige.

PMD inledde sina beslutsskäl med att konstatera att det fanns anledning att tillämpa en giltighetspresumtion på grund av den ingående granskning som skett av patentet inom ramen för det administrativa förfarandet vid EPO. Giltighetspresumtionen kan dock brytas om det framstår som sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras vid en slutlig prövning. PMD konstaterade även att tidigare praxis från patent- och marknadsdomstolarna var tillämplig i fråga om att den preliminära bedömningen inom ramen för prövningen av de interimistiska vitesförbuden ska vara översiktlig och därmed inte ska föregripa den slutliga prövningen av patentets giltighet.

De två läkemedelsbolag som företräds av Setterwalls har genomgående hävdat att patentet saknar stöd i grundhandlingen, att patentet saknar erforderliga utövningsanvisningar samt att patentet inte var nytt i förhållande till vad som var känt på prioritetsdagen. PMD konstaterade kort att det inte var möjligt att med övervägande sannolikhet fastslå att patentet hade sådana brister vid den preliminära och översiktliga bedömning som domstolen hade att genomföra. Den interimistiska prövningen kom istället att fokuseras på bolagens fjärde bestridandegrund: att patentet saknade uppfinningshöjd.

I fråga om huruvida patentet sannolikt brast i uppfinningshöjd konstaterade PMD att de två dokument från den kända tekniken som svarandena anfört som närmast liggande känd teknik gav stöd för att den påstådda uppfinningen var närliggande för en fackman på prioritetsdagen. Vid prövningen inför EPO:s beviljande av patentet hade patenthavaren med framgång argumenterat för att fackmannen inte skulle ha haft en förväntan om att nå fram till den påstådda uppfinningen på grund av förekomsten av en s.k. teknisk fördom. PMD konstaterade att den mer omfattande utredningen i det svenska målet visade att det inte var sannolikt att det förelåg en sådan teknisk fördom.

Sammantaget fastslog PMD att patenthavaren inte visat sannolika skäl för ensamrättens existens och valde att lämna yrkandena om interimistiskt vitesförbud utan bifall. Beslutet får överklagas till PMÖD inom 3 veckor. Det krävs att PMÖD lämnar prövningstillstånd.

Vi anser att PMD:s beslut att inte utfärda interimistiska vitesförbud är väl avvägda och bygger på grundliga resonemang som är väl i linje med praxis från både de svenska patent- och marknadsdomstolarna samt EPO. Beslutet visar också att det är möjligt att bryta presumtionen om att beviljade patent är giltiga i situationer där EPO har baserat sitt beslut att bevilja patentet på ett bristfälligt eller ensidigt underlag.

Se PMD:s beslut av den 8 november 2022 i mål nr PMT 9389-22 samt PMT 7797-22.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.