artikel | 24 apr 2020

Är en informell företagsrekonstruktion en lösning för mitt bolag?

I ljuset av den COVID-19-pandemi som hemsöker världen har många företag fått akuta ekonomiska bekymmer och ställs inför frågan om möjligheten att via en formell eller informell rekonstruktion undvika konkurs. Setterwalls ställs dagligen inför frågeställningar kring vad som egentligen gäller för att få igenom en företagsrekonstruktion varför vi nedan försöker ge en kortfattad redogörelse till vägledning inför valet mellan en informell rekonstruktion och en formell sådan och hur man som ägare/företagsledare kan resonera. Den här artikeln handlar dock inte om kortvarig illikviditet, som hanteras bättre på andra sätt.

1. Vad innebär en formell företagsrekonstruktion?
Syftet med en formell företagsrekonstruktion är att – via ett juridiskt förfarande genom domstolsbeslut – skapa en möjlighet för ett bolag med betalningssvårigheter att freda sig själv under en tid för att lösa sina ekonomiska problem.

Under rekonstruktionen kan bolaget inte försättas i konkurs av en utomstående part och bolaget får ett visst skydd mot sina fordringshavare. Dessutom får bolagets avtalsparter under vissa förutsättningar inte säga upp avtal med bolaget med hänvisning till bolagets ekonomiska svårigheter. Därtill kickar en lönegaranti in.

En ansökan om rekonstruktion görs hos tingsrätten och en rekonstruktör utses. Denne undersöker om verksamheten kan fortsätta att bedrivas och bolagets ledning måste följa rekonstruktörens anvisningar. Dessutom får bolaget inte åta sig nya förpliktelser, betala skulder eller överlåta, upplåta eller pantsätta egendom utan rekonstruktörens samtycke.

Rekonstruktören ska ta reda på om det finns möjlighet att träffa en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna enligt vilken bolagets skulder sätts ned. Ofta nås inte en sådan uppgörelse och då kan domstolen, efter ansökan av rekonstruktören, gå in och besluta om ett offentligt ackord vilket innebär att alla skulder sätts ned med en viss andel.

En rekonstruktion pågår vanligtvis i 6 till 9 månader och i vissa fall kan en förlängning ske upp till max ett år. Om rekonstruktören tillsammans med bolagets ledning inte lyckats få bolaget på fötter under denna tid har rekonstruktionen misslyckats och företaget kan försättas i konkurs.

2. Vad innebär en informell företagsrekonstruktion?
Vid en informell rekonstruktion, ibland kallad en finansiell rekonstruktion, gör bolaget med betalningssvårigheter i princip samma sak som vid en formell rekonstruktion – fast utan att ansöka om formell rekonstruktion hos domstolen.

Bolagets ledning sätter sig ned och gör en ingående strategisk analys av bolaget, främst med fokus på bolagets skuldsida. Vilka delar av verksamheten är lönsamma? Är refinansiering, nedskrivning, konvertering av skulder möjlig? Behövs alla anställda? – är några av de frågor som ingår i analysen. Därefter görs en noggrann likviditetsprognos. Hur kan bolagets likviditet förstärkas?

Med nämnda analyser i ryggen kontaktar ledningen fordringsägarna och förklarar det ekonomiska läget. Om relationen till fordringsägarna är god kan en överenskommelse om ett frivilligt ackord ofta nås, dvs. fordringsägarnas skulder sätts ned med viss andel. Den del av skulderna som överstiger den överenskomna andelen behöver bolaget inte betala. Varför går då fordringsägarna med på detta? Jo, för att det är bättre att få sin skuld delvis betald än att inte få den betald alls, vilket ofta är konsekvensen om bolaget istället går i konkurs. Ledningen pratar även med de anställda. Hur kan arbetet ställas om? Behöver några anställda gå?

3. Varför informell rekonstruktion istället för formell?
Varför kan en informell rekonstruktion vara att föredra framför en formell? Den formella rekonstruktionens uppenbara fördelar – ett lagligt skydd mot en utomstående parts ansökan om konkurs, offentligt ackord, lönegaranti och att avtalsparter i viss utsträckning inte får säga upp avtal – åtnjuter ett bolag inte vid en informell rekonstruktion.

Nackdelarna med en formell företagsrekonstruktion är dock många. Det formella förfarandet genom domstol tar tid – ofta en bristvara i en finansiellt ansträngd situation. Det tar även tid för rekonstruktören att sätta sig in i och helt förstå bolagets verksamhet, vilket också påverkar tidslinjen. Dessutom blir företagets ekonomiska problem kända hos allmänheten eftersom en ansökan om rekonstruktion är offentlig och inte sällan snappas upp av media.

Ett företag som genomgår en formell rekonstruktion får inte betala gamla skulder. Ett bolag har ofta många små fordringsägare och några få stora. Många gånger är den bästa lösningen för ett bolag i ekonomiska knipa att själv göra en analys av vilka, ofta mindre, fordringsägare som skall betalas som vanligt och att sedan göra en ackordsuppgörelse med de stora fordringsägarna. En sådan lösning sparar tid. En frivillig ackordsuppgörelse skadar dessutom inte bolagets relation med fordringsägarna lika mycket som vid ett offentligt ackord, som i viss mån kan ske mot fordringsägarnas vilja. Eftersom syftet med alla rekonstruktioner är att bolaget skall leva vidare, är en fortsatt god relation med de viktigaste fordringsägarna av största vikt.

Vid en formell rekonstruktion har bolaget möjlighet att använda sig av en lönegaranti som gäller för löneutbetalningar upp till tre månader före rekonstruktionen, samt en månad efter att bolaget gått in i en rekonstruktion. Men dessa ska betalas tillbaka av företaget när rekonstruktionen är klar, även om en del av återbetalningen omfattas av ackord. Att komma överens med de anställda kan vara smidigare. 

4. Är företagsrekonstruktion rätt för mitt bolag i dessa coronatider?
Hur skall man som ägare eller företagsledare resonera kring om en företagsrekonstruktion – formell eller informell – kan vara en lösning i COVID-19s tidevarv?

Först och främst bör man ställa sig frågan om man i grunden har en underliggande lönsamhet i bolaget, trots de likviditetsproblem man upplever. Vissa branscher kommer fortsätta som vanligt när den primära Corona-krisen är över medan vissa branscher troligen kommer att ändras i grunden. Hur ser det ut för ditt bolag?

Därefter bör en noggrann likviditetsprognos göras. Ett av problemen med nuvarande kris är att ingen vet när den kommer att klinga av. Således får man, i det fall bolagets intäkter är mycket låga, räkna på hur länge företaget kan ”ligga på is” och göra en realistisk bedömning. I nuläget tyder mycket på att det kommer att ta månader snarare än veckor innan den omedelbara krisen är över. Frågor att analysera är: Hur hanterar vi bolagets skuldsida? Finns det några reserver i bolaget? Om intäkterna är obefintliga eller i princip obefintliga under en tid framöver, hur mycket kan då kostnaderna sänkas? Går det att med enkla grepp ställa om verksamheten så att den får någon intäktsström som kan möjliggöra ett övervintrande? Vi har sett exempel på restauranger som under en period går över till ”take away” och hotell som hyr ut rum på månadsbasis. Kan ägaren tänka sig att gå in med kapital för att möjliggöra att företaget ligger på is under en tid? Kan någon annan extern part skjuta till pengar?

Om analysen visar att det finns en uthållighet och att bolaget kan ställa om sin verksamhet eller ligga på is under en tid och ändå klara sina löpande kostnader – givet rekonstruktionens positiva effekter – kan detta vara en väg att välja. För att spara tid och behålla goda relationer med sina fordringsägare är en informell rekonstruktion ofta ett bra förstahandsalternativ.

Kontakta oss om du behöver hjälp med, eller har allmänna frågor om, en informell företagsrekonstruktion. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag i ekonomisk knipa.

Innehållet i denna text är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Obestånd, rekonstruktion & konkurs

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.