artikel | 24 nov 2020

Black Week, REA, lagerrensning och kampanj – skärpt regelverk inom e-handel

Responsive image

Om tio år förväntas e-handeln stå för en tredjedel av all handel. Förra året omsatte svensk e-handel drygt 300 miljarder kronor och utvecklingen accelererar snabbt till följd av coronapandemin, som tros sätta en framtida standard. Enbart inför årets kommande julhandel förutspås upp till 30 procent av den globala försäljningen inom detaljhandeln ske via digitala kanaler. I spåret av denna utveckling aktualiseras också flera olika problemställningar som rör vilseledande och otillbörlig marknadsföring.

Setterwalls har nyligen framgångsrikt biträtt Jollyroom, en av Nordens största e-handlare inom barn- och babyprodukter, i ett antal tvister rörande otillbörlig marknadsföring. I samband med att Jollyroom själva blev granskade och stämda för otillbörlig marknadsföring av Konsumentombudsmannen undersökte Jollyroom flera konkurrerande aktörers marknadsföring. Det Jollyroom då insåg var att i stort sett alla e-handelsföretag inom barn- och babybranschen i någon utsträckning använde sig av motsvarande vilseledande marknadsföringsåtgärder likt de som lagts Jollyroom till last. Marknadsföringen framställde genom olika kreativa metoder och grepp e-handelsföretagens priser som mer fördelaktiga än vad de egentligen var. Exempel var användningen av uttryck som ”Black Week” och ”kampanj” samt användningen av jämförelsepriser, trots att försäljningspriserna inte var lägre än normalt under dessa kampanjer.

Vad kan ett företag göra när konkurrenterna inte håller sig inom reglernas ramar? När Jollyroom som ensam aktör blev stämda av Konsumentombudsmannen samtidigt som alla andra aktörer i branschen kunde fortsätta marknadsföra sina varor på samma otillbörliga vis som tidigare tog Jollyroom saken i egna händer och väckte talan mot sina konkurrenter. Det var ett ovanligt sätt att angripa problematiken på eftersom det normalt sett är Konsumentombudsmannen som driver den typen av processer mot företag. Om du som näringsidkare berörs av den aktuella marknadsföringen har du dock möjlighet att själv väcka talan vid domstol för att se till att även konkurrenterna håller sig inom lagens gränser.

Ur ett företagsperspektiv är den ekonomiska vinsten av att driva rättsprocesser visserligen blygsam, i bästa fall får du tillbaka dina rättegångskostnader. Den stora vinsten blir istället en utjämnad och mer rättvis konkurrenssituation mellan aktörerna i en specifik bransch. Att bedriva marknadsföring som konsumenterna förlorar på gör i slutänden att andra handlare och i förlängningen hela branschen kommer att stå som förlorare.

Det är tydligt att den växande e-handeln aktualiserar nya juridiska frågor inom marknadsrätten, särskilt inom branscher som tillämpar automatiserad och dynamisk prissättning. E-handeln kommer att tvinga fram förtydligande praxis på flera områden där rättsläget hittills varit outrett. Samtidigt har Patent- och marknadsdomstolen klargjort att även e-handlarna måste förhålla sig till den lagstiftning som finns, trots att lagstiftningen i fråga främst måste anses vara anpassad för traditionell, fysisk handel.

Hur framtiden ser ut med internationella aktörers intåg på svenska marknaden spekuleras det mycket kring. Setterwalls följer denna utveckling ingående, men värt att beakta är att svenska regler gäller för all marknadsföring i Sverige, oavsett näringsidkarens hemvist, och inom EU är den marknadsrättsliga regleringen lik den svenska. Konsumentverket och Konsumentombudsmannen har vidare en stark, självständig och obestridd ställning inom svensk handel.

De mål som Setterwalls hittills drivit har satt en tydlig prägel på hur marknadsföring inom svensk e-handel inom barn- och babyprodukter numera bedrivs. Barn- och babybranschen kan som ett resultat i huvudsak betraktas som en uppstädad bransch, vilket förhoppningsvis gör enorm skillnad för andra företagsaktörer, men framförallt för konsumenterna.

Vill du veta mer står våra jurister som är specialiserade inom marknadsrätt och tvistelösning till ditt förfogande och kan hjälpa dig.

Länkar till publicerade uppdrag:
https://setterwalls.se/aktuellt/uppdrag/setterwalls-har-framgangsrikt-fo…
https://setterwalls.se/aktuellt/uppdrag/setterwalls-har-framgangsrikt-fo…

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.