artikel | 27 nov 2020

Utökade befogenheter för Konkurrensverket – det viktigaste att ha koll på

Responsive image

Den 19 november presenterade regeringen en proposition med förslag på utökade befogenheter för Konkurrensverket.  Syftet är att skapa förutsättningar för att effektivisera konkurrenstillsynen och att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan EU:s konkurrensmyndigheter. Propositionen innehåller förslag till de lagändringar som behövs för att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1. Direktivet tillförsäkrar bland annat att de nationella konkurrensmyndigheterna får befogenheter som är mer i linje med de befogenheter som EU-kommissionen har vid utredningar av konkurrensrättsliga överträdelser. Direktivet utgör dock en minimiharmonisering, vilket innebär att det fortfarande kommer att finnas en del skillnader mellan olika konkurrensmyndigheters befogenheter. Här sammanfattar vi några av de viktigaste ändringarna som regeringen har föreslagit.

Konkurrensverket får besluta om sanktionsavgifter

Konkurrensskadeavgift får användas i fler situationer
För närvarande får konkurrensskadeavgift endast påföras om ett företag har brutit mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställ-ning. Enligt förslaget ska bestämmelserna om konkurrensskadeavgift utvidgas så att de även omfattar situationer där ett företag eller någon som handlar på dess vägnar underlåter att följa:

  • ett beslut om åläggande att upphöra med en överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning,
  • ett beslut om interimistiska åtgärder, eller
  • ett beslut att godta ett åtagande.

En ny utredningsskadeavgift införs
Det ska därutöver införas en så kallad utredningsskadeavgift som kan påföras företag som trotsar Konkurrensverkets beslut under utredningen av den överträdelse (konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning) som företaget misstänks för. Avgiften får uppgå till högst en procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår (till skillnad från konkurrensskadeavgift som kan uppgå till högst 10 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår). En utredningsskadeavgift ska kunna påföras om ett företag eller någon som handlar på dess vägnar:

  • har lämnat oriktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter som svar på ett åläggande att lämna uppgifter, handlingar eller annat, eller inte lämnat begärda uppgifter, handlingar eller annat inom en angiven tidsfrist,
  • inte har sett till att en företrädare inställt sig till förhör,
  • har hindrat Konkurrensverket att genomföra vissa åtgärder under en gryningsräd – t.ex. hindrat Konkurrensverket att få tillträde till lokaler eller att ta kopior av handlingar,
  • har brutit sådana förseglingar av företagslokaler, bokföring eller affärshandlingar som Konkurrensverket beslutat, eller
  • har lämnat ett oriktigt, ofullständigt eller vilseledande svar på en begäran om förklaring vid en gryningsräd eller inte lämnat någon förklaring alls.

Konkurrensverket får som första instans besluta om sanktionsavgifter
Därutöver ska Konkurrensverket enligt förslaget, i stället för Patent- och marknadsdom-stolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket ska även få besluta om den nu föreslagna sanktionsavgiften. Konkurrensverkets beslut om att påföra konkurrensskade- eller utredningsskadeavgift ska kunna överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Konkurrensverkets befogenheter vid gryningsräder utökas

En utredningsåtgärd som Konkurrensverket kan använda sig av är gryningsräder, dvs. oannonserade platsundersökningar där Konkurrensverket söker efter bevis för en misstänkt överträdelse av konkurrenslagen, vilka kan genomföras efter godkännande från Patent- och marknadsdomstolen. Vid en gryningsräd granskar Konkurrensverket handlingar i både fysik och elektronisk form (detta inkluderar information lagrad på hårddiskar, mobiler etc.) samt tar kopior av dessa. Enligt nuvarande lagstiftning får Konkurrensverket enbart ta med sig elektroniskt lagrad information för att fortsätta sin sökning efter bevis i Konkurrensverkets lokaler om det företag som undersökningen genomförs hos samtycker till det. Enligt det nu aktuella förslaget ska Konkurrensverkets befogenheter utökas på så vis att Konkurrensverket ska ha rätt att – utan krav på samtycke från det företag som undersökningen genomförs hos – ta med sig alla typer av handlingar, både i fysisk och elektronisk form, till Konkurrensverkets lokaler eller till något annan lokal för fortsatt sökningen efter information, granskning och kopiering.

Den granskningsrätt som föreskrivs i konkurrenslagen idag är begränsad och omfattar t.ex. inte företagshemligheter av teknisk natur. Enligt förslaget ska konkurrenslagens bestämmelse om att det vid undersökningar inte finns någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur upphävas. Konkurrensverket ska därmed ha rätt att granska handlingar som innehåller sådana företagshemligheter. Anledningen till detta är enligt regeringen att den begränsade granskningsrätten inte har stöd i direktiv (EU) 2019/1.
Konkurrensverket får endast utföra en gryningsräd för att undersöka om ett företag har överträtt förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning. Enligt förslaget ska konkurrenslagens bestämmelser om gryningsräder utökas till att omfatta samtliga överträdelser som kan medföra att konkurrens- eller utredningsskadeavgift tas ut (såsom överträdelser av de nya sanktionsbestämmelserna som redogjorts för ovan).

Avslutningsvis kan det i detta sammanhang nämnas att Konkurrensverket under vissa omständigheter kan utföra en gryningsräd i bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter eller andra anställda i det företag som är föremål för utredning. För att detta ska vara tillåtet krävs idag att utredningen ska avse en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Enligt regeringens nu aktuella förslag ska detta krav tas bort.

Stärkt samarbete mellan konkurrensmyndigheter

I propositionen föreslås även regler för att stärka samarbetet mellan nationella konkurrensmyndigheter inom EU, bland annat genom införandet av en ny lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet.

Avslutande kommentar

De utökade befogenheterna för Konkurrensverket föreslås träda ikraft den 1 mars 2021. Propositionen går emot Lagrådets yttrande som presenterades i oktober vari Lagrådet bland annat gjorde bedömningen att utökade befogenheter i form av att Konkurrensverket som första instans ska besluta om konkurrensskadeavgift inte bör genomföras. Propositionen har tagits emot mer positivt från andra håll, bland annat från Svenskt Näringsliv, som lyft fram vikten av en effektiv och stark konkurrensmyndighet som kan agera för att skydda seriösa företagare från att konkurreras ut av oseriösa aktörer.

Vi kan konstatera att förslagen på flera sätt innebär ökade krav på företags ageranden under Konkurrensverkets utredningar och de utökade befogenheterna kan ge anledning att se över företagets interna rutiner och konkurrensrättsliga compliancearbete. Vi på Setterwalls bistår regelbundet våra klienter i deras arbete med konkurrensrättsliga frågor och i förhållande till utredningar som genomförs av Konkurrensverket. Välkomna att höra av er om ni har frågor om det nya förslaget eller kopplade till ert arbete med konkurrensrättsliga frågor!

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.