artikel | 18 mar 2020

Checklista entreprenadrätt – Sju bestämmelser att hålla koll på under Covid-19-pandemin

Responsive image

Från och med den 11 mars 2020 klassas Covid-19 som en pandemi. Sjukskrivningar, karantän, reserestriktioner och stängda gränser kan leda till både förseningar och fördyrningar av avslutade, pågående och kommande entreprenadprojekt. Setterwalls har därför tagit fram följande checklista för att hjälpa dig att få koll på sju relevanta entreprenadbestämmelser enligt standardavtalen AB 04, ABT 06, ABM 07, AB-U 07 och ABT-U 07.

  1. Hindrar omständigheten dig från att färdigställa entreprenaden inom kontraktstiden? Epidemi (pandemi), myndighetsåtgärd och/eller oförutsedd omständighet som inte orsakats av entreprenören och vars följder denne inte kunnat undanröja kan ge rätt till tidsförlängning enligt kap. 4 § 3 p. 2, 3 och 5. Se till att underrätta beställaren i god tid och klargör tydligt för omständigheterna som föranlett hindret. Vidtar beställaren särskilda åtgärder till följd av pandemin, men som inte föranletts av t.ex. myndighetsbeslut, kan skadeståndsgrundande hinder föreligga enligt kap. 4 § 3 p. 1 och kap. 5 § 4.
  2. Avtalade priser kan behöva justeras till följd av oförutsedda kostnadsändringar som beror på myndighets åtgärd eller annat krisförhållande och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, eller onormala prisförändringar för material som ingår i entreprenaden enligt kap. 6 § 3. Bestämmelsen kräver dock att kostnadsändringen väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden för att vara tillämplig.
  3. Har du fordringar som ännu inte gjorts gällande? Kom ihåg att preskriptionstider kvarstår oförändrade även i kristider. Se till att underrätta berörd motpart om eventuella anspråk i god tid för att undvika preskription av krav i sjukdoms- och karantäntider.
  4. Om återstående arbeten p.g.a. pandemin måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kontraktets fullgörande väsentligt rubbas, kan det föreligga rätt att häva kontraktet enligt kap. 8 § 1 p. 11 och kap. 8 § 2 p. 9. Sådan hävning föranleder dock ingen rätt till skadestånd.
  5. Underentreprenör? Se till att begära avsyning! Rådande omständigheter kan leda till att slutbesiktningar skjuts upp och senareläggs. Se till att påkalla slutavsyning eller delavsyning för att säkerställa att arbetena inte är behäftade med synliga skador. Underentreprenör ansvarar nämligen inte för synliga skador som uppkommit efter utförd avsyning, se AB-U 07 och ABT-U 07 p. 9.
  6. Hindrar omständigheten materialleverantör från att leverera varor i tid? En pandemi är en sådan omständighet som kan ge leverantören rätt till tidsförlängning för leverans av beställda varor enligt ABM 07 p. 10. Rätt till tidsförlängning förutsätter dock underrättelse från leverantören. Kom ihåg att själv underrätta beställaren om den sena leveransen riskerar att påverka färdigställandetiden!
  7. Är du drabbad av force majeure? Se Setterwalls checklista för att hjälpa dig att avgöra om du kan göra gällande force majeure, och vad du i så fall bör tänka på. Ladda ner här.

Setterwalls entreprenadteam följer utvecklingen och står redo att besvara dina entreprenadrättsliga frågor. Vill du veta mer eller är intresserad av rådgivning? Kontakta våra specialister inom området.

Ladda ner checklistan i pdf:

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Entreprenadrätt, Infrastruktur

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.