artikel / 24 feb 2020

Coronautbrottet – force majeure eller ej?

Responsive image

I kölvattnet av coronautbrottet i Kina har debatten tagit fart om force majeure kan åberopas. För att begränsa smittan har restriktioner införts både av myndigheter och med frivilliga åtaganden av företag. Men vad händer – och framförallt vad gäller – när hela ens värdekedja påverkas av helt eller delvis uteblivna leveranser av produkter eller tjänster?

Ingen lagreglering av force majeure
Utgångspunkten är avtalet ni har med er motpart. Om ni som köpare eller säljare av en vara eller tjänst inte kan prestera och det beror på ett hinder som ligger utom er kontroll, så bör ni alltid granska avtalet för att se om det finns någon force majeure-klausul.

Vad som utgör force majeure beror på vad ni faktiskt kommit överens om. Därför måste varje enskilt avtal granskas för att avgöra om en situation som exempelvis corona-viruset utgör force majeure.

Askmoln, kärnkraftsolyckor och pirater
Ni bör tänka på att force majeure-klausuler normalt sett tolkas restriktivt och att eventuella exempel som lämnas i klausulen bör betraktas som mer eller mindre uttömmande.

Händelser som i de flesta fall betraktas som grund för force majeure är naturkatastrofer, t ex tsunamin som ledde fram till kärnkraftsolyckan i Fukoshima och askmolnet som uppstod vid Eyjafjallajökulls utbrott. Ett exempel när det varit mer tveksamt är till exempel piraterna i Hormuzsundet och effekterna av handelsrestriktioner mot individer. Piraterna betraktas inte nödvändigtvis som force majeure eftersom det är ett känt problem samt att man mot en kostnad kan skydda sig mot dem. Införs handelsrestriktioner av USA är det inte nödvändigtvis omöjligt för ett svenskt bolag att fortsätta fullgöra ett avtal med denna part som är utsatt för sanktioner.

Innebörden av force majeure
Föreligger force majeure blir ni befriade från ansvar för avtalsbrott, till exempel en leveransförsening. För att ni ska få lov att förlita er på force majeure-klausulen brukar det alltid krävas att ni skriftligen meddelar motparten att force majeure föreligger och att prestation därför inte kan ske. Börja därför alltid med att granska avtalet för att komma fram till om force majeure kan tillämpas i det aktuella fallet. Om svaret är ja så måste ni noga följa den formalia som krävs enligt avtalet för att kunna göra gällande force majeure, som till exempel skriftlig underrättelse.

Force majeure som drabbar andra
Om ni har en kund eller leverantör som gör gällande force majeure gentemot er så bör ni överväga hur detta påverkar er verksamhet. Om inte ni heller kan prestera bör ni göra en bedömning om även ni kan hävda force majeure i ert led på samma sätt som om ni varit direkt drabbade av force majeure. Konstaterar ni att avtalet ger er sådan möjlighet så måste ni meddela era andra kunder och leverantörer snarast.

Konsekvenser om force majeure inte kan hävdas
Om ni har en kund eller leverantör som gör gällande force majeure gentemot er och ni inte håller med om deras tolkning av avtalet bör ni meddela er motpart detta skriftligt. Om ni inte kan komma överens i frågan får en sådan tvist slutligen avgöras av domstol eller skiljenämnd. Konstateras det då att force majeure inte förelåg så ansvarar er motpart för avtalsbrottet man gjort sig skyldig till. Omvänt gäller detsamma, om det är ni som gör gällande force majeure och motparten som inte håller med er. Det är därför aldrig riskfritt att hävda force majeure, utan det ska alltid ses som en sista utväg.

Vill du veta mer eller är intresserad av rådgivning?
Välkommen att kontakta våra specialister inom området.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Kommersiella avtal

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.