artikel | 25 jan 2020

Har du koll på ändringarna i Incoterms 2020?

Responsive image

Vid årsskiftet började de nya leveransvillkoren Incoterms 2020 att gälla. Incoterms är ett internationellt erkänt regelverk för leveransvillkor som utfärdas av Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce (ICC)). Med 11 leveransklausuler (handelstermer), varav fyra avsedda för sjötransport, innehåller Incoterms regler för alla transportsätt. Setterwalls ger här en snabb överblick över nyheterna i Incoterms 2020.

Praktisk översikt över alla handelstermer
Med en översiktlig presentation av alla 11 leveransklausuler, artikel för artikel, ger Incoterms 2020 dig större möjlighet att överblicka och jämföra skillnader, t.ex. när varan ska anses vara överlämnad och risken övergå till köparen, i de olika klausulerna.

Tydligare struktur
Alla 11 leveransklausuler har fått en mer användarvänlig struktur för att underlätta valet av lämplig leveransklausul. De tio artiklarna under varje leveransklausul har fått en justerad ordning. T.ex. har de centrala artiklarna som bestämmer varans avlämnande och riskens övergång lyfts fram och placerats i början av genomgången av parternas åtaganden.

FCA (Free Carrier) och ombordkonossement
Om betalningen för leveransen av varor ska göras mot remburs (letter of credit) kan banken ibland kräva ombordkonossement (som bekräftar lastning ombord). Incoterms 2020 ger parterna möjlighet att enligt FCA avtala om att köparen ska instruera sin fraktförare att utfärda ett ombordkonossement (Onboard Bill of Lading) till säljaren. Säljaren lämnar därefter konossementet till köparen (ofta via respektive bank) för att köparen ska få varan av fraktföraren.

Ändrade försäkringsnivåer i CIF (Cost, Insurance and Freight) och CIP (Carriage and Insurance Paid To)
Säljaren är enligt CIF och CIP likt tidigare skyldig att avtala om försäkring för köparens risk för förlust eller skada på varan från avlämnandet till åtminstone destinationen. Enligt CIP gäller dock numera att säljaren är skyldig att teckna ett utökat försäkringsskydd enligt I.C.C. (Institute Cargo Clauses) (A) eller motsvarande, om inte annat avtalats med köparen. Det omvända gäller enligt CIF, där det räcker att säljaren tecknar ett begränsat försäkringsskydd enligt I.C.C. (C) eller motsvarande.

Transport med egna medel under FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid)
I Incoterms 2020 anges nu uttryckligen att säljare respektive köpare enligt DAP, DPU och DDP respektive FCA, istället för att anlita en extern fraktförare, själv kan utföra transporten.

DAT (Delivered at Terminal) ersätts av DPU (Delivered at Place Unloaded)
DAT ersätts av DPU innebärande att säljaren kan åta sig att leverera och lossa varorna hos köparen (eller annan angiven plats) istället för som tidigare vid en namngiven terminal.

Inkludering av säkerhetsrelaterade krav
Samtliga leveransklausuler innehåller nu en fördelning av säkerhetsrelaterade skyldigheter, där även kostnaderna förknippade med dessa lyfts fram.

Avslutande ord
Incoterms kan, om de används på rätt sätt, göra det enklare för parter att avgöra vad som gäller vid köp och försäljning av varor i viktiga frågor som t.ex. när säljaren ska anses ha levererat (avlämnat) varan till köparen och köparen tagit över risken för varan eller vilket ansvar säljaren har för att ordna transporten av varan.

Genom Incoterms 2020 har leveransvillkoren blivit mer användarvänliga. Men det är fortfarande viktigt att komma ihåg att Incoterms inte utgör ett fullständigt köpeavtal. Incoterms blir genom utpekande av lämplig leveransklausul en del av avtalet mellan säljaren och köparen. Incoterms reglerar dock inte frågor som t.ex. vilka varor säljaren har att leverera och till vilket pris eller vilket ansvar säljaren ska ha vid försening eller fel i varan. I dessa delar måste avtalet kompletteras med särskilda bestämmelser.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.