artikel | 14 okt 2019

Information om EBH-stödet och myndighetskrav på åtgärder med anledning av förorenade områden

Responsive image

Den statligt finansierade inventeringen av förorenade områden har nyligen slutförts. Tillsynsmyndigheterna har nu börjat vidta åtgärder, t ex genom att initiera och ställa krav på miljöundersökningar under pågående verksamhet, när exploateringsfrågor dyker upp eller vid nedläggningar/flytt av verksamhet.

Information om alla potentiellt förorenade områden som identifierats lagras i den nationella databasen, EBH-stödet. I Västra Götalands län finns det i dagsläget ca 3000 riskklassade objekt i EBH-stödet, dvs. platser där det har bedrivits eller bedrivs verksamhet som kan orsaka föroreningar, och databasen uppdateras kontinuerligt. Objekten har stor spännvidd – från stora fordonstillverkare med underleverantörer till små verkstadsindustrier, uppställningsplatser för småbåtar och nedlagda kemtvättar. I takt med att objekten arbetas av kommer allt mindre objekt att bli föremål för utredningar och det innebär i sin tur att många industriföretag, fastighetsägare och exploatörer redan har fått, eller kommer att få, brev där myndigheten pekar ut bolaget som potentiellt ansvarig för krav på utredningar eller åtgärder. Viktigt att veta är att ansvaret för att avhjälpa föroreningsskador är solidariskt mellan de som bidragit till en förorening och tillsynsmyndigheten har som utgångspunkt rätt att utkräva fullt ansvar oberoende av ansvarsandel.

Myndigheternas agerande kommer att få ökad betydelse för bland annat företags finansiella ställning och riskhantering i verksamheten och det är därför viktigt att ha en överblick över vad som gäller för ert företag och hur ni kan hantera frågorna om de aktualiseras. För att förbereda på den här typen av krav kan ni vidta följande åtgärder.

  • Skaffa er en överblick över om ert företag, eller bolag och verksamheter som ni planerar förvärva, har anknytning till riskklassade objekt i EBH-stödet. Detta hjälper er att göra bättre bedömningar av er verksamhets miljöriskexponering. Notera att om ert företag kan kopplas till ett riskklassat föroreningsobjekt är ert företag under vissa omständigheter skyldigt att informera om detta i årsredovisningen som t.ex. skuld, avsättning eller ansvarsförbindelse.
  • Se till att de personer som tar emot myndighetspost på ert företag har kunskap om denna typ av skrivelser så att de kan lyftas till rätt nivå i företaget.
  • Ofta innehåller skrivelsen från tillsynsmyndigheten en s.k. ansvarsutredning med en juridisk bedömning kring vem som ansvarar för avhjälpandeåtgärder. Om utredningen pekar ut ert bolag som ansvarigt bör ni kontrollera så att faktaunderlag och juridiska bedömningar är korrekta. Ofta är dessa bedömningar förenklingar eller baserade på ofullständig information och stämmer därför inte alltid. 
  • I ett tidigt skede finns möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i skrivelsen och ansvarsutredningen. Se därför till att utnyttja möjligheten att med hjälp av kunniga miljörättsjurister ge ert perspektiv på ansvarsfrågan och hur en fortsatt utredning rimligtvis bör drivas.
     

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta gärna Linnea Ljung och Caroline Staffansson.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.