artikel | 27 sep 2023

Livskraftiga byggverksamheter ska inte behöva gå i konkurs

Responsive image

Alla vet att konjunkturer svänger. Hur ofta och hur intensiva svängningarna blir varierar men alla vet att svängningarna förr eller senare drabbar alla branscher. Vetskap om en stundande eller pågående nedgång räcker dock inte eftersom det är en ofta avgörande skillnad mellan att veta och att förstå. Med förståelse kommer nämligen förmågan att tolka och dra slutsatser, göra antaganden om den fortsatta händelseutvecklingen och sedan tänka igenom alternativa åtgärder för att anpassa sig och undvika eller gå vissa händelser och skeenden till mötes. Vetskap är inte och har aldrig varit en tillräcklig egenskap för att överleva i naturen och är det inte heller när det gäller ekonomisk överlevnad på en orolig och fallande marknad.

Vi vet, och ser i vår klientkrets, att väsentliga delar av byggbranschen har det kämpigt och att allt pekar mot en ytterligare försämring. Enligt Dagens Industri står omkring 1400 byggföretag inför hotet om snar konkurs. Vi vet att många i byggbranschen är medvetna om situationen men vi ser samtidigt en alarmerande brist på åtgärder hos många inom branschen – en passivitet som tydligt pekar på en bristande förståelse för nödvändigheten att göra något innan det är för sent.

Väntar man för länge med att agera så förlorar man ofta ett stort antal av de verktyg som annars finns för att ta sig ur en ekonomisk kris. Vi tror och propagerar för att i grund och botten friska livskraftiga byggverksamheter bör överleva vanliga och till och med kraftiga konjunktursvängningar.

Vi bistår ofta bolag som befinner sig i en svår ekonomisk situation och nedan följer några av de råd som vi lämnar.

  1. Skapa medvetenhet i tid

När er verksamhet står inför ekonomiska svårigheter är det första steget att erkänna problemen och ta dem på allvar. Det gäller att agera snabbt och att ta in rätt rådgivning i tid. Ju tidigare ni agerar, desto bättre är chanserna att ni kan hitta lösningar som hjälper er att undvika konkurs och kanske t.o.m. gå stärka ur situationen. Det behövs en tydlig insikt om och förståelse för vilka signaler eller varningstecken som finns för er verksamhet. Att konstatera att det inte kommit in några nya projekt eller att hela branschen verkar vara drabbad är oftast inte tillräckligt och lika ofta ett alltför sent uppvaknande. Även i bättre tider är det så klart viktigt att följa de egna projektens hälsa, inklusive eventuella förseningar, kostnadsöverskridanden eller kvalitetsproblem som kan påverka intäkter och kostnader.

  1. Skapa förståelse – vad innebär detta för vår verksamhet

Medvetenhet om problemen räcker inte – det krävs även förståelse för dess konsekvenser för den egna verksamheten. Är det kortsiktiga eller långsiktiga konsekvenser och hur påverkar de den egna verksamheten konkret. Vi har alla sett verksamheter gå omkull p.g.a. kortsiktiga finansieringsproblem, problem förorsakade av att leverantörer och kunder gått omkull och på senare tid även p.g.a. bristande personella resurser.

Medvetenhet och förståelse möjliggör och kanske t.o.m. tvingar oss att utvärdera och göra våra bästa antaganden kring vilka risker vi själva står inför för att snabbast möjligt kunna sätta in rätt motåtgärder. I svåra tider kan det var en väl värd investering att offra lönsamhet för säkerhet – kostnaden för att säkra finansiering, leverantör, kunder och kundfordringar stiger dock ju längre in i konjunkturnedgången vi befinner oss varför det gäller att agera innan det är för sent.

  1. Var proaktiv, reagera men överreagera inte:

Medvetenhet och förståelse – vad gör vi nu? Vikten av tidig proaktivitet kan inte betonas tillräckligt men begå inte felet att dra i alla bromsar samtidigt och impulsivt överreagera.  Att skapa en tydlig handlingsplan, överväga konsekvenserna av varje åtgärd och att hitta rätt balans mellan att vara proaktiv och att vara metodisk är avgörande.

  1. Skapa buffert – fyll på skafferiet

Det kan låta tondövt att prata om en ekonomisk buffert när företag står inför en ekonomisk kris. Men det är kanske just när ekonomiska problem uppstår som man förstår viktigheten med en buffert som livlina. En buffert innebär att företaget har tillräckligt med tillgångar för att klara oväntade utgifter eller perioder med låga intäkter. En buffert är viktig eftersom den ger företaget tid och utrymme att hantera ekonomiska svårigheter utan att tvingas ta drastiska åtgärder som kan skada verksamheten på lång sikt.

I den mån det är möjligt bör företag se över möjligheten att bygga på sin buffert, även om detta kan vara svårt i en ekonomisk kris.

  1. Gasa er ur krisen – öka, förändra och utveckla

I stället för att reagera defensivt på ekonomiska problem kan det vara helt rätt att överväga offensiva åtgärder för att öka företagets motståndskraft och tillväxtpotential. När ekonomiska problem uppstår för branschen kan det också vara en möjlighet till tillväxt och förändring för den egna verksamheten. Det är här företag kan överväga att öka sin verksamhet, dvs. ”gasa på” i stället för att dra ner vilket kanske den initiala magkänslan säger. När det finns risk att det ska gå dåligt så är det kanske dags att samla trupperna och förklara att nu är det tid att arbeta mer, hårdare och mer kreativt än någonsin förr! Det kan innebära att söka efter nya projekt och kunder, diversifiera projektportföljen eller ta risker som tidigare inte behövdes.

  1. Säkra finansiering och budget

För att hantera ekonomiska utmaningar måste företaget säkerställa att det har tillräcklig finansiering för att klara pågående projekt och täcka sina kostnader. Det kan innebära att söka lån, avropa redan existerande krediter, söka nya delägare, finansiärer och att utvärdera befintliga kunder och leverantörer som också varande finansiella resurser. Genom att ha en klar bild av intäkter, utgifter, likviditet och tillgängliga extra resurser kan företaget fatta välgrundade beslut och undvika obestånd. En genomgång av budget med ett tänk utanför boxen ger vägledning och hjälper till att överleva.

  1. Säkra resurser, material och leveranser

Byggföretag är beroende av att ha tillgång till de nödvändiga resurserna, materialen och leveranserna, för att slutföra projekt i tid och inom budget. Som nämns ovan, under svåra tider är det viktigare än någonsin att ”leverantörmaskineriet” fungerar felfritt. Att säkerställa en stabil tillförsel av dessa komponenter är därför avgörande. Det kan innebära att ha en backup-plan för leverantörer, att förhandla fram gynnsamma avtal med såväl leverantörer, samarbetspartner som slutkunder eller att se till att det finns tillräcklig lagerhållning av material. Vem har lättast i kedjan att bära kostnaden för att säkra leveranser av nödvändigt material? Att undvika förseningar i projekt på grund av bristande tillgång till resurser är en grundsten för att upprätthålla lönsamheten i företaget.

Samarbete mellan olika byggverksamheter är en nödvändig del i byggbranschen. Det gäller både när ekonomin är bra, och när den är dålig. Att ha öppen och ärlig kommunikation med företagets leverantörer, samarbetskunder och slutkunder är viktigt för att hantera betalningsvillkor och projektupplägg. Det kan vara nödvändigt att förhandla om förlängda tidsfrister eller ändrade villkor för att anpassa sig till den ekonomiska verkligheten som företaget står inför. På samma sätt är samarbete med leverantörer viktigt för att säkerställa att leveranser är i tid och att kostnaderna hålls på en nivå som företaget klarar av. I relation till fordringsägare bör man aktivt arbeta med att utarbeta återbetalningsplaner som är hållbara och rättvisa för alla parter. Genom att samarbeta med alla intressenter kan företaget hitta lösningar som lindrar de ekonomiska påfrestningarna på företaget och säkerställer att företagets projekt kan fortsätta enligt plan.

  1. Hamnar verksamheten trots allt i en kris – ta hjälp

Trots alla försiktighetsåtgärder och planer kan ett byggföretag ändå hamna i en akut ekonomisk kris som är omöjlig eller nästintill omöjlig att ta sig ur ifrån. Inför en akut konkurssituation är det viktigt att överväga alla tillgängliga alternativ för att rädda verksamheten. En möjlig väg att utforska är användningen av underhandsackord, vilket innebär att företaget försöker förhandla med sina borgenärer och leverantörer för att komma överens om skuldförhandlingar och återbetalningsvillkor som gör det möjligt att fortsätta verksamheten. Under vissa omständigheter kan detta vara en livräddande lösning som hjälper företaget att undvika en formell konkurs.

En ”formell” företagsrekonstruktion kan också vara ett alternativ. Detta innebär att företaget inleder en strukturerad process för att omorganisera sina ekonomiska förhållanden och skapa en plan för att klara sig igenom den ekonomiska krisen. Företagsrekonstruktion kan inkludera skuldavskrivning, omstrukturering av affärsverksamheten och förhandlingar med fordringsägare. Om en konkurs är oundvikligt är det viktigt att upprätta en handlingsplan och verkställa rätt åtgärder. Om bolaget drivs vidare under felaktiga förutsättningar kan styrelsen i vissa fall bli ansvariga för bolagets skulder och även riskera ett straffrättsligt ansvar.

En konkurs behöver inte heller betyda att den verksamhet som bolaget bedriver måste upphöra. Konkursförvaltaren kan välja att sälja rörelsen om de ekonomiska förutsättningarna finns. Därför är det bra att ha koll på verksamhetens ekonomi, även inför en konkurssituation. I alla tre fall är det avgörande att involvera professionell hjälp och rådgivning för att navigera genom den komplexa processen. Detta är regelmässigt inte någonting som företagen hanterar själv. Genom att vara öppen för att utforska dessa alternativ och ta hjälp från relevanta experter kan ett byggföretag öka sina chanser att överleva en ekonomisk kris.

Avslutande tankar

Risken för konkurs är en skrämmande verklighet för många byggföretag, men den kan undvikas med noggrann planering, budgetering och professionell rådgivning. Med de rätta verktygen och stödet från experter kan den resan göras betydligt lättare för er. Att ta hjälp av kunniga rådgivare kan öka er förmåga att fatta välgrundade beslut och navigera genom de utmaningar som kan uppstå. Att identifiera och hantera ekonomiska risker i tid kan vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs. Det är avgörande att byggföretag tar de nödvändiga stegen för att skydda sina intressen, sina anställda och sin framtid.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.