artikel | 23 dec 2015

Ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Responsive image

Vid årsskiftet börjar en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden att gälla. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv som syftar till att tillgängliggöra alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter vid avtalstvister i samband med försäljning av varor eller tjänster inom EU och ålägger företag viss informationsskyldighet. Lagen kompletterar även en EU-förordning om inrättandet av en för EU gemensam plattform för tvistlösning online. Ansökningar från nämnder och organ som vill bedriva alternativ tvistlösning kommer att prövas av Kammarkollegiet.

Missnöjda konsumenter ges rätt att välja alternativ tvistlösning
EU-direktivet ger en konsument som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst rätt att få tvisten med företaget som sålt varan eller tjänsten prövad hos en nämnd, istället för i domstol. Prövningen kan då ske till en lägre kostnad och kortare handläggningstid. Beslut ska, utom vid mycket komplexa tvister, ges inom 90 dagar. Den nya lagen innehåller bestämmelser om godkännande av sådana tvistlösningsnämnder. En välkänd sådan nämnd är Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Andra branschspecifika nämnder är t.ex. Nämnden för rättsskyddsfrågor och Advokatsamfundets nyinrättade Konsumenttvistnämnd. Beslut från t.ex. ARN är dock även fortsättningsvis rekommendationer och inte bindande. Tvisten kan därför ändå komma att prövas i domstol.

Lagen omfattar inte en näringsidkares krav mot konsumenten.

Skyldighet för företag att informera konsument om alternativ tvistlösning
Näringsidkare som åtagit sig att lösa tvist med konsument genom alternativ tvistlösning åläggs enligt lagen viss skyldighet att lämna information om aktuell nämnd för alternativ tvistlösning på sin hemsida och i skriftliga avtalsvillkor. Informationen ska vara klar, begriplig och lättillgänglig och ange webb- och postadress till aktuell nämnd. Ett företag som säljer tjänster eller varor som omfattas av olika tvistlösningsnämnders kompetensområden måste lämna information om samtliga.

En näringsidkares åtagande att lösa tvist med konsument genom alternativ tvistlösning kan uppkomma på flera sätt. Åtagandet kan t.ex. göras direkt till en enskild konsument eller genom information i butik eller i reklam. Ett åtagande kan även uppstå genom näringsidkarens medlemskap i vissa bransch- eller näringslivsorganisationer som kräver att medlemmarna ska följa beslut från, eller medverka vid, ARN eller annan sådan nämnd.

Särskild informationsskyldighet för företag vid tvist med konsument
Även en näringsidkare som hamnat i tvist med en konsument gällande t.ex. reklamation, skadeståndskrav för försenad leverans eller prisavdrag för fel i vara är skyldig att lämna viss information till konsumenten gällande bl.a. webb- och postadressen till ARN eller annan godkänd nämnd där konsumenten kan få tvisten prövad. Informationen ska lämnas skriftligen i en handling eller annan varaktig form t.ex. per e-post och även ange om näringsidkaren avser att medverka vid förfarandet.

Skadeståndskyldighet vid brott mot informationsskyldigheten
Informationsskyldigheten sanktioneras enligt marknadsföringslagen. Ett utelämnande av informationen riskerar att ses som otillbörlig marknadsföring. Detta innebär t.ex. att näringsidkaren vid vite kan åläggas att lämna relevant information och under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig för brott mot informationsskyldigheten.

Skyldighet för e-handelsföretag att informera om onlineplattform
E-handelsföretag inom EU ska på sin hemsida tillhandahålla en länk till, och under vissa förutsättningar även vidare information om, den onlineplattform som inrättas av EU-kommissionen i början av det kommande året. Plattformen ska underlätta för konsumenter att hänskjuta tvister vid gränsöverskridande e-handel till alternativ tvistlösning online. Avsikten är att konsumenter ska kunna lämna in klagomål till onlineplattformen på alla officiella EU-språk via ett elektroniskt formulär. Plattformen ska informera parterna om behörigt tvistlösningsorgan och, under förutsättning att parterna är överens, vidarebefordra klagomålet till det organet.

Vill du veta mer?
Om du är intresserad av att få närmare information om vad den nya lagstiftningen kan komma att innebära för just ditt företag och vad ditt företag eventuellt bör göra för att leva upp till de nya kraven är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Tvistelösning

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.