artikel / 10 jun 2022

Ny lag om företagsrekonstruktion – det här gäller från 1 augusti

Responsive image

Riksdagen beslutade igår att anta den nya lag om företagsrekonstruktion som Regeringen föreslagit.  Det är fråga om en helt ny lag som innehåller flera nyheter, bland annat krav på att gäldenären genom rekonstruktionen ska ha överlevnadsutsikter, nya kompetenskrav på företagsrekonstruktörer, vilka ställs under statlig tillsyn, och ett helt nytt verktyg för rekonstruktionens genomförande, nämligen rekonstruktionsplanen.

Enligt nuvarande lag måste alla åtgärder vidtas under rekonstruktionen utom nedskrivning av skuld. Enligt nya lagen ska fordringsägarna rösta om en framåtriktad plan som kan innehålla ett brett urval av åtgärder såsom avyttringar förvärv, ny finansiering, förändringar i ägarkretsen och emissioner mm. Det innebär att en plan för gäldenärens återhämtning kan tas fram och beslutas. Planen är föremål för omröstning bland borgenärerna som delas in i olika grupper utifrån sina intressen. Planen ska normalt antas med hjälp av röstmajoritet i alla grupper, men nedröstning av hela grupper kan förekomma, sk cram-down.

Den nya lagen innehåller även viktiga klargöranden när det gäller löpande avtal som lokalhyra. Här har hyresvärden, om det finns obetalda hyror när rekonstruktionen börjar, rätt att påkalla besked om avtalet ska fullföljas. Skulle frågan inte ställas eller tas upp av gäldenären, ska avsaknaden av besked tolkas som att gäldenären begär fullföljd om lokalen nyttjas. Den effekten inträder dock inte direkt utan först en månad efter beslutet om rekonstruktion.

Ett viktigt förtydligande är också att sk fullföljdsfordringar, d v s fordringar som uppstår genom att gäldenären påkallar fullföljd eller använder lokalen mer än en månad utan att ge besked, räknas som nya fordringar som inte omfattas av skuldnedskrivning (ackord). Som det är nu har detta med säkerhet endast gällt delbara prestationer och vad som gäller lokalhyra har kanske inte varit helt klart.

De flesta långvariga avtal kommer också att kunna sägas upp av gäldenären med en uppsägningstid om tre månader (om de inte ska fullföljas). Detta kommer att gälla även lokaler. Hyresvärden får då i stället en skadeståndsfordran för resterande hyrestid. Den kommer att omfattas av skuldavskrivning om rekonstruktionen innehåller det.

Som hyresgäst i rekonstruktion är det viktigt att se över sitt lokalbehov i tid och bestämma vilka lokaler som ska nyttjas och hur länge det ska ske. Förtida uppsägningar kostar dock men möjligheten att bli av med en del av kostnaden genom ackord mildrar så klart kostnaden.

Som hyresvärd är det viktigt att följa sina kunder och påkalla besked från hyresgästen i frågor om fullföljd när det kan ske. Eftersom gäldenären kan välja att säga upp avtal i förtid kan det finnas skäl att diskutera frågan med hyresgästen och kanske komma överens om en begränsad hyrestid under rekonstruktionen som ger möjlighet att hitta annan hyresgäst. När det gäller hyresavtal som ska fullföljas kan det också finnas anledning att kräva förskottsbetalning av hyra om hyran annars betalas i efterskott.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Fastighetsrätt, Obestånd, rekonstruktion & konkurs

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.