artikel / 13 apr 2022

Ny reglering på konsumenträttsområdet – här är de viktigaste lagändringarna

Responsive image

Utvecklingen av digitaliserade plattformar har medfört ett paradigmskifte inom konsumenthandeln och allt fler konsumenter köper varor och tjänster digitalt, istället för i fysiska butiker. Med anledning därav har regeringen förslagit en uppsjö av lagändringar på konsumenträttens område vilka väntas träda ikraft den 1 september 2022. Dessutom väntas en ny konsumentköplag träda ikraft den 1 maj 2022. Syftet med lagändringarna är att modernisera konsumenträtten och stärka konsumentskyddet vid digitala köp. Vi sammanfattar de viktigaste lagändringarna nedan.

 

Skärpta krav på e-handlare

Den 22 mars 2022 utfärdade regeringen en ny proposition innehållandes förslag på flertalet olika åtgärder och lagändringar som ska anpassa konsumenträtten i relation till den ökade digitaliseringen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022 och innefattar bland annat följande ändringar:

  • Näringsidkare ska kunna påföras en sanktionsavgift om 4 % av sin årsomsättning: En möjlighet att påföra en sanktionsavgift på upp till 4 % av en näringsidkarens årsomsättning införs i marknadsföringslagen (2008:486), prisinformationslagen (2004:347), distansavtalslagen (2005:59) och avtalsvillkorslagen (1994:1512), vid överträdelse av respektive lag.
  • Utökning av marknadsföringslagens tillämpningsområde: Marknadsföringslagen tillämpningsområde kommer att vidgas och ska nu även kunna tillämpas på tillhandahållande av digitala tjänster och innehåll. Därutöver ska den som erbjuder en produkt till försäljning på en digital marknadsplats ange om den är en näringsidkare eller inte. Om en näringsidkare brister i de förslagna skyldigheterna kan marknadsföringen anses vara otillbörlig.
  • Informationskrav vid angivelsen av sökresultat: Enligt det nya lagförslaget ska näringsidkare åläggas en skyldighet att ange vilka kriterier som bestämmer rankingen av erbjudanden som presenteras vid en sökning på marknadsplatsen.
  • Transparenskrav vid marknadsföring av prissänkningar: En ny informationsplikt införs i prisinformationslagen. Kravet innebär en skyldighet att ange det lägsta pris som produkten sålts för under de senaste 30 dagarna inför att prissänkningen gjordes. För det fall prissänkningen skett gradvis, ska priset som produkten såldes för innan den första prissänkningen skedde anges.
  • Utökade informationskrav i distansavtalslagen: Distansavtalslagens tillämpningsområde justeras till att även omfatta avtal som innebär att näringsidkare i utbyte mot endast konsumentens personuppgifter, ska tillhandahålla ett digitalt innehåll. Dessutom föreslås att näringsidkares informationsplikt ska utökas, i relation till avtal som omfattas av lagen (exempelvis avtal som ingås på en marknadsplats online).
  • Krav på transparens gällande kundrecensioner: Enligt de föreslagna tilläggen i marknadsföringslagen ska näringsidkare åläggas en skyldighet att ange på vilket sätt näringsidkaren säkerställer att konsumentrecensioner (som visas på marknadsplatsen) faktiskt är från konsumenter.

En ny konsumentköplag

Den nya konsumentköplagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022 och ska ersätta den gamla konsumentköplagen (1990:932). Utöver avtal om köp av fysiska varor som redan regleras av den nuvarande konsumentköplagen, kommer den nya lagen även att omfatta avtal om köp av digitalt innehåll och digitala tjänster. Den nya lagen kommer exempelvis att reglera köp av datorprogram, applikationer, spel, e-böcker samt streaming av film och musik. Dessutom kommer lagen även gälla för avtal där en konsument betalar genom att tillhandahålla personuppgifter, i utbyte mot att näringsidkaren tillhandahåller eller utvecklar digitalt innehåll eller en digital tjänst.

De viktigaste nyheterna som föreslås i den nya konsumentköplagen, i relation till köp av digitala varor och tjänster, är följande:

  • Informations- och uppdateringskrav: Digitala tjänster och digitalt innehåll ska tillhandahållas i den senast tillgängliga versionen som fanns tillgänglig när avtalet ingicks (såvida inte annat uttryckligt följer av avtalet). Somliga digitala varor och tjänster måste dessutom hållas kontinuerligt uppdaterade, för att säkerställa att de fungerar efter köpet. Enligt den föreslagna konsumentköplagen kommer näringsidkare dessutom att bli skyldiga att tillhandahålla konsumenter säkerhetsuppdateringar avseende varor med digitala delar. När digitalt innehåll eller en digital tjänst endast ska tillhandahållas vid enstaka tillfällen ska säkerhetsuppdateringar tillhandahållas under den tid som konsumenten rimligen kan förutsätta, medan säkerhetsuppdateringar ska tillhandahållas i åtminstone tre år efter köpet, då digitalt innehåll eller en digital tjänst ska tillhandahållas kontinuerligt.
  • Regler för ändring av digitalt innehåll och digitala tjänster: Näringsidkare får endast ändra digitalt innehåll eller en digital tjänst som ska tillhandahållas kontinuerligt (i) om det följer av avtalet och det i avtalet anges ett giltigt skäl till en sådan ändring, (ii) om ändringen sker utan kostnad för konsumenten, och (iii) om konsumenten informeras innan ändringen sker.
  • Reklamationsrätt: Den allmänna reklamationsrätten om tre år föreslås i vissa fall även gälla för varor med digitala delar.
  • Omvänd bevisbörda: Enligt den nu gällande konsumentköplagen gäller en så kallad ”omvänd bevisbörda”, vilket innebär att fel som visar sig inom sex månader efter det att en vara har levererats från säljaren ska anses ha funnits redan då varan avlämnades. Denna omvända bevisbörda föreslås nu utökas och gälla även för digitala tjänster och innehåll. Fel ska exempelvis anses ha funnits redan vid avlämnandet av en digital tjänst eller digitalt innehåll, om felet visar sig under avtalstiden när avtalet avser kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, eller inom ett år då avtalet avser enskilt tillhandahållande av en digital tjänst eller digitalt innehåll.

Även om de föreslagna uppdateringarna i mångt om mycket fokuserar på digitala varor och tjänster, införs även flera nya rättigheter till förmån för konsumenten i relation till köp av fysiska varor. Bland annat stärks reglerna om garanti och felansvar till konsumenters förmån. Exempelvis föreslås att en näringsidkarens ansvar för tillverkningsfel nu ska gälla i två år istället för i sex månader.

Säkerställ att nödvändiga åtgärder vidtas

Näringsidkare som tillhandahåller konsumenter varor, digitalt innehåll eller digitala tjänster kommer att behöva anpassa sin verksamhet till de nya lagkraven. Setterwalls experter hjälper er gärna att säkerställa att er marknadsföring, era policys samt den information som lämnas på er webbplats är i enlighet med den nya regleringen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.