artikel | 05 feb 2019

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp lämnar remissvar på förenklingsutredningens förslag till reformerad upphandlingslagstiftning

Responsive image

Förenklingsutredningen lämnade i juni 2018 över betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44) till regeringen.

Betänkandet innehåller ett antal förslag till förändring av upphandlingslagstiftningen. Bl.a. föreslås ett nytt regelverk för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och införandet av ansökningsavgift samt ett processkostnadsansvar i överprövningsmål. Remissvaret behandlar förenklingsutredningens förslag att införa ett processkostnadsansvar och ansökningsavgift i överprövningsmål.

Setterwalls ställer sig negativ till förslaget om processkostnadsansvar eftersom det riskerar att leda till dyrare och, ur kostnadshänseende, mindre förutsebara överprövningsprocesser. Förslaget riskerar också att leda till att enskilda aktörer får bära risken för den upphandlande myndighetens rättegångskostnader, trots att målet drivs till förmån för en vidare krets av aktörer. Detta kan sammantaget leda till att vissa aktörer inte tar tillvara sin rätt i förhållande till upphandlande myndigheter. Förslaget riskerar även att minska effektiviteten i förvaltningsrätternas handläggning av överprövningsmålen.

Setterwalls ställer sig däremot positiv till förslaget att införa ansökningsavgift i överprövningsmål, om sådana bestämmelser införs som alternativ till ett allmänt processkostnadsansvar. Avgiftens storlek bör då sättas i relation till den klagande leverantörens omsättning eller upphandlingens värde. Vidare bör ansökningsavgiften, i likhet med hur systemet är uppbyggt i bl.a. Tyskland, fungera som en deposition. Därigenom riskerar leverantören bara att betala ansökningsavgiften för det fall förvaltningsrätten ogillar talan.

Enligt Setterwalls bedömning bör bestämmelser om ansökningsavgift dock inte införas som komplement till bestämmelser om processkostnadsansvar, eftersom de sammanlagda negativa effekterna av förslagen blir alltför omfattande för att vara proportionerliga.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.