artikel | 14 sep 2022

Skatteförändringar med anledning av den pågående energikrisen

Responsive image

Regeringen har som en konsekvens av de höga energipriserna lagt fram två förslag rörande energiskatt. Förslagen innebär en avskaffad förbränningsskatt samt en slopad energiskattenedsättning för datorhallar. Syftet med förslagen är att på sikt öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt att öka incitamenten för energieffektivisering i datorhallar.

Vidare har EU-kommissionen, i enlighet med Sveriges begäran, föreslagit för Europeiska Rådet att Sverige ska tillåtas tillämpa en tillfällig nedsättning av energiskatten på diesel och bensin som förbrukas som motorbränsle.

Avskaffande av skatt för avfallsförbränning  
Sedan den 1 januari 2020 påförs skatt vid avfallsförbränning och skatten utgår på avfall som förs in på en avfallsförbränningsanläggning eller förbränns inom exempelvis ett kraftvärmeverk.

Skatten syftade till att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, som ett led för Sverige att uppnå klimatmålen. En utvärdering som Skatteverket gjort av skattens effekter kom dock fram till att den inte uppnår sitt syfte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt. Skatten riskerar därför att få en negativ påverkan på effektsituationen och i rådande läge föreslår regeringen därför att skatten ska avskaffas för att uppnå en ökning av effektsituationen i Sverige framgent.

Skatten på avfallsförbränning föreslås att avskaffas från och med den 1 januari 2023.

Slopad skattenedsättning för energiskatt på el som förbrukas i datorhallar  
En skattenedsättning av energiskatten på elförbrukning i datorhallar infördes 2017 för att attrahera nya investeringar och därmed ytterligare arbetstillfällen till Sverige. Regeringen anser dock under rådande omständigheter att ytterligare incitament behöver ges för energieffektivisering. Skattenedsättningen föreslås därför att slopas och samtidigt föreslås även möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhallar slopas.

Avskaffande av skattenedsättning förslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Nedsättning av energiskatten på bensin och diesel
Den 16 maj 2022 lämnade Sverige in en begäran till EU-kommission om att tillfälligt få tillstånd att sätta ned energiskattesatsen på diesel och bensin under den av EU satta miniminivån. Syftet med begäran har varit att på kort sikt lindra effekterna av de höga bränslepriserna för företag och privatpersoner i Sverige.

EU-kommissionen har i enlighet med Sveriges begäran nu lämnat förslaget vidare till Europeiska Rådet att fatta beslut i frågan. För att vinna framgång krävs att rådet enhälligt godkänner begäran, ett utfall som framstår som mer och mer sannolikt givet den nuvarande energisituationen. Det är dock fortfarandet oklart när beslutet kommer att fattas av rådet.

Setterwalls bevakar utvecklingen kring de föreslagna åtgärderna och utvecklingen på punktskatteområdet. Välkomna att kontakta oss om ni är intresserade av att diskutera vilka effekter detta kan få för er verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.