artikel | 25 nov 2016

Update – Offentlig upphandling, november 2016

Responsive image

OPI-modeller förenklar hantering av immateriella rättigheter, statsstöd samt anbudsgivares deltagande i förberedelsearbete vid FoU-samarbeten

Enligt det s.k. forsknings- och utvecklingsundantaget som finns både i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och i de övriga upphandlingslagarna behöver kontrakt avseende forsknings- och utvecklingstjänster som huvudregel inte upphandlas enligt något av lagarnas förfaranden. Undantaget upplevs ibland som svårtillämpat vad gäller till exempel tillämpningsområdet, hur avtalsförhållandet ska regleras (bl.a. avseende fördelning av immateriella rättigheter) samt förhållandet till EU:s regler om otillåtet statsstöd.

I Sverige har undantaget i första hand tillämpats i form av förkommersiell upphandling enligt EU-kommissionens modell, vilken presenterades redan 2007. Förfarandet är i många avseenden relativt omständligt och har många likheter med en traditionell upphandling. Slutpunkten för en förkommersiell upphandling inträder dock innan kommersialisering, vilket innebär att den upphandlande myndigheten inte kan använda förfarandet för anskaffning av slutresultatet utan måste göra en ny konkurrensutsättning (kontraktet får dock omfatta prototyper och en begränsad första ”testserie”). Vid den efterföljande upphandlingen uppkommer frågor om hur det tidigare samarbetet och resultatet av detta ska hanteras samt om det finns risk för jävsproblematik om en eller flera anbudsgivare deltagit i detta förberedande samarbete.

I Danmark används sedan en tid tillbaka med framgång även en annan modell för offentlig-privata innovationssamarbeten: OPI-avtal (OPI står för Offentlig-Privat Innovationssamarbete). Setterwalls har utrett förutsättningarna för tillämpning av denna modell i Sverige och den 8 november i år höll Setterwalls ett seminarium i Köpenhamn tillsammans med den danska advokatbyrån Lundgrens, under vilket OPI-modellen presenterades ur både danskt och svenskt perspektiv samt tillämpades praktiskt i pågående innovationssamarbeten. Modellen är ett alternativ till den förkommersiella upphandlingen som underlättar efterföljande upphandling genom bl.a. lösningar för fördelning av immateriella rättigheter och för att undvika att den privata parten i samarbetet utesluts på grund av jäv, vilket förhoppningsvis kan leda till ökat innovationssamarbete och samhällsutveckling.

Setterwalls arbetar löpande med dessa frågor och ger stöd till såväl offentliga som privata parter i forsknings- och utvecklingssamarbeten. Setterwalls har även stor erfarenhet av rådgivning i samband med genomförande av komplexa upphandlingar och kan bistå i samtliga delar av processen.

Kontakt
Setterwalls Advokatbyrå har lång erfarenhet av de flesta frågor som kan uppkomma i samband med upphandlingar. Kontakta oss gärna när det är dags för nästa upphandling.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.